Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia środowiska 330-EN1-1ESR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zgodnie z podaną w części A

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

ES1: zna i rozumie relacje między gospodarką a środowiskiem przyrodniczym (z punktu widzenia jednostki oraz całej gospodarki) oraz zna rządzące nimi prawidłowości (KP6_WG4) - weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe

ES2: zna i rozumie znaczenie elementów środowiska dla rozwoju cywilizacji, w tym zna i rozumie znaczenie dóbr publicznych i efektów zewnętrznych w gospodarce (KP6_WK1)- weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe

ES3: potrafi, w oparciu o wiedzę z zakresu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych , prawidłowo analizować i interpretować przebieg zależności zachodzących między elementami układu gospodarka – społeczeństwo – środowisko (KP6_UW1) - weryfikacja: dyskusja, metoda case study, kolokwium zaliczeniowe

ES4: potrafi planować samodzielne uczenie się i realizowanie projektu, w tym potrafi samodzielnie wykonywać zadania, wyszukiwać informacje, w tym w elektronicznych bazach danych z zakresu środowiska naturalnego (KP6_UU1) - weryfikacja: projekt edukacyjny, rozwiązywanie zadań obliczeniowych

ES5: potrafi rozwiązywać konkretne problemy poznawcze i praktyczne z zakresu kształtowania równowagi rynkowej dóbr środowiskowych, w tym zarówno zasobów odnawialnych, jak i nieodnawialnych, również w warunkach efektów zewnętrznych (KP6_KK3) - weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe, rozwiązywanie zadań obliczeniowych

ES6: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością człowieka w środowisku naturalnym (KP6_KK4) - weryfikacja: dyskusja, metoda case study, praca w grupach

ES7: jest przygotowany do udziału w projektach (KP6_K01) - weryfikacja: projekt edukacyjny,

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze).

Uwaga: Maksymalny termin w jakim możliwe jest odpracowanie nieobecności wynosi 2 tygodnie od daty nieobecności w przypadku braku usprawiedliwienia, zaś w przypadku jego posiadania - 2 tygodnie od zakończenia zwolnienia będącego podstawą usprawiedliwienia nieobecności.

Na zaliczenie ćwiczeń składają się następujące formy aktywności:

zadania wykonywane w grupach i indywidualnie w trakcie zajęć

kolokwium zaliczeniowe

Nieuzyskanie z kolokwium zaliczeniowego co najmniej 50% punktów skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów (suma aktywności w trakcie zajęć, kolokwia zaliczeniowe) skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Termin poprawkowy pozwala jedynie na zaliczenie przedmiotu - maksymalna ocena DOSTATECZNY

Punktacja końcowa:

od 91% - bdb

od 81% - db+

od 71% - db

od 61% - dst+

od 51% - dst

Zakres tematów:

Środowisko naturalne oraz usługi środowiska w teorii ekonomii. Główne problemy środowiska - praca w grupach, dyskusja

Ślad węglowy i źródła danych o stanie środowiska - analiza elektronicznych baz danych

Dobra środowiskowe jako dobra publiczne i problematyka ich wyceny

Środowiskowe efekty zewnętrzne - identyfikacja i szacowanie

Internalizacja efektów zewnętrznych. Optymalizacja kosztów internalizacji

Zasoby odnawialne i nieodnawialne w gospodarce, dyskontowanie a zasoby nieodnawialne

Opłaty środowiskowe. Wybrane instrumenty zarządzania środowiskiem

Powtórzenie i sprawdzenie poziomu opanowania materiału

Prezentacja realizowanych projektów

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metoda case study, praca w grupach, rozwiązywanie zadań na tablicy oraz samodzielnie, projekt edukacyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 318
Mariusz Mak 24/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:55, sala 318
Mariusz Mak 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)