Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do translatoryki I 340-AS1-3ITT
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Baker, M., In Other Words, London 2002

Baker M. (ed.). Routlegde Encyclopedia of Translation Studies, London/New York, Routledge, 1998

Bassnett, S., Translation Studies, London 2002.

Catford J.C., A Linguistic Theory of Translation, London, 1965

Dąmbska-Prokop U. (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa, Educator, 2000

Hejwowski K., Translation: A Cognitive Communicative Approach, Olecko 2004

Heydel M., Bukowski P., Współczesne teorie przekładu, Kraków 2009 Wydawnictwo Znak

Lewicki R., Obcość w odbiorze przekładu, Lublin 2000

Munday J., Introducing Translation Studies, London/New York, Routledge, 2001

Newmark, P., A textbook on translation, New York. 1988

Newmark P., Approaches to Translation, Oxford 1986

Nida E., Toward a Science of Translating, Brill, Leiden, 1964

Pieńkos, J., Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki, Kraków 2003

Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa 1993

Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 1998.

Tabakowska E., Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Kraków, Universitas, 2001

Venuti L. (red.), The Translation Studies Reader, Routledge, London - New York, 2000

Venuti L., The Translator’s Invisibility. A history of translation, London –NY, 1995

Wojtasiewicz O., Wstęp do teorii tłumaczenia. Wydanie II, Warszawa 1992

LITERATRA UZUPEŁNIAJĄCA

Delisle J., Terminologia tłumaczenia, tłum. T. Tomaszkiewicz, Poznań 2004

Dzierżanowska H., Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa 1988

Hejwowski K., Iluzja przekładu, Katowice, Śląsk, 2015

Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa, PWN, 2004

Kielar B., Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław 1988

Kielar B., Zarys translatoryki, Warszawa 2003

Kozłowska Z., O przekładzie tekstu naukowego, Warszawa 1995

Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1986

Lukszyn J. (red.). Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa, PWN, 1998

Płużyczka M., Tłumaczenie a vista. Rozważania teoretyczne i badania eyetrackingowe, Warszawa 2015

Tomaszkiewicz T., Przekład audiowizualny, Warszawa, 2006

Tryuk M., Przekład ustny środowiskowy, Warszawa: PWN, 2007

Tryuk M., Przekład ustny konferencyjny, Warszawa: PWN, 2007

Voellnagel A., Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Warszawa 1974

Efekty uczenia się:

Student zna w pogłębionym stopniu terminologię z zakresu przekładoznawstwa, główne trendy i kierunki rozwoju, metodologię badań, najnowsze osiągnięcia i współczesne dokonania translatoryki. Student potrafi wykorzystywać i stosować w praktyce zdobytą i ugruntowaną wiedzę teoretyczną oraz biegle posługiwać się terminologią i paradygmatami badawczymi translatoryki.

WIEDZA

Po ukończeniu kursu student:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu translatoryki w systemie nauk, a także rozumie jej specyfikę przedmiotową K1_W01;

- zna podstawową terminologię z zakresu translatoryki, K1_W02;

- zna w zaawansowanym stopniu etapy rozwoju translatoryki jako dziedziny wiedzy w ujęciu historycznym, rozumie kompleksową naturę przekładu oraz jego złożoność i historyczną zmienność K1_W03;

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie teorii i metodologii z zakresu translatoryki K1_W05;

- zna i rozumie powiązania translatoryki z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi K1_W06;

- zna i rozumie różnice kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się społeczeństw wielokulturowych we współczesnym świecie, zna w ogólnym zarysie realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarach związanych ze studiowanymi językami K1_W11;

- zna i rozumie zasady etyki zawodowej K1_W13;

- zna normy, procedury i dobre praktyki stosowane w obszarze działalności zawodowej K1_W15.

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu kursu student:

- posiada elementarne umiejętności badawcze, potrafi formułować problemy badawcze oraz potrafi używać narzędzi badawczych w translatoryce; potrafi odpowiednio dobrać metody pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie translatoryki K1_U02;

- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz samodzielnego formułowania wniosków w formie ustnej i pisemnej K1_U04;

- potrafi odpowiednio zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu translatoryki w typowych sytuacjach profesjonalnych, w tym w projektach zespołowych, również w projektach o charakterze interdyscyplinarnym K1_U10.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu kursu student:

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji międzyjęzykowej, szczególnie dylematów tłumaczeniowych, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi, przestrzegając wzorców zachowań etycznych i zasięgając opinii ekspertów K1_K01;

- jest gotowy do krytycznej oceny własnego stanu wiedzy w zakresie translatoryki, docenia znaczenie argumentacji merytorycznej w rozwiązywaniu problemów badawczych oraz praktycznych (w sytuacjach zawodowych) K1_K02.

Efekty specjalnościowe: S_W14; S_W15, S_U12, S_U14, S_K08, S_K09. A mianowicie:

- zna podstawową terminologię dotyczącą teorii przekładu i metod translatorskich,

- ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną o procesie tłumaczenia, w tym tłumaczenia specjalistycznego, jego rodzajach i specyfice, zna podstawowe techniki przekładowe,

- posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie lingwistyki tekstu; rozpoznaje strukturę tekstu oraz jego sytuacyjne i kulturowe uwarunkowania, potrafi dokonać wielopoziomowej analizy tekstu o średnim stopniu terminologizacji,

- potrafi posługiwać się oraz właściwie zastosować (ogólne i szczegółowe) strategie i techniki przekładowe w tłumaczeniu specjalistycznym pisemnym i ustnym z języka obcego na język polski (i odwrotnie),

- rozumie potrzebę doskonalenia warsztatu tłumacza przez całe życie,

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza pisemnego i ustnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, kolokwiów sprawdzających oraz referatów i projektów indywidualnych.

Zakres tematów:

1. TRANSLATORYKA I JEJ PRZEDMIOT

2. KOMUNIKACJA JĘZYKOWA.

3. KOMUNIKACJA DWUJĘZYCZNA Z UDZIAŁEM POŚREDNIKA JĘZYKOWEGO: JEJ UCZESTNICY

4. TWORZENIE TEKSTU J2 W WARUNKACH KOMUNIKACJI DWUJĘZYCZNEJ Z UDZIAŁEM POŚREDNIKA JĘZYKOWEGO

5. POSZUKIWANIE SZCZEGÓŁOWYCH WZORCÓW TEKSTOWYCH.

STRATEGIE TRANSLATORSKIE

6. OGÓLNA KLASYFIKACJA TEKSTÓW DLA CELÓW TRANSLACYJNYCH

7. WYBRANE KONCEPCJE TŁUMACZENIA – CZĘŚĆ PIERWSZA

8. WYBRANE KONCEPCJE TŁUMACZENIA – CZĘŚĆ DRUGA

9. KONCEPCJE EKWIWALENCJI – CZĘŚĆ IERWSZA

10. KONCEPCJE EKWIWALENCJI – CZĘŚĆ DRUGA

11. RELACJE MIĘDZY PRZEKŁADEM I ORYGINAŁEM A ROLE UCZESTNIKÓW W PROCESIE TŁUMACZENIA

12. GRANICE PRZEKŁADALNOŚCI. OCENA JAKOŚCI PRZEKŁADU

13. TŁUMACZENIE PISEMNE A TŁUMACZENIE USTNE. TŁUMACZENIE KONSEKUTYWNE

14. TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE

15. TŁUMACZENIE TEKSTÓW SPECJALISTYCZNYCH

Metody dydaktyczne:

- prezentacja

- konwersatorium

- praca indywidulna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 152
Paweł Dąbrowski 20/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 152
Paweł Dąbrowski 19/ szczegóły
3 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 152
Paweł Dąbrowski 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)