Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia cz 2 330-EN1-2MKR2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1 D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2.Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

4. Makroekonomia, red. T. Zalega, A. Nowak, Wyd. PWE, Warszawa 2019

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

2. M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

3. S. Lis, Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020.

4. N. Mankiw , M.Taylor, Macroeconomics, Macmillan Education, New York, 2016

5. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

6. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

7. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2018

8. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR2_W01, MKR2_W02, MKR2_W03 - sposób weryfikacji: kolokwium, kartkówki;

Efekty w zakresie umiejętności:

MKR2_U01; MKR2_U03 - sposób weryfikacji: aktywność na zajęciach, praca domowa, kolokwium, kartkówki;

MKR2_U02 - sposób weryfikacji: praca domowa;

Efekty w zakresie kompetencji:

MKR2_K01, MKR_K02 - sposób weryfikacji: aktywność na zajęciach, praca domowa.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Formy przewidziane do ich weryfikacji, to:

– kolokwium – 30 punktów,

– aktywność na zajęciach – 8 punktów (maksymalnie 2 punkty na zajęciach),

– praca domowa – 4 punkty,

– kartkówki – 8 punktów (dwie, po 4 punkty).

Skala ocen:

– (25-30> – 3,0

– (30-35> – 3,5

– (35-40> – 4,0

– (40-45> – 4,5

– (45-50> – 5,0

Zaliczenie na stopień uzyskuje się na podstawie oceny: aktywności studenta na zajęciach, wykonanych prac domowych, wyników z kartkówek oraz z kolokwium. Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia powyżej 50% liczby możliwych punktów (powyżej 25 pkt!). Aby zaliczyć ćwiczenia należy uzyskać także ponad 50% liczby punktów z kolokwium (powyżej 15 pkt!).

Nieobecności:

- Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Nieobecności na ćwiczenia w liczbie przekraczającej 1 wymagają usprawiedliwienia lub zaliczenia na konsultacjach u prowadzącego zajęcia. Więcej niż 1 nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje 2 minusowymi punktami w rozliczeniu ogólnym.

- Nieobecności powyżej 50% liczby godzin przewidzianych dla przedmiotu jest podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Budżet państwa i polityka fiskalna

2. Rynek pracy i bezrobocie.

3. Popyt i podaż pieniądza a stopa procentowa. Polityka pieniężna i jej oddziaływanie.

4. Inflacja we współczesnej gospodarce. Inflacja a bezrobocie.

5. Modele wzrostu gospodarczego.

6. Wahania koniunkturalne w gospodarce.

7. Instytucje a dynamika gospodarki.

8. Handel zagraniczny i polityka handlowa. Struktura bilansu płatniczego

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: wypowiedzi ustnych (udział w dyskusji), rozwiązywania testów oraz zadań obliczeniowych (case studies), uczestniczenia w omawianiu zagadnień przez prowadzącego ćwiczenia oraz wykonywania zadanych prac domowych. Studenci mogą również korzystać z indywidualnych konsultacji prowadzącego ćwiczenia (konsultacje zgodnie z harmonogramem umieszczonym w systemie USOS).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 304
Mateusz Borkowski 30/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 304
Mateusz Borkowski 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)