Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka przestrzenna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-1GPZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka przestrzenna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 1 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problematyki przestrzennych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem ekonomiczno-prawnych

podstaw polityki przestrzennej i planowania przestrzennego. W ramach przedmiotu omawiane są także wybrane elementy systemu zagospodarowania przestrzennego.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: niestacjonarne

rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

dziedzina: nauki społeczne

dyscyplina: ekonomia i finanse

rok 1, semestr 1

liczba godzin: 9 (w) 18 (ćw)

metody dydaktyczne: metody dydaktyczne: wykład: prezentacje multimedialne połączone z dyskusją, mającą doprowadzić do konkretnych wniosków

ćwiczenia: zadania, studia przypadków, prezentacje, dyskusja, analiza aktów prawnych.

punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 9 h

- przygotowanie do egzaminu: 44 h

- udział w egzaminie: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 18 h

- przygotowanie do ćwiczeń, zaliczeń: 46 h

- udział w konsultacjach: 6 h.

Łączny nakład pracy studenta 125 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 h, punkty ECTS 1,4, o charakterze praktycznym: 18h, punkty ECTS 0,72.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1 W. Budner, Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019.

2 T. Rokicki, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.

3 . Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4 T. Markowski, Zintegrowane planowanie rozwoju–dylematy i wyzwania, Studia KPZK (2015), https://journals.pan.pl/Content/97448/mainfile.pdf

5 A. Nowakowska, Zintegrowane plany rozwoju–w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej, [w:] Nowakowska A.,(red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/23311

6 A. Augustyn, Zrównoważony rozwój miast w świecie idei smart city. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/12616/1/

7 M. Mroziewski, Koncepcja nowoczesnej infrastruktury gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej w perspektywie konkurencyjności. Cz. II." Zarządzanie. Teoria i Praktyka 7.1 (2013): 29-41, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Zarzadzanie_Teoria_i_Praktyka/Zarzadzanie_Teoria_i_Praktyka-r2013-t-n1_(7)/Zarzadzanie_Teoria_i_Praktyka-r2013-t-n1_(7)-s29-41/Zarzadzanie_Teoria_i_Praktyka-r2013-t-n1_(7)-s29-41.pdf

Akty prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1443 z późn.zm.

Literatura uzupełniająca:

1 L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, T.III, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.

2 L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki przestrzennej. T.I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 1997.

3 L. Kupiec, T. Truskolaski, A. Gołębiowska,, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura techniczna. T. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

4 L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura społeczna, T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.

5 T. Truskolaski, D. Perło, Rola miast wojewódzkich w rozwoju obszarów funkcjonalnych w Polsce na przykładzie Białegostoku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021

6 R. Domański, Gospodarka przestrzenna: koncepcje teoretyczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2018.

7 Kudłacz T., Lityński P. (red.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów: uwarunkowania i kierunki, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2015.

8 Janikowski R. (red.) Planowanie przestrzenne - instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2014

9 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

Literatura obca:

1. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.

Neumark, D, Simpson H., Place-based policies. Handbook of regional and urban economics. Vol. 5. Elsevier, 2015. 1197-1287, https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59531-7.00018-1

Korenik S., Oğuz Özbek O., (ed.), International spatial economy : chosen aspects, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

GPZ_W1- Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu gospodarki przestrzennej (KP6_WG1)

GPZ_W2 - Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł (organizacyjnych, prawnych) organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła zmiany i sposoby działania z

uwzględnieniem uwarunkowań przestrzennych (KP6_WG6)

Umiejętności:

GPZ_U1 - Student potrafi: planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone zagadnieniom gospodarki przestrzennej (KP6_UO1)

Kompetencje społeczne:

GPZ_K1- Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i

społecznych zachodzących w świecie w tym z zakresu polityki przestrzennej (KP6_KK1)

GPZ_K2 - Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w rozwiązywaniu konkretnych problemów poznawczych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie ze specjalistycznych ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i międzynarodowym z zakresu gospodarki przestrzennej (KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład: prezentacje, dyskusja,

- ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, studia przypadków, prezentacje, dyskusja, analiza aktów prawnych.

Metody oceny:

- wykład: egzamin pisemny, test

- ćwiczenia: test i / lub prezentacja na wskazany temat, aktywność studenta na zajęciach i w domu (praca indywidualna i grupowa), w tym np.: dyskusja, rozwiązywanie zadań, studiów przypadków, analiza aktów prawnych .

Kryteria oceny: system punktowy: suma: 100 %, w tym: 51-60%=3.0, 61-70%=3.5; 71-80%=4.0; 81-90%=4.5; 91-100%=5.0.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Busłowska, Tomasz Dębowski
Prowadzący grup: Anna Busłowska, Tomasz Dębowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problematyki przestrzennych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem ekonomiczno-prawnych

podstaw polityki regionalnej i planowania przestrzennego. W ramach przedmiotu omawiane będą także wybrane elementy systemu zagospodarowania przestrzennego.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: niestacjonarne

rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

dziedzina: nauki społeczne

dyscyplina: ekonomia i finanse

rok 1, semestr 1

liczba godzin: 9 (w) 18 (ćw)

metody dydaktyczne: metody dydaktyczne: wykład: prezentacje multimedialne połączone z dyskusją, mającą doprowadzić do konkretnych wniosków i

ćwiczenia: zadania, studia przypadków, prezentacje, dyskusja, analiza aktów prawnych. W zależności od cyklu możliwość realizacji części zajęć w formie e-learningu i / bądź zdalnie.

punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 9 h

- przygotowanie do egzaminu: 44 h

- udział w egzaminie: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 18 h

- przygotowanie do ćwiczeń, zaliczeń: 46 h

- udział w konsultacjach: 6 h.

Łączny nakład pracy studenta 125 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 h, punkty ECTS 1,4, o charakterze praktycznym: 18h, punkty ECTS 0,72.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Budner, Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019.

2. R. Domański, Gospodarka przestrzenna: koncepcje teoretyczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2018.

3. T. Rokicki, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.

4. R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

5. L. Kupiec, T. Truskolaski, A. Gołębiowska,, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura techniczna. T. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

6. L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura społeczna, T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.

7. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki przestrzennej. T.I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 1997.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późń. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).

Literatura uzupełniająca:

1. Kudłacz T., Lityński P. (red.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów : uwarunkowania i kierunki, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2015.

2. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., (ed.), Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw 2015.

3. Janikowski R. (red.) Planowanie przestrzenne - instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2014

4. Korenik S., Oğuz Özbek O., (ed.), International spatial economy : chosen aspects, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2012.

Uwagi:

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie asynchronicznej (tj. e-learningu, jako zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczycieli).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Busłowska, Tomasz Dębowski
Prowadzący grup: Anna Busłowska, Tomasz Dębowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problematyki przestrzennych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem ekonomiczno-prawnych podstaw polityki regionalnej i planowania przestrzennego. W ramach przedmiotu omawiane będą także wybrane elementy systemu zagospodarowania przestrzennego.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: niestacjonarne

rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

dziedzina: nauki społeczne

dyscyplina: ekonomia i finanse

rok 1, semestr 1

liczba godzin: 9 (w) 18 (ćw)

metody dydaktyczne: metody dydaktyczne: wykład: prezentacje multimedialne połączone z dyskusją, mającą doprowadzić do konkretnych wniosków i

ćwiczenia: zadania, studia przypadków, prezentacje, dyskusja, analiza aktów prawnych.

punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 9 h

- przygotowanie do egzaminu: 44 h

- udział w egzaminie: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 18 h

- przygotowanie do ćwiczeń, zaliczeń: 46 h

- udział w konsultacjach: 6 h.

Łączny nakład pracy studenta 125 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 h, punkty ECTS 1,4, o charakterze praktycznym: 18h, punkty ECTS 0,72.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1 W. Budner, Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019.

2 T. Rokicki, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.

3 . Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4 T. Markowski, Zintegrowane planowanie rozwoju–dylematy i wyzwania, Studia KPZK (2015), https://journals.pan.pl/Content/97448/mainfile.pdf

5 A. Nowakowska, Zintegrowane plany rozwoju–w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej, [w:] Nowakowska A.,(red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/23311

6 A. Augustyn, Zrównoważony rozwój miast w świecie idei smart city. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/12616/1/

7 M. Mroziewski, Koncepcja nowoczesnej infrastruktury gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej w perspektywie konkurencyjności. Cz. II." Zarządzanie. Teoria i Praktyka 7.1 (2013): 29-41, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Zarzadzanie_Teoria_i_Praktyka/Zarzadzanie_Teoria_i_Praktyka-r2013-t-n1_(7)/Zarzadzanie_Teoria_i_Praktyka-r2013-t-n1_(7)-s29-41/Zarzadzanie_Teoria_i_Praktyka-r2013-t-n1_(7)-s29-41.pdf

Akty prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1443 z późn.zm.

Literatura uzupełniająca:

1 L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, T.III, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.

2 L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki przestrzennej. T.I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 1997.

3 L. Kupiec, T. Truskolaski, A. Gołębiowska,, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura techniczna. T. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

4 L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura społeczna, T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.

5 T. Truskolaski, D. Perło, Rola miast wojewódzkich w rozwoju obszarów funkcjonalnych w Polsce na przykładzie Białegostoku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021

6 R. Domański, Gospodarka przestrzenna: koncepcje teoretyczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2018.

7 Kudłacz T., Lityński P. (red.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów: uwarunkowania i kierunki, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2015.

8 Janikowski R. (red.) Planowanie przestrzenne - instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2014

9 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

Literatura obca:

1. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.

Neumark, D, Simpson H., Place-based policies. Handbook of regional and urban economics. Vol. 5. Elsevier, 2015. 1197-1287, https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59531-7.00018-1

Korenik S., Oğuz Özbek O., (ed.), International spatial economy : chosen aspects, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)