Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka przestrzenna 330-EN1-1GPZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Budner, Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019.

2. R. Domański, Gospodarka przestrzenna: koncepcje teoretyczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2018.

3. T. Rokicki, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.

4. R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

5. L. Kupiec, T. Truskolaski, A. Gołębiowska,, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura techniczna. T. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

6. L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura społeczna, T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.

7. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki przestrzennej. T.I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 1997.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późń. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).

Literatura uzupełniająca:

1. Kudłacz T., Lityński P. (red.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów : uwarunkowania i kierunki, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2015.

2. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., (ed.), Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw 2015.

3. Janikowski R. (red.) Planowanie przestrzenne - instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2014

4. Korenik S., Oğuz Özbek O., (ed.), International spatial economy : chosen aspects, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

GPZ_W1- Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomii i finansów (KP6_WG1) - test/ prezentacja, e-learning

GPZ_W2 - Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł (organizacyjnych, prawnych,

etycznych itp.) organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła zmiany i sposoby działania z uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych, geograficznych, przestrzennych i finansowych (KP6_WG6) - test/ prezentacja, e-learning

Umiejętności:

GPZ_U1 - Student potrafi: planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse (KP6_UO1) - prezentacje, aktywność studenta na zajęciach (np. dyskusja, rozwiązywanie zadań)

Kompetencje społeczne:

GPZ_KS1- Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie w tym z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, finansów i prawa (KP6_KK1) - prezentacje, aktywność studenta na zajęciach (np. dyskusja, rozwiązywanie zadań, studia przypadków)

GPZ_KS2 - Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w rozwiązywaniu konkretnych problemów poznawczych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie ze specjalistycznych ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i międzynarodowym (KP6_KK2) - prezentacje, aktywność studenta na zajęciach (np. dyskusja, rozwiązywanie zadań, analiza aktów prawnych).

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: test i / lub prezentacja na wskazany temat, aktywność studenta, w tym np.: dyskusja, rozwiązywanie zadań, studiów przypadków, analiza aktów prawnych, wykonywanie prac domowych.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest system punktowy: w tym: 50-60%=3.0, 61-70%=3.5; 71-80%=4.0; 81-90%=4.5; 91-100%=5.0.

System punktowy obejmuje następujące aktywności: test i l/ub inne wskazane przez prowadzącego zajęcia prace pisemne, aktywność indywidualna i grupowa studenta na zajęciach (na przykład: dyskusja, rozwiązywanie zadań, studia przypadków, itp.), wykonywanie zadań w ramach e-learningu.

Nieobecności:

- dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia i kategorie gospodarki przestrzennej.

2. Przestrzeń a rozwój społeczno-gospodarczy.

3. Wybrane teorie naukowe gospodarki przestrzennej.

4. Terytorialna organizacja państwa i społeczeństwa, a zadania polityki przestrzennej.

5. Region jako podmiot gospodarki przestrzennej.

6. Osadnictwo w gospodarce przestrzennej. Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji - wybrane zagadnienia.

7. Polityka przestrzenna i planowanie przestrzenne. Wybrane instrumenty polityki przestrzennej.

8. Istota, rodzaje i rozmieszczenie infrastruktury społeczno – gospodarczej w przestrzeni.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: angażujące studentów do pracy indywidualnej i grupowej, w tym: prezentacje, dyskusja, rozwiązywanie zadań, analiza aktów prawnych, studia przypadków, e-learning.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie asynchronicznej (tj. e-learningu, jako zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczycieli).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 317
Anna Busłowska 29/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 317
Anna Busłowska 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)