Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej 430-KS2-1OWI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Ustawy i rozporządzenia (dostępne na stronach internetowych: http://isap.sejm.gov.pl/ i http://www.rcl.gov.pl/ )

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, tekst ujednolicony)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1410)

2. Literatura podstawowa

Prawo własności intelektualnej, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2013.

Prawo autorskie i prawa pokrewne, wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Warszawa 2014.

P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014

3. Literatura uzupełniająca

Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisz, Warszawa 2012 (seria: System prawa prywatnego, t. 14b)

B. Szczepańska, Poradnik prawa autorskiego, Sadurki 2013 [dostęp on-line: http://moodle.ebib.pl/pluginfile.php/329/mod_resource/content/1/Poradnik%20prawa%20autorskiego.pdf ]

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, pod red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności intelektualnej i ochrony prawa autorskiego. (test) KA7_WK4, KA7_UW1, KA7_KR2

Posiada umiejętność stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony własności intelektualnej w tworzonych przez siebie pracach. (test) KA7_WK4, KA7_UW1, KA7_KR2

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych. (test) KA7_WK4, KA7_UW1, KA7_KR2

Sposób weryfikacji: test

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: test, dopuszczalna jedna nieobecność.

Zakres tematów:

1. Własność intelektualna – pojęcie, geneza; zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej, specyfika i przykłady dóbr niematerialnych z zakresu własności intelektualnej, źródła prawa

2. Prawo autorskie i prawa pokrewne

2.1. Wstęp do prawa autorskiego (najważniejsze pojęcia, źródła prawa)

2.2. Przedmiot prawa autorskiego – definicja utworu, ustalenie i utrwalenie utworu, rodzaje utworów, utwory pierwotne, zależne, inspirowane

2.3. Podmiot prawa autorskiego – twórca, autorskie prawa osobiste i majątkowe (charakterystyka, treść, okres ochrony, utwory osierocone)

2.4. Prawa pokrewne – podstawowe pojęcia i regulacje

2.5. Przykłady ograniczenia treści autorskich praw majątkowych (dozwolony użytek osobisty, dozwolony użytek publiczny, prawo cytatu). Domena publiczna

2.6. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji

2.7. Prawo autorskie w technologiach cyfrowych. (prawo autorskie w internecie, program komputerowy a własność intelektualna, ochrona baz danych – Ustawa o ochronie baz danych).

2.8. Obrót prawami autorskimi. Ochrona praw autorskich. Umowy dotyczące praw autorskich – rodzaje umów, podstawowe zasady kontraktowe, pojęcie pola eksploatacji. Inicjatywa CC

2.9. Piractwo, plagiat i paserstwo. Plagiat (pojęcie, rodzaje, odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna z tytułu plagiatu)

2.10. Skutki naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych

3. Prawo własności przemysłowej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

3.1. Cel i zakres prawa własności przemysłowej, źródła prawa

3.2. Przedmioty prawa własności przemysłowej (wynalazek, znak towarowy, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, oznaczenie geograficzne, topografia układów scalonych)

3.3. Zasady ochrony przedmiotów własności przemysłowej

Metody dydaktyczne:

metody podające i ćwiczeniowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:45 - 14:00, sala B9
Katarzyna Zimnoch 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)