Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka opisowa 330-MS1-1STA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2012.

3. Bąk, I., Markowicz, I., Mojsiewicz, M., Wawrzyniak, K., Statystyka opisowa. Przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa 2020.

4. Kończak, G., Trzpiot, G. , Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym Excel, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018.

Uzupełniająca:

1. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2016.

2. Rogowski J., Roszkowska E., Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

3. Frączak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

4. W. Mendenhall, R. J. Beaver, B. M. Beaver, Introduction to probability and statistics, Brooks/Cole, Belmont 2009.

Efekty uczenia się:

1STA_W01 egzamin pisemny

1STA_W02 egzamin pisemny

1STA_W03 egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zdania egzaminu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i składa się z pytań testowych. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów, która wynosi 21.

Kryteria na poszczególne oceny:

od 11 punktów 3,0

od 13 punktów 3,5

od 15 punktów 4,0

od 17 punktów 4,5

od 19 punktów 5,0

Weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia statystyki opisowej.

Metody prezentacji danych statystycznych.

Metody analizy struktury zjawisk: miary tendencji centralnej, miary zmienności, miary asymetrii, miary koncentracji.

Metody analizy współzależności zjawisk: dwuwymiarowy rozkład empiryczny, zależność stochastyczna i korelacyjna, analiza wariancji, analiza korelacji.

Metody analizy dynamiki zjawisk: przyrosty absolutne i względne, indeksy dynamiki, średniookresowe tempo zmian, indeksy agregatowe.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 205
Iwona Skrodzka 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)