Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustrój i funkcjonowanie administracji rządowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-2KE
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustrój i funkcjonowanie administracji rządowej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja rządowa
ADM.Stacj.2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawy teoretyczne i pojęciowe wiedzy o ustroju i funkcjonowaniu administracji rządowej na szczeblu centralnym i terenowym. Student powinien opanować szczegółowe zasady działania administracji rządowej w Polsce, w tym znać strukturę tej administracji, wzajemne powiązania między organami administracji rządowej, ich zadania i kompetencje.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ustrój administracji rządowej ma na celu omówienie struktury administracji rządowej, jej organów na szczeblu centralnym i w terenie. Studenci poznają wzajemne powiązania między organami administracji rządowej, ich zadania i kompetencje. Ponadto zostaną poruszone kwestie dotyczące kontroli administracji rządowej w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – specjalizacyjny obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II /sem. 2

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne – konwersatorium, wykład, konsultacje.

Punkty ECTS – 2.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

Literatura:

1. Jerzy Hausner (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2017

2. Jan Zimmerman, Prawo administracyjne, Warszawa 2022

3. Wojciech Góralczyk, Wojciech Góralczyk jr, Kierownictwo w prawie administracyjnym, warszawa 2016

4. Jacek Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania administracji rządowej, KA7_WG3.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w przez właściwy dobór źródeł prawa administracyjnego, dotyczących działania administracji rządej (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowoadministracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, KA7_UW1;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie prawa administracyjnego i zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym administracji rządowej, KA7_UU1.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu funkcjonowania administracji rządowej, KA7_KK3.

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, kolokwia, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna De Ambrosis Vigna
Prowadzący grup: Anna De Ambrosis Vigna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kierznowski
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)