Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-1KSP
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalizacyjne
Kulturoznawstwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu antropologii, historii kultury i historii filozofii.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z trzema wymiarami komunikacji: technicznym, politycznym i religijnym. Celami pobocznymi zajęć są: zapoznanie studentów z podstawowymi, metodologicznymi aspektami w antropologicznych badaniach nad komunikacją, a następnie zastosowanie wypracowanych w antropologii metod do analizy historycznych przemian dyskursu publicznego na przykładzie zmian dominującego znaczenia pojęcia natury: od starożytności, przez klasyczne ujęcia oświecenia, po czasy współczesne oraz ukazanie metafizyczno-religijnego wymiaru praktyk kulturowych jak w swej teorii kultury przedstawia je Paweł Florenski.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o kulturze i religii

Rok studiów/semestr: I rok/semestr I (studia drugiego stopnia)

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu antropologii, historii kultury i historii filozofii

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, dyskusje, ćwiczenia z interpretacji tekstu

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Przygotowanie prezentacji/referat 20 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu ustnego 30 godz.

RAZEM 80 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

konsultacje 20 godz.

RAZEM 50 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany:

z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz.= 2 punkty ECTS

o charakterze praktycznym: 80 godz.= 3,2 punkty ECTS

Literatura:

I. ANTROPOLOGICZNE INSTRUMENTARIUM BADAŃ NAD JĘZYKIEM

1. vesWinkin, „Telegraf i orkiestra”

2. Bronisław Malinowski, „Słowo w kontekście działania”

3. Ernst Cassirer, „Język jako forma symboliczna”

4. Claude Levi-Strauss, „Kultura i język”

II. OD TELEOLOGICZNEGO, DO PRZYRODNICZEGO POJĘCIA NATURY: POLITYCZNY WYMIAR KOMUNIKACJI

5. LaurenceBerns, “Thomas Hobbes”; w: “Historia filozofii politycznej”, Leo Strauss, Joseph Cropsey

6.Robert A. Goldwin, „LohnLocke”; w: “Historia Filosofii Politycznej” Leo Strauss, Joseph Cropsey

7. Allan Bloom, “Jean Jacques Rousseau”; w: “Historia Filozofii Politycznej”, Leo Strauss

8. Arystoteles, “Polityka”, księga I

III. TEOLOGICZNY WYMIAR KOMUNIKACJI

9. Ernest L. Fortin, “Św. Tomasz z Akwinu”, w: “Historia Filozofii Politycznej”, Leo Strauss

10. Jacob Taubes, „Od kultu do kultury”, w: „Apokalipsa i polityka”, Jacob Taubes, red. Piotr Nowak

11. Platon, „Państwo”, ks. I

12. Platon, „Państwo”, ks. VII

13. Sury P., „Sztuka i przestrzeń. Pawła Florenskiego interpretacja kategorii przestrzeni”

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 - Absolwent zna i rozumie klasyczne i współczesne dokonania, ośrodki i szkoły badawcze w obszarze komunikacji społecznej i wie o potrzebie ciągłego uzupełniania wiedzy na poziomie zaawansowanym

sposób weryfikacji: dyskusja w trakcie zajęć, analiza tekstu, egzamin ustny

KA7_WG4 - Absolwent zna i rozumie w sposób uporządkowany i pogłębiony główne tendencje rozwojowe nauki o komunikacji społecznej

sposób weryfikacji: egzamin ustny

KA7_UK2 - Absolwent potrafi przygotować się do dyskusji i przeprowadzić ją, posiadając pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania,

z wykorzystaniem własnych poglądów i odniesieniem ich do poglądów różnych autorów

sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć

K7_UO2 - Absolwent potrafi czytać i interpretować teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne etc.), samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze związane z rozwijaniem swoich zdolności i kariery zawodowej

sposób weryfikacji: ocena aktywności indywidualnej w trakcie zajęć

KA7_KK1 - Absolwent jest gotów do krytycznej analizy posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, umiejętności ich samodzielnego poszerzania, ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego, a także do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

sposób weryfikacji: aktywność w trakcie zajęć, dyskusja

KA7_KR1 - Absolwent jest gotów do docenienia wielokulturowości społeczności, regionu, kraju, Europy, rozumienia na poziomie rozszerzonym odmiennych stylów życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych oraz komunikowania się z nimi

sposób weryfikacji: dyskusja, prezentacja multimedialna, analiza tekstu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywać się będzie w oparciu o kombinacyjną ocenę, na którą składać się będzie: obecność (dopuszczalna jest jedna nieobecność), aktywność na zajęciach oraz referat.

Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz warunek zaliczenia zajęć: obecność, aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie referatu/prezentacji

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Zasady zaliczania nieobecności: forma pisemna lub ustna w trakcie konsultacji

Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 8

51% punktów uzyskanych przez studenta z konwersatorium jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kuczyński
Prowadzący grup: Rafał Kuczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z trzema wymiarami komunikacji: technicznym, politycznym i religijnym. Celami pobocznymi zajęć są: zapoznanie studentów z podstawowymi, metodologicznymi aspektami w antropologicznych badaniach nad komunikacją, a następnie zastosowanie wypracowanych w antropologii metod do analizy historycznych przemian dyskursu publicznego na przykładzie zmian dominującego znaczenia pojęcia natury: od starożytności, przez klasyczne ujęcia oświecenia, po czasy współczesne oraz ukazanie metafizyczno-religijnego wymiaru praktyk kulturowych jak w swej teorii kultury przedstawia je Paweł Florenski.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o kulturze i religii

Rok studiów/semestr: I rok/semestr I (studia drugiego stopnia)

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu antropologii, historii kultury i historii filozofii

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, dyskusje, ćwiczenia z interpretacji tekstu

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Przygotowanie prezentacji/referat 20 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu ustnego 30 godz.

RAZEM 80 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

konsultacje 20 godz.

RAZEM 50 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany:

z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz.= 2 punkty ECTS

o charakterze praktycznym: 80 godz.= 3,2 punkty ECTS

Literatura:

I. ANTROPOLOGICZNE INSTRUMENTARIUM BADAŃ NAD JĘZYKIEM

1. vesWinkin, „Telegraf i orkiestra”

2. Bronisław Malinowski, „Słowo w kontekście działania”

3. Ernst Cassirer, „Język jako forma symboliczna”

4. Claude Levi-Strauss, „Kultura i język”

II. OD TELEOLOGICZNEGO, DO PRZYRODNICZEGO POJĘCIA NATURY: POLITYCZNY WYMIAR KOMUNIKACJI

5. LaurenceBerns, “Thomas Hobbes”; w: “Historia filozofii politycznej”, Leo Strauss, Joseph Cropsey

6.Robert A. Goldwin, „LohnLocke”; w: “Historia Filosofii Politycznej” Leo Strauss, Joseph Cropsey

7. Allan Bloom, “Jean Jacques Rousseau”; w: “Historia Filozofii Politycznej”, Leo Strauss

8. Arystoteles, “Polityka”, księga I

III. TEOLOGICZNY WYMIAR KOMUNIKACJI

9. Ernest L. Fortin, “Św. Tomasz z Akwinu”, w: “Historia Filozofii Politycznej”, Leo Strauss

10. Jacob Taubes, „Od kultu do kultury”, w: „Apokalipsa i polityka”, Jacob Taubes, red. Piotr Nowak

11. Platon, „Państwo”, ks. I

12. Platon, „Państwo”, ks. VII

13. Sury P., „Sztuka i przestrzeń. Pawła Florenskiego interpretacja kategorii przestrzeni”

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)