Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Kryminalistyka ogólna 370-PS5-4PSPDI
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

1. ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych K_W03; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne, praca pisemna, prezentacja ustna, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych

2. zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne, praca pisemna, prezentacja ustna, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych

Umiejętności, absolwent:

3. potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01; sposób weryfikacji: praca pisemna, prezentacja ustna, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych

4. Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05; sposób weryfikacji: praca pisemna, prezentacja ustna, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych

Kompetencje, absolwent:

5. potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06; sposób weryfikacji: praca pisemna, prezentacja ustna, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oceną średnią ważoną. Składa się na nią: aktywność podczas zajęć (20%), prezentacja ustna referatu (80%). Ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych.

Zakres tematów:

Zakłada się przedstawienie podstawowych treści programowych związanych z nauczaniem kryminalistyki na poziomie uniwersyteckim. W szczególności będzie to dotyczyło kwestii związanych z podstawowymi zagadnieniami historycznymi, definicyjnymi i terminologicznymi, ogólnymi zagadnieniami z zakresu techniki, taktyki oraz strategii kryminalistycznej.

Wykład ma za zadanie przedstawienie następujących treści merytorycznych:

1. Historia powstania i ewolucji nauki kryminalistyki

2. Podstawowe pojęcia, działy, zasady kryminalistyki

3. Charakterystyka i znaczenie śladów kryminalistycznych

4. Wybrane techniki kryminalistyczne

5. Wybrane aspekty taktyki kryminalistycznej

6. Wybrane zagadnienia strategii kryminalistycznej

7. Wybrane kwestie instytucjonalne i organizacyjne

Przykładowe tematy prac pisemnych:

1. Wspólne i swoiste zakresy zainteresowania kryminalistyki i kryminologii

2. Techniczne i taktyczne aspekty informatyki śledczej/kryminalistycznej

3. Taktyczne aspekty analizy kryminalnej/śledczej

4. Metodyka prowadzenia spraw z zakresu przestępstw teleinformatycznych/komputerowych/internetowych

5. Metodyka prowadzenia spraw o przestępstwa gospodarcze

6. Taktyka okazania

7. Taktyka przeszukania

8. Taktyka eksperymentu

9. Profilowanie kryminalistyczne – aspekty techniczne i taktyczne

10. Taktyka pracy operacyjno-rozpoznawczej

11. Technika operacyjna

12. Strategia kryminalistyczna

13. Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej – aspekty kryminalistyczne

14. Taktyka i technika wykorzystania bezzałogowych urządzeń latających, jeżdżących i pływających

15. Prywatny sektor bezpieczeństwa (detektywi, firmy ochrony osób i mienia) – aspekty kryminalistyczne.

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć wykorzystana zostanie metoda wykładu, prezentacji multimedialnej, burzy mózgów, dyskusji, pracy w grupach, przygotowania referatu, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:30 - 19:45, sala 214
każdy wtorek, 17:30 - 19:45, sala e-learning
Adriana Kuligowska-Tyszka 12/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)