Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA – umiejętności łączone 2 340-AS1-2PJS
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Harmer, J. Rossner, R., More Than Words, CUP

Hadfield, J., Advanced Communication Games, Nelson

Jones, L., Ideas, CUP

Ladousse, G. P., Speaking Personally, CUP

McCarthy, M., English Vocabulary in Use, CUP

Misztal, M., Tests in English Thematic Vocabulary, Wyd. Szkolne I Pedagogiczne

Thomas, B. J., Advanced Vocabulary and Idiom, Longman

Vince, M., FC Language Practice, Heineman

Vince, M., Advanced Language Practice, Heineman

Matase, M., English Advanced Vocabulary and Structure Practice, Altravox Press

Prodromou, L., Grammar and Vocabulary for First Certificate, Longman

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student posiada wiedzę związaną ze strategiami czytelniczymi oraz z zasadami analizy różnego rodzaju tekstów. K_W09, K_W10 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki z tematyki objętej kursem. K_W13, K_W04, K_W02

Umiejętności

Student posiada umiejętności językowe na poziomie zapewniającym komunikowanie się w kraju nauczanego języka, w kontaktach z użytkownikami tego języka. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. K_U09, K_U08

Student potrafi sprawnie korzystać ze strategii czytelniczych w celu określenia rodzaju, tematyki, celu i stylu tekstu oraz poprzez efektywne dostosowanie tych strategii do różnych typów tekstów (instruktażowych, prasowych, urzędowych, literackich, naukowych). Potrafi zrozumieć szczegółowo różnorodne, obszerne teksty z różnych obszarów życia. K_U01, K_U06

Student rozumie złożone wypowiedzi, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Po wysłuchaniu tekstu student potrafi określić myśl przewodnią, znaleźć szczegółowe informacje, rozpoznać wyrażane opinie i kontekst tekstu mówionego, nastawienie i emocje mówców/rozmówców. K_U08

Kompetencje

Student posiada umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów. K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestralne przedmiotu ma formę pisemną i obejmuje: - kolokwia z wprowadzonego materiału

-bieżące prace kontrolne

-indywidualne prezentacje i wypowiedzi pisemne i ustne. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 60% z w. wym. prac, regularne uczęszczanie na zajęcia, systematyczne przygotowywanie się do zajęć, odrabianie zadanej pracy domowej oraz aktywność na zajęciach. . Nie przewiduje się terminów poprawkowych.Studenci, którzy nie uzyskają wymaganego minimum mają prawo do jednego testu poprawkowego w wyznaczonym terminie, który obejmie materiał całego kursu pod warunkiem, że uczęszczali na zajęcia tzn nie przekroczyli limitu nieusprawiedliwonych nieobecności. Aby otrzymać ocenę dostateczną (która jest jedyną mozliwą oceną z testu poprawkowego), należy uzyskać min. 60% z tego testu. Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w testach będą rozpatrywane indywidualnie. Ocena końcowa z przedmiotu bierze pod uwagę wyniki zarówno z pierwszego jak i z drugiego semestru.

Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, kolejne nieobecności muszą zostać usprawiedliwione np. poprzez zwolnienie lekarskie, w ciągu tygodnia od nieobecności. Osoby którym przyznano zwiększony limit nieobecności muszą być obecna na conajmniej 50% zajęć aby otrzymać możliwość zaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Kultura i popkultura

Praca i prokrastynacja

Pieniądze

Żywienie

Relacje międzyludzkie

Stosunki międzynarodowe

Media

Medycyna i osiągnięcia naukowe

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna, w parach, grupach; projekty, prezentacje multimedialne i indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 19
Magdalena Łapińska 17/ szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 13
Magdalena Łapińska, Eliza Krotke 14/ szczegóły
3 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 8
Anna Sańczyk-Cruz 13/ szczegóły
4 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 19
Magdalena Łapińska 16/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 17
Eliza Krotke 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)