Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka przestrzenna 330-EN1-1GPZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1 W. Budner, Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019.

2 T. Rokicki, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.

3 . Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4 T. Markowski, Zintegrowane planowanie rozwoju–dylematy i wyzwania, Studia KPZK (2015), https://journals.pan.pl/Content/97448/mainfile.pdf

5 A. Nowakowska, Zintegrowane plany rozwoju–w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej, [w:] Nowakowska A.,(red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/23311

6 A. Augustyn, Zrównoważony rozwój miast w świecie idei smart city. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/12616/1/

7 M. Mroziewski, Koncepcja nowoczesnej infrastruktury gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej w perspektywie konkurencyjności. Cz. II." Zarządzanie. Teoria i Praktyka 7.1 (2013): 29-41, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Zarzadzanie_Teoria_i_Praktyka/Zarzadzanie_Teoria_i_Praktyka-r2013-t-n1_(7)/Zarzadzanie_Teoria_i_Praktyka-r2013-t-n1_(7)-s29-41/Zarzadzanie_Teoria_i_Praktyka-r2013-t-n1_(7)-s29-41.pdf

Akty prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1443 z późn.zm.

Literatura uzupełniająca:

1 L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, T.III, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.

2 L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki przestrzennej. T.I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 1997.

3 L. Kupiec, T. Truskolaski, A. Gołębiowska,, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura techniczna. T. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

4 L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura społeczna, T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.

5 T. Truskolaski, D. Perło, Rola miast wojewódzkich w rozwoju obszarów funkcjonalnych w Polsce na przykładzie Białegostoku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021

6 R. Domański, Gospodarka przestrzenna: koncepcje teoretyczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2018.

7 Kudłacz T., Lityński P. (red.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów: uwarunkowania i kierunki, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2015.

8 Janikowski R. (red.) Planowanie przestrzenne - instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2014

9 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

Literatura obca:

1. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.

Neumark, D, Simpson H., Place-based policies. Handbook of regional and urban economics. Vol. 5. Elsevier, 2015. 1197-1287, https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59531-7.00018-1

Korenik S., Oğuz Özbek O., (ed.), International spatial economy : chosen aspects, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

GPZ_W1 - test/ prezentacja,

GPZ_W2 - test/ prezentacja

Umiejętności:

GPZ_U1 - prezentacje, aktywność studenta na zajęciach (np. dyskusja, rozwiązywanie zadań)

Kompetencje społeczne:

GPZ_K1 - prezentacje, aktywność studenta na zajęciach (np. dyskusja, rozwiązywanie zadań, studia przypadków)

GPZ_K2 - prezentacje, aktywność studenta na zajęciach (np. dyskusja, rozwiązywanie zadań, analiza aktów prawnych).

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: test i / lub prezentacja na wskazany temat, aktywność studenta, w tym np.: dyskusja, rozwiązywanie zadań, studiów przypadków, analiza aktów prawnych, wykonywanie prac domowych.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest system punktowy: w tym: 51-60%=3.0, 61-70%=3.5; 71-80%=4.0; 81-90%=4.5; 91-100%=5.0.

System punktowy obejmuje następujące aktywności: test i l/ub inne wskazane przez prowadzącego zajęcia prace pisemne, aktywność indywidualna i grupowa studenta na zajęciach (na przykład: dyskusja, rozwiązywanie zadań, studia przypadków, itp.).

Nieobecności:

- dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia i kategorie gospodarki przestrzennej.

2. Przestrzeń a rozwój społeczno-gospodarczy.

3. Wybrane teorie naukowe gospodarki przestrzennej.

4. Terytorialna organizacja państwa i społeczeństwa, a zadania polityki przestrzennej.

5. Region jako podmiot gospodarki przestrzennej.

6. Osadnictwo w gospodarce przestrzennej. Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji - wybrane zagadnienia.

7. Polityka przestrzenna i planowanie przestrzenne. Wybrane instrumenty polityki przestrzennej.

8. Istota, rodzaje i rozmieszczenie infrastruktury społeczno – gospodarczej w przestrzeni.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: angażujące studentów do pracy indywidualnej i grupowej, w tym: prezentacje, dyskusja, rozwiązywanie zadań, analiza aktów prawnych, studia przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:55, sala 304
Anna Busłowska 22/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 304
Anna Busłowska 26/ szczegóły
3 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 304
Anna Busłowska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)