Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia cz 2 330-EN1-2MKR2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1 D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2.Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

4. Makroekonomia, red. T. Zalega, A. Nowak, Wyd. PWE, Warszawa 2019

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

2. M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

3. S. Lis, Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020.

4. N. Mankiw , M.Taylor, Macroeconomics, Macmillan Education, New York, 2016

5. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

6. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

7. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2018

8. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR2_W01, MKR2_W02, MKR2_W03 - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to:

- egzamin pisemny w formie testu o pytaniach zamkniętych i otwartych lub egzamin ustny.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń. Test uważa się za zaliczony przy uzyskaniu minimum 51% maksymalnej liczby punktów. Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu ustnego studentów , którzy uzyskali z ćwiczeń ocenę bdb.

Zakres tematów:

1. Polityka fiskalna i jej oddziaływanie. Problem długu publicznego.

2. Neoklasyczna i keynesowska teoria rynku pracy. Problem bezrobocia.

3. Pieniądz i polityka pieniężna

4. Przyczyny i mechanizm inflacji.

5. Mechanizm wzrostu w ujęciu różnych nurtów ekonomicznych.

6. Koniunktura.

7. Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarczego.

8. Gospodarka otwarta.

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

- wykład informacyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych angażujący studentów w zadawanie pytań i udział w dyskusji; dopuszcza się wykorzystanie e-learningu ;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 316
Magdalena Owczarczuk 56/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)