Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie włączające

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N2-2YJEG
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie włączające
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: .2 rok 2st. Penitenc. RES niestac.
2 rok 2st. Kuratela RES niestac.
2 rok 2st. MO niestac.
2 rok 2st. POW niestac.
2 rok 2st. PW niestac.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pogłębienie wiedzy na temat idei integracji/ inkluzji społecznej i społeczeństwa równych szans, konkretnych rozwiązań wspierających dostępność i dobrych praktyk na rzecz budowania środowiska włączającego. Doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania zasad projektowania uniwersalnego oraz diagnozowania dostępności środowiska (przestrzeni fizycznej, produktów, usług, systemów informacyjno-komunikacyjnych) z uwzględnieniem indywidualnych lub zbiorowych potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością. Kreowanie nowych rozwiązań odpowiadających na zróżnicowane potrzeby użytkowników, zgodnie z metodologią projektowania uniwersalnego. Nabycie umiejętności pracy w zespole interdyscyplinarnym i prowadzenie procesu projektowego w partycypacji z ostatecznymi użytkownikami zastosowanych uniwersalnych rozwiązań.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów: 2 rok, 4 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład – 5 godzin

Ćwiczenia – 15 godzin

Punkty ECTS: 2.0

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 5h

Udział w ćwiczeniach: 15h

Przygotowanie do ćwiczeń: 15h

Przygotowanie pracy do zaliczenia ćwiczeń: 10h

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 13h

Udział w konsultacjach: 2h

Razem: 60h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 22h (0,7 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym: 38h (1,3 pkt ECTS)

Literatura:

M. Zemło M., A. Sakowicz – Boboryko, M. Bilewicz, M. Dziekońska, D. Otapowicz, J. Szada – Borzyszkowska, J. Mantur, W kierunku inkluzji społecznej. Potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok, Białystok – Gdańsk 2018.

J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań, Toruń 2005.

W. Zawieska (red.), Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – ramowe wytyczne, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

KA7_WK3 - ma uporządkowaną wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych zgodnie z założeniami projektowania uniwersalnego;

KA7_UO2 – ma pogłębione umiejętności diagnozowania, racjonalnego oceniania dostępności środowiska fizycznego i społecznego w obszarze oddziaływań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych z wykorzystaniem założeń projektowania uniwersalnego;

KA7_UO4 – potrafi generować praktyczne rozwiązania w zakresie dostępności środowiska fizycznego i społecznego adekwatnie do zróżnicowanych potrzeb użytkowników, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego;

KA7_KK4 - utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, metoda symulacyjna, metoda ćwiczeniowa, metoda projektu.

Ilość punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bilewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bilewicz, Anna Chańko-Kraszewska, Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)