Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopedagogiczne aspekty trudności w uczeniu się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-WS2-2AJP
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychopedagogiczne aspekty trudności w uczeniu się
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. PW stac. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne: wskazana wiedza z zakresu dydaktyki, psychologii rozwojowej, pedagogiki wczesnoszkolnej, metodyk szczegółowych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godzin (15 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń)

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 15 godzin

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do zajęć: 25 godzin

przygotowanie do kolokwium/ testu kontrolnego: 15 godzin

przygotowanie eseju/pracy pisemnej: 12 godzin

udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 5 godzin

realizacja zajęć projektowych: 8 godzin

teczka prac: 5 godzin

prezentacje: 8 godzin

przygotowanie do egzaminu: 25 godzin

egzamin: 2 godziny

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50- 2 pkt. ECTS

o charakterze praktycznym: 100 - 4 pkt. ECTS

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Teoretyczne podstawy psychopedagogicznych aspektów trudności w uczeniu się. Specjalne potrzeby edukacyjne. Podstawy prawne organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej w przedszkolu i szkole podstawowej. Modele kształcenia i wspomagania uczniów należących do różnych grup dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – specyfika ich funkcjonowania

i możliwości kształcenia. Planowanie oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci ze SPE. Kształcenie inkluzyjne.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z: podstawowymi teoretycznymi problemami dotyczącymi psychopedagogicznych aspektów trudności w uczeniu się; przyczynami trudności w uczeniu się i ich konsekwencjami dla funkcjonowania dziecka w szkole; modelami pracy terapeutycznej z uczniami należącymi do różnych grup specjalnych potrzeb edukacyjnych; zasadami konstruowania indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych.

Ćwiczenia poświęcone są analizie trudności w uczeniu się uczniów wynikających z zaburzeń rozwoju i/lub niepełnosprawności. analizie indywidualnych przypadków dzieci ze SPE, konstruowaniu indywidualnych planów pracy edukacyjno-terapeutycznej, organizowaniu środowiska dla rozwoju i uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem strategii i metod terapii pedagogicznej.

Literatura:

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik. Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2010.

Głodkowska J. (red.). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawa 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E.; Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP, Warszawa 1994.

Guza A., Krzyżyk D. (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012.

Jas M., Jarosińska M.,współpr. E. Wojdyła, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Kaja B. Zarys terapii dziecka, WSP, Bydgoszcz 2001.

Paszkiewicz A., Łobacz Małgorzata, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa

2013.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli, [aut. Emilia Wojdyła et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Cz I, [aut. Emilia Wojdyła et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. [aut. Barbara Trochimiak et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej], Warszawa 2010.

Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls", Kraków 2005.

Thompson Jenny, Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, (tłum. Jolanta Bartosik), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Wyczesany J., Gajdzica Z., Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

KA7_WG6, KA7_WG7, KA7_WK4, KA7_UW1, KA7_UO2, KA7_UU1,KA7_KK4

Student ma pogłębioną wiedzę na temat psychopedagogicznych aspektów trudności i niepowodzeń uczniów w procesie uczenia się oraz jego biopsychicznych i środowiskowych uwarunkowań. Student ma pogłębioną wiedzę o rodzajach zaburzeń rozwojowych stanowiących przyczyny trudności i niepowodzeń w uczeniu się. Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii w odniesieniu do dziecka w wieku szkolnym. Zna zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Student posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia oraz specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się. Potrafi interpretować je z punktu widzenia istotności problemów edukacyjnych oraz podejmowanych działań naprawczych. Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania oraz racjonalnego

oceniania sytuacji edukacyjnych, analizowania zachowania uczniów przejawiających trudności i niepowodzenia szkolne. Student potrafi wybrać i zastosować właściwą dla pomocy psychologiczno-pedagogicznej strategię postępowania z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Potrafi planować pracę nauczyciela i uczniów na zajęciach specjalistycznych z uwzględnieniem adekwatnych do specyfiki funkcjonowania dziecka metod pracy terapeutycznej. Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i

zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych mających na celu pomoc dziecku z trudnościami w uczeniu się.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu - egzamin pisemny z pytaniami otwartymi i częścią testową. Min. 51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Nadachewicz, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)