Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja społeczna 430-KS2-1KSP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dobek – Ostrowska. (2007). Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: ASTRUM

Fiske: J.(2003). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: ASTRUM

Goban – Klas T. (2019). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: PWN

Griffin E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP

McQuail D. (2019). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Dobek – Ostrowska B. (2008). Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wrocław: ASTRUM

Majka – Rostek B. (Red.). Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności:

www.adm.ukw.edu.pl/pliki/kom.pdf

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 - Absolwent zna i rozumie klasyczne i współczesne dokonania, ośrodki i szkoły badawcze w obszarze komunikacji społecznej i wie o potrzebie ciągłego uzupełniania wiedzy na poziomie zaawansowanym

sposób weryfikacji: dyskusja w trakcie zajęć, analiza tekstu, egzamin ustny

KA7_WG4 - Absolwent zna i rozumie w sposób uporządkowany i pogłębiony główne tendencje rozwojowe nauki o komunikacji społecznej

sposób weryfikacji: egzamin ustny

KA7_UK2 - Absolwent potrafi przygotować się do dyskusji i przeprowadzić ją, posiadając pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania,

z wykorzystaniem własnych poglądów i odniesieniem ich do poglądów różnych autorów

sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć

K7_UO2 - Absolwent potrafi czytać i interpretować teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne etc.), samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze związane z rozwijaniem swoich zdolności i kariery zawodowej

sposób weryfikacji: ocena aktywności indywidualnej w trakcie zajęć

KA7_KK1 - Absolwent jest gotów do krytycznej analizy posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, umiejętności ich samodzielnego poszerzania, ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego, a także do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

sposób weryfikacji: aktywność w trakcie zajęć, dyskusja

KA7_KR1 - Absolwent jest gotów do docenienia wielokulturowości społeczności, regionu, kraju, Europy, rozumienia na poziomie rozszerzonym odmiennych stylów życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych oraz komunikowania się z nimi

sposób weryfikacji: dyskusja, prezentacja multimedialna, analiza tekstu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywać się będzie w oparciu o obecność (dopuszczalna jest jedna nieobecność) i egzamin ustny

Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz warunek zaliczenia zajęć: obecność, egzamin ustny

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Zasady zaliczania nieobecności: forma pisemna lub ustna w trakcie konsultacji

Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 8

51% punktów uzyskanych przez studenta z konwersatorium jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Projektowanie uniwersalne jako forma komunikacji

W trakcie wykłądu zaprezentowana zostanie idea projektowania uniwersalnego, jej geneza, cele oraz przepisy prawne dookreślające jego zasady. Problematyka projektowania uniwersalnego ukazana zostanie też w kontekście dwudziestowiecznych koncepcji funkcjonalno-strukturalnych podeść w atropologii

2. Antropologiczne instrumentarium badań nad językiem

W trakcie wykładu ukazany zostanie technologiczny kontekst wykrystalizowania się współczesnych, funkcjonalnych i strukturalnych podejść w badaniach antropoogicznych. Poruszona zostanie również problematyka obiektywizmu naukowego oraz jego geneza w myśli filozoficznej Kanta.

3. Oświeceniowe koncepcje umowy społecznej:

W trakcie wykładów zakreslone zostaną poityczne okoliczności wyrpacowania przez - kolejno - Thomasa Hobbesa, Johna Locka i Jean-Jacques Rousseau ich koncepcji umowy społecznej. Omówione zostana - odpowiednio - wojna trzydziestoletnia, ekspansja imperialna Wielkiej Brytanii oraz ustrój polityczny I Rzeczypospolitej oraz dzieło króla Stanisława Leszczyńskiego "Głos wolny wolność ubezpieczający", jako zjawiska mające wpływ na kształt koncepcji filozoficznych wspomnianych lumianrzy nowożytnej analizy społecznej.

4. Relikty starożytnego pojęcia natury w myśli chrześcijańskiej

W trakcie wykładów omówiona zostanie myśl polityczno-społeczna św. Tomasza z Akwinu ze wspazaniem na podobieństwa i różnice jego koncepcji z myślą Arystotelesa i Platona. Kontekstem rozważań będzie historyczna nieciągłość w historycznym transferze (komunikacji) wiedzy w okresie od upadku zachodniej części Imperium Rzymskiego, po upadek Konstantynopola.

5. Teologiczno-metafizyczny wymiar komunikacji

Analiza relacji miedzy praktyką kulturową a jej metafizyczno-teologicznymi założeniami; Pawla Florenskiego teoria kultury.

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala B9
Rafał Kuczyński 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)