Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania komunikacyjne w nowych mediach 430-KS2-2ZNM
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Grudzień, Komunikacja internetowa w ujęciu werbalnym i niewerbalnym, Młoda Humanistyka nr 2/2017, s. 1-12.

A. E. Taper, Gry MMORPG - cechy, możliwości, zagrożenia, Media i Społeczeństwo nr 1/2011, s. 180-193.

B. Przywara, I Leonowicz-Bukała, Bądźmy w kontakcie. Współczesna cyfrowa komunikacja permanentna, Zeszyty Prasoznawcze, tom 63, nr 3, Kraków 2020, s. 10-31.

E. Musiał, Trolling jako przykład zagrożeń informacyjnych w cyberprzestrzeni (w:) H. Batorowska, E. Musiał, Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2017, s. 226-235.

I. Łuc, Współczesne gry komunikacyjno-językowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 99–154.

K. Bałuk, Do licha ileż tu informacji - infografika jako gatunek dziennikarski (w:) I. Borkowski, K. Stasiuk-Krajewska (red.) Dziennikarstwo i media, tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2013, s. 153-174.

K. Forst, Facebook we współczesnym świecie komunikacji społecznej, (w:) K. Doktorowicz (red.), Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2017, s. 37–55.

M. Brzezińska-Waleszczyk Dobre praktyki w komunikacji marek w mediach społecznościowych, Studia Medioznawcze, nr 4/2015, s. 67-78.

M. du Vall, Infoaktywizm. Strategie komunikacyjne społeczników ery cyfrowej, (w:) M. Marczewska-Rytko (red.), Haktywizm, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 1-13.

M. Górska-Olesińska, CMC i elektroniczne dyskursy. Problemy metodologiczne, (w:) E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk (red.), Nowa Audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 209–228.

M. Kaźmierczak, Znak symboliczny w internecie, (w:) E. Szczęsna (red.) Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, Universitas, Kraków 2015, s. 35-53.

M. Laskowska, Komunikacja za pomocą social media – możliwości i zagrożenia. Zarys problematyki, (w:) M. Biedroń́, M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja – (po)rozumienie – obecność́ społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń́ 2012, s. 29-41.

M. Majorek, YouTube jako medium społecznościowe. Videoblog jako narzędzie wspomagania autoekspresji i umacniania więzi społecznych, (w:) M. Majorek, Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Universitas, Kraków 2015, s. 133-151.

M. Szpunar, Wizerunek w kulturze narcyzmu, (w:) M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016, s. 65-73.

P. Bałdys, Memy, mashupy, viral videos – opisywanie rzeczywistości społecznej w czasach kultury digitalnej, Media I Społeczeństwo, nr 5/2015, s. 103-117.

S. Juszczyk, Internet – współczesne medium komunikacji społecznej, Edukacja i dialog, nr 5/2011, s. 42-46.

Literatura uzupełniająca:

A. Szewczyk, Popularność form komunikacji internetowej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica nr 27/2011, s. 159-179.

B. Golus, Fenomen rozmów internetowych i ich języka w: M. Kita (red.) Dialog a nowe media, Wydawnictwo Uniwersytet Śląskiego, Katowice 2004, s. 33-41.

E. Struzik, Problem komunikacji w rzeczywistości wirtualnej - nowe wzorce komunikacyjne a problem tożsamości podmiotu, (w:) A. Kiepas, M. Sułkowska, M. Wołek (red.), Człowiek a światy wirtualne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 92-107.

E. Wilk, Nawigacje słowa. Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych, Rabid, Kraków 2000.

J. Strykowska, Znaczenie mediów społecznościowych w procesie komunikowania i uczenia się, (w:) S. Dylak, W. Skrzydlewski (red.), Media. Edukacja. Kultura. W stronę edukacji medialnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Poznań – Rzeszów 2012, s. 321–330.

J. Zawisza-Smejlis, T. Smejlis, Komunikacja w grach MMORPG, (w:) I. Kamińska-Szmaj, T.Piekota, M. Zaśko-Zielińska (red.), Oblicza komunikacji: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, tom 2, Krakowskie Towarzystwo Popularyzacji Wiedzy o Komunikacji Językowej “Tertium”, Kraków 2006, s. 717-732.

K. Chmielecki, Tekst w sieci obrazów. Internet jako medium zapośredniczonej komunikacji wizualnej, (w:) M. Filiciak, G. Ptaszek (red.), Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka. Monografia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 298–313.

Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J.M. Zając (red.), Re: internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

M.J. Cyrklaff, Grywalizacja jako metoda komunikacji i edukacji, (w:) B. Kamińska-Czubała, St. Skórka, E. Piotrowska (red.), Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2017, s. 187–199.

M. Leszkowicz, Infografika jako forma edukacji w kulturze wzrokocentrycznej, Neodigmata nr 31/32, Poznań 2011, s. 37-55.

P. Nawrocka, Wirtualne formy komunikacji w społeczeostwie informacyjnym Analiza terminologiczna wybranych pojęć, Acta Universitas Lodzensis Folia Liborum 1/2020, s. 13-27.

P. Sitarski, Rzeczywistość wirtualna jako medium komunikacyjne, (w:) P. Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Rabid, Kraków 2002, s. 43-74.

Efekty uczenia się:

A) Wiedza:

Absolwent zna i rozumie:

KA7_WG2 - klasyczne i współczesne dokonania, ośrodki i szkoły badawcze kluczowe dla studiów kulturoznawczych i wie o potrzebie ciągłego uzupełniania wiedzy na poziomie zaawansowanym; sposób weryfikacji: ocena aktywności w czasie zajęć;

KA7_WK1 - normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje społeczne oraz źródła tych norm, ich naturę, zmiany i drogi wpływania na ludzkie zachowania komunikacyjne w nowych mediach; sposób weryfikacji: ocena aktywności w czasie zajęć;

KA7_WK2 – w stopniu zaawansowanym – kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze digitalnej, ma wiedzę o zależnościach między nimi opartych na procesach i zachowaniach komunikacyjnych; sposób weryfikacji: praca zaliczeniowa.

B) Umiejętności

Absolwent potrafi:

KA7_UW1 - w pogłębiony, innowacyjny sposób wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych metod i źródeł (pisanych, ikonicznych i elektronicznych etc.); sposób weryfikacji: praca zaliczeniowa, ćwiczenia praktyczne wykonywane w czasie zajęć;

KA7_UW3 - rozpoznać rożne wytwory kultury digitalnej oraz przeprowadzić ich krytyczną i twórczą analizę oraz interpretację z wykorzystaniem samodzielnie dobranych metod i technik w celu określenia ich znaczenia oraz ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych; sposób weryfikacji: praca zaliczeniowa;

KA7_UK1 - komunikować się na tematy kulturoznawcze ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, wykorzystując specjalistyczną terminologię, integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz stosować ją w nietypowych sytuacjach profesjonalnych; sposób weryfikacji: ocena aktywności w czasie zajęć;

KA7_UK2 - przygotować się do dyskusji i przeprowadzić ją, posiadając pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania,

z wykorzystaniem własnych poglądów i odniesieniem ich do poglądów różnych autorów; sposób weryfikacji: ocena aktywności w czasie zajęć;

KA7_UK5 - przygotować wystąpienie ustne (referat) i prezentacje multimedialne lub przeprowadzić debatę w języku polskim lub obcym,

z wykorzystaniem różnych samodzielnie dobranych ujęć teoretycznych

i różnych źródeł; sposób weryfikacji: praca zaliczeniowa;

KA7_UU2 - czytać i interpretować teksty kultury (pisane, audialne, wizualne i multimedialne etc.), samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze związane z rozwijaniem swoich zdolności

i kariery zawodowej; sposób weryfikacji: ocena aktywności w czasie zajęć, ćwiczenia praktyczne wykonywane w czasie zajęć.

C) Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów do:

KA7_KK1 - krytycznej analizy posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, umiejętności ich samodzielnego poszerzania, ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego, a także do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

KA7_KK2 - przyjęcia postawy aksjologicznej, związanej z krytyczną oceną wytworów kultury digitalnej w celu rozwiązywania problemów poznawczych, praktycznych;

KA7_KO2 - otwartości na nowe idee i poglądy, gotowości do podejmowania polemiki oraz zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów w celu inspirowania działań na rzecz interesu publicznego;

KA7_KO3 - organizowania pracy własnej i pracy zespołowej oraz jej krytycznej oceny i przemodelowania w sposób przedsiębiorczy;

KA7_KR2 - przestrzegania zasad etycznych związanych z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów kultury digitalnej, prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu, podtrzymywania etosu zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności studenta na zajęciach oraz projektu badawczego w formie case study z prezentacjami multimedialnymi. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, również w formie testu.

Podczas laboratoriów sprawdzana jest lista obecności. Osoby, które mają 50% nieobecności, nie uzyskują zaliczenia z przedmiotu, mogą je otrzymać w terminie poprawkowym, jednak będą musieli zaliczyć poszczególne laboratoria na konsultacjach stacjonarnych i/lub online. Zaliczanie poszczególnych laboratoriów odbywa się podczas dyskusji z prowadzącym na temat zagadnień objętych ich programem. programem.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Komunikowanie społeczne w erze Internetu.

3. Komunikacja językowa i wizualna w Internecie. Formy komunikowania CMC.

4. Zachowania komunikacyjne w mediach społecznościowych.

5. Memetyka. Memy internetowe jako nośniki informacji kulturowej.

6. Komunikacja permanentna. Zjawisko FOMO.

7. Komunikowanie i kreowanie tożsamości w kulturze narcyzmu.

8. Infoaktywizm.

9. Design informacyjny - tworzenie infografik

10. Zachowania komunikacyjne w grach typu MMORPG

11. Zachowania komunikacyjne w rzeczywistości wirtualnej. Metaverse.

12. Zachowania komunikacyjne marek w Internecie.

13. Zagrożenia komunikacji w Internecie - bańki informacyjne, fake newsy, trolling.

14. Prezentacje prac zaliczeniowych.

15. Prezentacje prac zaliczeniowych.

Metody dydaktyczne:

- referat połączony z prezentacją multimedialną

- dyskusja/debata analityczna

- metody studiów przypadków (case studies methods)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala B5
Katarzyna Łukasiak 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)