Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terroryzm i cyberterroryzm 370-KS1-3TIC
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości KA6_WG1;

- podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi prawa KA6_WG4;

- aspekty profilaktyki przestępczości i patologii społecznych KA6_WG7;

- powiązania kryminologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki KA6_WK3

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi KA6_UW2;

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa KA6_UK3;

- planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach udziału w zespole (także o charakterze interdyscyplinarnym) KA6_UO2;

- samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie KA6_UU2;

KOMPTETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także dbać o dorobek i tradycje zawodu KA6_KR1;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie indywidualnie lub w grupie prezentacji na zadany temat.

Dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach w semestrze, pozostałe należy odrobić na konsultacjach po ustaniu przyczyny

nieobecności

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające do problematyki terroryzmu i cyberterroryzmu.

2. Wybrane problemy fenomenologii przestępczości zorganizowanej terroryzmu i cyberterroryzmu.

3. Wybrane problemy etiologii przestępczości zorganizowanej terroryzmu i cyberterroryzmu.

4. Wybrane problemy profilaktyki przestępczości zorganizowanej terroryzmu i cyberterroryzmu

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, esej, konsultacje, praca indywidualna lub w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 17:30 - 19:00, sala 110
każdy wtorek, 13:00 - 14:30, sala e-learning
Marta Dzieniszewska 24/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)