Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA – umiejętności łączone 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2PJS
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA – umiejętności łączone 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

tj. profil studiów, forma studiów, rodzaj przedmiotu, dziedzina i dyscyplina nauki, rok studiów/semestr,wymagania wstępne, lic godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć, metody dydaktyczne, punkty ECTS, bilans nakładu pracy studenta, wskaźniki ilościowe


Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy(M_1) Rok studiów /semester rok II, III i IVsemestr


Wymagania wstępne : zaliczenie PNJA 1

Punkty ECTS : 20


Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 240 godz., ćwiczenia


Metody dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa, prezentacje, konsultacje


Bilans nakładu pracy studenta


Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).

240 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.).

180h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.) 10 x 1h= 10h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i.in.).5 x 1h=5h

Realizacja zadań projektowych.40h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim.

16h + 3h=19h


Razem:494h (odpowiada 20 pkt ECTS)


Wskaźniki ilościowe


Liczba godzin

Punkty ECTS


Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

240 +5+3h = 248h odpowiada 10 pkt. ECTS


Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

240+180 + 10 + 40 + 16 = 486h odpowiada 19,5 pkt. ECTS


Powyższy opis dotyczy całości Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (bez podziału na poszczególne przedmioty).


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs obejmuje zagadnienia z umiejętności łączonych.

Pełny opis:

Po ukończeniu kursu student:

• wykazuje opanowanie środków językowych koniecznych do formułowania myśli,

• zaznajomił się ze słownictwem obejmującym następujący zakres: słownictwo

tematyczne, synonimy, antonimy, kolokacje, czasowniki frazowe, wyrażenia idiomatyczne;

• rozwinął techniki czytania takich jak np.: czytanie w celu znalezienia szczegółowych

informacji, czytanie dla ogólnego zrozumienia;

• jest zdolny formułować interpretacje oraz komentarze na temat przeczytanych treści;

• rozwinął sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'

• komponuje wypowiedzi ustnych we właściwym rejestrze oraz używając odpowiednich struktur (za i przeciw, przyczyna—skutek, porównanie i kontrast);

• potrafi wypowiadać się wyczerpująco i w sposób naturalny; swobodnie nadąża za wypowiedziami innych, włączając się do dyskusji na temat;

• komponuje przejrzystą i spójną wypowiedź ustną bez przygotowania;

• wykazuje się umiejętnością analitycznego myślenia;

• potrafi użyć kryteriów oceny zarówno w odniesieniu do wypowiedzi własnych jak i kolegów;

• ma świadomość różnych stylów i rejestrów językowych;

Literatura:

Lista lektur oraz materiałów dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w części B sylabusa.

Efekty uczenia się:

Należy wskazać kierunkowe efekty kształcenia zakładane do realizacji w ramach danego przedmiotu.

EK - wiedza:

K_W09, K_W10, K_W13, K_W04, K_W02

EK – umiejętności:

K_U09, K_U08, K_U01, K_U06, K_U02, K_U11, K_U13

EK – kompetencje

K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Przedmioty w ramach PNJA- zaliczenie na ocenę (zgodnie z informacjami w sylabusie B) cykl PNJA - ezamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Krotke, Magdalena Łapińska, Anna Sańczyk-Cruz
Prowadzący grup: Eliza Krotke, Magdalena Łapińska, Anna Sańczyk-Cruz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs obejmuje zagadnienia z umiejętności łączonych.

Pełny opis:

Po ukończeniu kursu student:

• wykazuje opanowanie środków językowych koniecznych do formułowania myśli,

• zaznajomił się ze słownictwem obejmującym następujący zakres: słownictwo

tematyczne, synonimy, antonimy, kolokacje, czasowniki frazowe, wyrażenia idiomatyczne;

• rozwinął techniki czytania takich jak np.: czytanie w celu znalezienia szczegółowych

informacji, czytanie dla ogólnego zrozumienia;

• jest zdolny formułować interpretacje oraz komentarze na temat przeczytanych treści;

• rozwinął sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'

• komponuje wypowiedzi ustnych we właściwym rejestrze oraz używając odpowiednich struktur (za i przeciw, przyczyna—skutek, porównanie i kontrast);

• potrafi wypowiadać się wyczerpująco i w sposób naturalny; swobodnie nadąża za wypowiedziami innych, włączając się do dyskusji na temat;

• komponuje przejrzystą i spójną wypowiedź ustną bez przygotowania;

• wykazuje się umiejętnością analitycznego myślenia;

• potrafi użyć kryteriów oceny zarówno w odniesieniu do wypowiedzi własnych jak i kolegów;

• ma świadomość różnych stylów i rejestrów językowych;

Literatura:

Lista lektur oraz materiałów dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w części B sylabusa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jarmołowicz-Dziekońska, Eliza Krotke, Weronika Morozewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Jarmołowicz-Dziekońska, Eliza Krotke, Weronika Morozewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs obejmuje zagadnienia z umiejętności łączonych.

Pełny opis:

Po ukończeniu kursu student:

• wykazuje opanowanie środków językowych koniecznych do formułowania myśli,

• zaznajomił się ze słownictwem obejmującym następujący zakres: słownictwo

tematyczne, synonimy, antonimy, kolokacje, czasowniki frazowe, wyrażenia idiomatyczne;

• rozwinął techniki czytania takich jak np.: czytanie w celu znalezienia szczegółowych

informacji, czytanie dla ogólnego zrozumienia;

• jest zdolny formułować interpretacje oraz komentarze na temat przeczytanych treści;

• rozwinął sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'

• komponuje wypowiedzi ustnych we właściwym rejestrze oraz używając odpowiednich struktur (za i przeciw, przyczyna—skutek, porównanie i kontrast);

• potrafi wypowiadać się wyczerpująco i w sposób naturalny; swobodnie nadąża za wypowiedziami innych, włączając się do dyskusji na temat;

• komponuje przejrzystą i spójną wypowiedź ustną bez przygotowania;

• wykazuje się umiejętnością analitycznego myślenia;

• potrafi użyć kryteriów oceny zarówno w odniesieniu do wypowiedzi własnych jak i kolegów;

• ma świadomość różnych stylów i rejestrów językowych;

Literatura:

Lista lektur oraz materiałów dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w części B sylabusa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs obejmuje zagadnienia z umiejętności łączonych.

Pełny opis:

Po ukończeniu kursu student:

• wykazuje opanowanie środków językowych koniecznych do formułowania myśli,

• zaznajomił się ze słownictwem obejmującym następujący zakres: słownictwo

tematyczne, synonimy, antonimy, kolokacje, czasowniki frazowe, wyrażenia idiomatyczne;

• rozwinął techniki czytania takich jak np.: czytanie w celu znalezienia szczegółowych

informacji, czytanie dla ogólnego zrozumienia;

• jest zdolny formułować interpretacje oraz komentarze na temat przeczytanych treści;

• rozwinął sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'

• komponuje wypowiedzi ustnych we właściwym rejestrze oraz używając odpowiednich struktur (za i przeciw, przyczyna—skutek, porównanie i kontrast);

• potrafi wypowiadać się wyczerpująco i w sposób naturalny; swobodnie nadąża za wypowiedziami innych, włączając się do dyskusji na temat;

• komponuje przejrzystą i spójną wypowiedź ustną bez przygotowania;

• wykazuje się umiejętnością analitycznego myślenia;

• potrafi użyć kryteriów oceny zarówno w odniesieniu do wypowiedzi własnych jak i kolegów;

• ma świadomość różnych stylów i rejestrów językowych;

Literatura:

Lista lektur oraz materiałów dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w części B sylabusa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)