Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopedagogiczne aspekty trudności w uczeniu się 380-WS2-2AJP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukacje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik.

Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2010.

Głodkowska J. (red.). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik

akademicki, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawa 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E.; Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP, Warszawa 1994.

Górniewicz E.; Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 1994.

Guza A., Krzyżyk D. (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012.

Jas M., Jarosińska M.,współpr. E. Wojdyła, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i

placówki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Kaja B. Zarys terapii dziecka, WSP, Bydgoszcz 2001.

Paszkiewicz A., Łobacz Małgorzata, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa

2013.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli, [aut. Emilia Wojdyła

et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Cz I, [aut. Emilia Wojdyła

et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. [aut. Barbara

Trochimiak et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej], Warszawa 2010.

Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls", Kraków 2005.

Thompson Jenny, Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, (tłum. Jolanta Bartosik), Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2013.

Wyczesany J., Gajdzica Z., Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wydawnictwo Naukowe

Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

W efekcie zajęć, student:

- ma pogłębioną wiedzę na temat prawidłowości poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- ma pogłębioną wiedzę na temat psychopedagogicznych aspektów trudności i niepowodzeń uczniów w procesie uczenia się oraz jego biopsychicznych i środowiskowych uwarunkowań;

- zna rodzaje zaburzeń rozwojowych stanowiących przyczyny trudności i niepowodzeń w uczeniu się;

- zna zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole;

- potrafi wyszukiwać i interpretować informacje na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia oraz specyficznych i niespecyficznych

trudności w uczeniu się;

- potrafi podejmować decyzję o strategii działań naprawczych;

- potrafi racjonalnie ocenić sytuacje edukacyjne, dokonać analizy zachowania uczniów przejawiających trudności i niepowodzenia

szkolne;

- potrafi zastosować właściwą dla pomocy psychologiczno-pedagogicznej strategię postępowania z uczniem ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi.

- potrafi planować pracę uczniów ze SPE dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb i możliwości z uwzględnieniem adekwatnych do

specyfiki funkcjonowania dziecka metod pracy terapeutycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywna ocena z ćwiczeń umożliwia przystąpienie do egzaminu z przedmiotu.

Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi i częścią testową. Min. 51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z przedmiotu.

Skala ocen:

bardzo dobry - bdb - (co najmniej 91%)

dobry plus - 4,5 -(co najmniej 81%)

dobry - 4 - (co najmniej 71%)

dostateczny plus - 3,5 - (co najmniej 61%)

dostateczny - 3 - (co najmniej 51%)

Zakres tematów:

Teoretyczne podstawy psychopedagogicznych aspektów trudności w uczeniu się.

Specjalne potrzeby edukacyjne- wyjaśnienie pojęcia, jego zakres.

Podstawy prawne organizacji pomocy pedagogiczno- psychologicznej w przedszkolu i szkole podstawowej.

Modele kształcenia i wspomagania uczniów należących do różnych grup dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – specyfika ich funkcjonowania i możliwości kształcenia (dzieci określone w ustawie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej- jako dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) (4 godz.).

Planowanie oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci ze SPE.

Kształcenie włączające-główne problemy inkluzji.

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
4 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala A209 (cwi)
Jolanta Szada-Borzyszkowska 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)