Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia - przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1DEM#E
Kod Erasmus / ISCED: 14.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia - przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Erasmus semestr letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas wykładów i ćwiczeń zostaną poruszone tematy odnoszące się do głównych teorii demograficznych, struktury ludności,

naturalnego ruchu ludności oraz migracji. Ponadto zostaną omówione metody i narzędzia analizy zjawisk i procesów demograficznych.

Dodatkowo zostanie poruszony temat prognozowania zjawisk i procesów demograficznych w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa 3, Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 1 rok, 2 semestr (1 stopień)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 h, ćwiczenia 30 h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia: praca samodzielna oraz praca w grupach przy rozwiązywaniu zadań, studium przypadków, prezentacja multimedialna.

Punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla

danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 5,0

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady:15 h

- ćwiczenia: 30 h

- zaliczenie: 2h

- konsultacje: 10,5 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 55 h

- przygotowanie do egzaminu: 12,5 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 57,5

Punkty ECTS: 2,3 ECTS

w tym o charakterze praktycznym: 0 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Haupt, T. Kane, Population Reference Bureau’s, Population Handbook, Population Reference Bureau, Washington, DC

2. J. Hickes Lundquist, D. Anderton, D. Yaukey, Demography, The Study of Human Population, Waveland Press, Long Grove, Illinois.

3. World Population Prospects 2019 Highlights, United Nations New York.

Literatura uzupełniająca:

1. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

2. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1DEM_W01 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z demografii KP6_WG1

1DEM_W02 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu relacje gospodarcze oraz rządzące nimi prawidłowości w zakresie demografii

KP6_WG4

1DEM_W03 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł (organizacyjnych, prawnych,

etycznych itp.) organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła zmiany i sposoby działania

z uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych KP6_WG6

1DEM_W04 zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w tym rolę człowieka jako elementu struktur

demograficznych, w szczególności jako podmiocie działającym w tych strukturach i konstytuującym je oraz o zasadach funkcjonowania

tych struktur (ich organizacji, zarządzaniu nimi) KP6_WK1

Umiejętności:

1DEM_U01 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu dyscypliny demografii, analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych w tym w ujęciu demograficznym KP6_UW1

1DEM_U02 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów, krytycznej analizy przyczyn przebiegu konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w ujęciu makro i mikroekonomicznym z uwzględnieniem aspektów demograficznych KP6_UW3

1DEM_U03 potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie wykorzystując konkretną wiedzę z zakresu demografii KP6_UU1

1DEM_U04 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich

rozwiązania w tym w zakresie narzędzi demograficznych KP6_UU2

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: prezentacje, aktywność na zajęciach (dyskusje, studia przypadku),

Wykłady: zaliczenie na ocenę w formie pisemnej.

Procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas wykładów i ćwiczeń zostaną poruszone tematy odnoszące się do głównych teorii demograficznych, struktury ludności, naturalnego ruchu ludności oraz migracji. Ponadto zostaną omówione metody i narzędzia analizy zjawisk i procesów demograficznych. Dodatkowo zostanie poruszony temat prognozowania zjawisk i procesów demograficznych w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa 3, Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 1 rok, 2 semestr (1 stopień)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 h, ćwiczenia 30 h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia: praca samodzielna oraz praca w grupach przy rozwiązywaniu zadań, studium przypadków, prezentacja multimedialna.

Punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla

danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 5,0

- wykłady:15 h

- ćwiczenia: 30 h

- egzamin: 2h

- konsultacje: 10,5 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 55 h

- przygotowanie do egzaminu: 12,5 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 57,5

Punkty ECTS: 2,3 ECTS

w tym o charakterze praktycznym: 0 ECTS.

Literatura:

Basic literature:

1. A. Haupt, T. Kane, Population Reference Bureau’s, Population Handbook, Population Reference Bureau, Washington, DC

2. J. Hickes Lundquist, D. Anderton, D. Yaukey, Demography, The Study of Human Population, Waveland Press, Long Grove, Illinois.

3. World Population Prospects 2019 Highlights, United Nations New York.

Additional literature:

1. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

2. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas wykładów i ćwiczeń zostaną poruszone tematy odnoszące się do głównych teorii demograficznych, struktury ludności,

naturalnego ruchu ludności oraz migracji. Ponadto zostaną omówione metody i narzędzia analizy zjawisk i procesów demograficznych.

Dodatkowo zostanie poruszony temat prognozowania zjawisk i procesów demograficznych w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: Grupa 3, Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 1 rok, 2 semestr (1 stopień)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 h, ćwiczenia 15h h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia: praca na zajęciach, prezentacja

punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla

danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 3,0

- wykłady:15 h

- ćwiczenia: 15 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 45 h

w tym wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1,0 ECTS

w tym o charakterze praktycznym: 0 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Haupt, T. Kane, Population Reference Bureau’s, Population Handbook, Population Reference Bureau, Washington, DC

2. J. Hickes Lundquist, D. Anderton, D. Yaukey, Demography, The Study of Human Population, Waveland Press, Long Grove, Illinois.

3. World Population Prospects 2019 Highlights, United Nations New York.

Literatura uzupełniająca:

1. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

2. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas wykładów i ćwiczeń zostaną poruszone tematy odnoszące się do głównych teorii demograficznych, struktury ludności,

naturalnego ruchu ludności oraz migracji. Ponadto zostaną omówione metody i narzędzia analizy zjawisk i procesów demograficznych.

Dodatkowo zostanie poruszony temat prognozowania zjawisk i procesów demograficznych w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: Grupa 3, Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 1 rok, 2 semestr (1 stopień)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 h, ćwiczenia 15h h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia: praca na zajęciach, prezentacja

punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla

danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 3,0

- wykłady:15 h

- ćwiczenia: 15 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 45 h

w tym wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1,0 ECTS

w tym o charakterze praktycznym: 0 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Haupt, T. Kane, Population Reference Bureau’s, Population Handbook, Population Reference Bureau, Washington, DC

2. J. Hickes Lundquist, D. Anderton, D. Yaukey, Demography, The Study of Human Population, Waveland Press, Long Grove, Illinois.

3. World Population Prospects 2019 Highlights, United Nations New York.

Literatura uzupełniająca:

1. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

2. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)