Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia - przedmiot oferowany w języku angielskim 330-ES1-1DEM#E
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Basic literature:

1. A. Haupt, T. Kane, Population Reference Bureau’s, Population Handbook, Population Reference Bureau, Washington, DC

2. J. Hickes Lundquist, D. Anderton, D. Yaukey, Demography, The Study of Human Population, Waveland Press, Long Grove, Illinois.

3. World Population Prospects 2019 Highlights, United Nations New York.

Additional literature:

1. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

2. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1DEM_W01: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność na zajęciach

1DEM_W02: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność na zajęciach

1DEM_W03: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność na zajęciach

1DEM_W04: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność na zajęciach

Umiejętności:

1DEM_U01: metoda weryfikacji: aktywność na zajęciach

1DEM_U02 metoda weryfikacji: aktywność na zajęciach

1DEM_U03: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność na zajęciach

1DEM_U04: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne:

1DEM_K01: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność na zajęciach

1DEM_K02: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność na zajęciach

1DEM_K03: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność na zajęciach

1DEM_K04: metoda weryfikacji: prezentacja, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: prezentacja (25 pkt.), aktywność na zajęciach (25 pkt.)

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie wymaganej dla danej oceny liczby punktów:

91-100% - 5,0

81-90% - 4,5

71-80% - 4,0

61-70% - 3,5

51-60% - 3,0

0-50% - 2,0

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć. Źródła informacji o procesach demograficznych.

2. Rozwój ludności. Podstawowe teorie i regionalne zróżnicowanie liczebności populacji.

3. Przestrzenny, społeczny i ekonomiczny wymiar zmian struktury populacji.

4. Ruch naturalny ludności: małżeństwa, rozwody, separacje, rodność, płodność, zgony.

5. Migracje ludności: przyczyny, uwarunkowania i skutki ekonomiczno-społeczne.

6. Analiza demograficzna: syntetyczne miary, standaryzacja współczynników demograficznych, metody prezentacji wyników analizy.

7. Demografia państw Europy Środkowej.

8. Demografia państw skandynawskich.

9. Demografia państw Europy Zachodniej.

10. Demografia państw Europy Południowej.

11. Demografia państw Europy Wschodniej.

12. Demografia Chińskiej Republiki Ludowej oraz Indii.

13. Demografia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady i Meksyku.

14. Demografia Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu (kraje arabskie).

15. Demografia państw wyspiarskich.

16. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

praca samodzielna oraz praca w grupach przy rozwiązywaniu zadań, studium przypadków, prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)