Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka przestrzenna - przedmiot oferowany w jezyku angielskim 330-ES1-1GPZ#E
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. "Spatial planning", United Nations, Geneva 2008.

2. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.

3. M. Sofer, A. Sorensen, K. Czapiewski "]Local development in urban and rural space : project and planning", Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2015

4. Ergan Y., An Overview of Urban and Regional Planning, 2018, IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.75766

5. Suchecki B., "Spatial econometrics and regional economics analysis", Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza, Student zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomii i finansów (KP6_WG1)

- w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących

struktury i instytucje gospodarcze, rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła zmiany i sposoby działania z uwzględnieniem

uwarunkowań demograficznych, geograficznych, przestrzennych i finansowych (KP6_WG6)

Umiejętności, Student potrafi:

- planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone

konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse (KP6_UO1)

Kompetencje społeczne, Student jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w

świecie w tym z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, finansów i prawa (KP6_KK1)

- uznawania znaczenia wiedzy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w rozwiązywaniu konkretnych problemów

poznawczych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie ze specjalistycznych ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i

międzynarodowym (KP6_KK2).

Weryfikacja efektów uczenia się będzie na podstawie wskazanych metod i kryteriów oceniania.

Metody i kryteria oceniania:

Test.

Zakres tematów:

1. Istota i podstawowe zagadnienia gospodarki przestrzennej planowania przestrzennego.

2. Rozwój w przestrzeni. Współczesne nierówności rozwoju na świecie, podstawowe wyzwania i cele.

3. Podstawowe teorie gospodarki przestrzennej (teorie lokalizacji, teorie rozwoju endogenicznego).

4. Planowanie przestrzenne w regionach i miastach (modele, narzędzia, trendy, projektowanie uniwersalne).

5. Przestrzenne rozmieszczenie infrastruktury a rozwój społeczno-gospodarczy.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja power point, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)