Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie włączające 380-N2-2YJEG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

M. Zemło M., A. Sakowicz – Boboryko, M. Bilewicz, M. Dziekońska, D. Otapowicz, J. Szada – Borzyszkowska, J. Mantur, W kierunku inkluzji społecznej. Potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok, Białystok – Gdańsk 2018.

J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań, Toruń 2005.

W. Zawieska (red.), Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – ramowe wytyczne, Warszawa 2014.

Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej. Finanse etyczne na rzecz aktywnej Europy, Warszawa 2011.

A. Szafranek, J. Halicki, Wybrane aspekty inkluzji społecznej, W: M. Halicka, J. Halicki, K. Czykier (red.), Niepełnosprawność. Poznać, przeżyć, zrozumieć. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.

K. Barłóg, Inkluzja społeczna, edukacyjna a problemu młodych osób z ograniczeniami sprawności, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, nr 2 (2017).

V. Lechta, Pedagogika inkluzyjna, w: B. Śliwerski (red.), Pedagogika, T. IV, Gdańsk 2010.

R. Korzeniowska, Inkluzja społeczna dorosłych osób z niepełnosparwnością intelektualna na przykładzie wsparcia społecznego, Niepełnosparwność – zagdanienia, problemy, rozwiązania, nr III/2018(28).

M. Błaszak, Ł. Przybylski, Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Warszawa, 2010, Wyd. Naukowe SCHOLAR.

I., Benek, A. Labus, M. Kampk., Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych – ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2016, Fundacja Laboratorium Architektury 60+ .

E. Domagała-Zyśk, Racjonalne usprawniania i modyfikacje w edukacji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne. W: S. Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości. Warszawa 2018, Wydawnictwo FRSE.

E. Domagała-Zyśk, Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu. W: M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.), Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Lublin 2015, Wydawnictwo KUL.

Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia, , Inclusion Europe, tłum. A. Wojłowicz-Pomienna, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

KA7_WK3 - ma uporządkowaną wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych zgodnie z założeniami projektowania uniwersalnego;

KA7_UO2 – ma pogłębione umiejętności diagnozowania, racjonalnego oceniania dostępności środowiska fizycznego i społecznego w obszarze oddziaływań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych z wykorzystaniem założeń projektowania uniwersalnego;

KA7_UO4 – potrafi generować praktyczne rozwiązania w zakresie dostępności środowiska fizycznego i społecznego adekwatnie do zróżnicowanych potrzeb użytkowników, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego;

KA7_KK4 - utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne – test.

Ilość punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Zakres tematów:

Tematyka wykładów:

1. Inkluzja społeczna.

2. Budowanie środowiska włączającego.

3. Dostępność środowiska fizycznego i społecznego.

4. Wytyczne, wskazania i dobre praktyki w zakresie projektowania uniwersalnego w obszarze edukacji (rozwiązania dotyczące warunków przestrzennych, dostępności informacji, organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej).

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 11:00 - 13:15, sala C02 (wyk)
Małgorzata Bilewicz 121/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)