Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustrój i funkcjonowanie administracji rządowej 370-AS2-2KE
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Jerzy Hausner (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2017

2. Jan Zimmerman, Prawo administracyjne, Warszawa 2022

3. Wojciech Góralczyk, Wojciech Góralczyk jr, Kierownictwo w prawie administracyjnym, warszawa 2016

4. Jacek Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania administracji rządowej, KA7_WG3.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w przez właściwy dobór źródeł prawa administracyjnego, dotyczących działania administracji rządej (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowoadministracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, KA7_UW1;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie prawa administracyjnego i zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym administracji rządowej, KA7_UU1.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu funkcjonowania administracji rządowej, KA7_KK3.

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, kolokwia, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zakres tematów:

1. Administracja rządowa w strukturze administracji publicznej, centralizacja, koncentracja, kierownictwo, kontrola, nadzór. zespolenie w administracji publicznej.

2. Administracja rządowa centralna:

- Rada Ministrów,

- Prezes Rady Ministrów,

- ministrowie,

- organy wewnętrzne Rady Ministrów,

- Prezydent RP i organy mu podległe;

- komitety,

- organy centralne podległe Sejmowi RP,

- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,

- Rada Polityki Pieniężnej,

- Organy centralne.

2. Terenowa administracja rządowa:

- organy wykonujące zadania administracji rządowej w województwie

- wojewoda,

- wojewódzka administracja zespolona,

- wojewódzka administracja zespolona.

3. Kontrola administracji rządowej

4. Personel administracji rządowej

Metody dydaktyczne:

konwersatorium, wykład, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:45 - 18:00, sala 110
Anna De Ambrosis Vigna 20/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)