Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura najnowsza 340-PS1-2LNN
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Wstęp.

2. Marcisz M., Książka o przyjaźni, Warszawa 2021. Kurkiewicz J., Książka o przyjaźni – recenzja, „Książki” 2021, nr 6, s. 128-130.

3. Hund O., Psy ras drobnych, Kraków 2018. Hund O., Masz depresję? Zaznacz tak lub nie. Chory siada przed babą w kitlu i wypełnia test. Olga Hund o upupianiu w szpitalu psychiatrycznym, rozm. J. Bińczycki, „Gazeta Wyborcza” 2018, nr 45 [dodatek „Duży Format”, s. 16-17].

4. Świetlicki M., Jeden, Kraków 2013. E. Antoniak, Zapomniany depozyt. Inaczej o wierszu „Dla Jana Polkowskiego”, „Teksty Drugie” 2007, nr 3, s.185-191.

5. Szczerek Z., Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian, Kraków 2013.

6. Tokarczuk O., Bieguni [wydanie dowolne]. Nowacki D., Podróżowanie jest koniecznością: Olga Tokarczuk – powrót do formy, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 41, s. 20. Trygar B., Post-fenomenologiczna narracja w powieści Bieguni Olgi Tokarczuk, „Tematy i Konteksty” 2015, nr 5(10), s. 18-29.

7. Karpowicz I., Miłość, Kraków 2017. K. Szkaradnik, Z motyką na Miłość?, „Twórczość: miesięcznik literacko-krytyczny” 2018, R. 74, nr 4, s. 112-115. I. Karpowicz, Jak napisałem powieść o miłości pod tytułem „Miłość”, "Książki" 2017, nr 4, s. 38-42.

8. Szczygieł M., Nie ma, Warszawa 2018. Frukacz K., W uniwersum „nie ma”: transmedialne prawdy Mariusza Szczygła wobec przemian poetyki reportażu literackiego, „Postscriptum Polonistyczne: pismo krajowych i zagranicznych polonistów poświęcone zagadnieniom związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego” 2020, nr 1, s. 217-233.

9. Łazarewicz C., Żeby nie było śladów, Wołowiec 2016. T. Sobolewski, Nike za anatomię kłamstwa, „Gazeta Wyborcza” 2017, nr 229, s. 10. M. Urbanek, Ślady pozostały, „Odra” 2018, nr 1, s. 105-106.

10. Marcinów M., Bezmatek, Wołowiec 2020. M. Libich, O matce i córce, „Nowe Książki” 2020, nr 9, s. 13-14. A. Jakubowska-Ożóg, „Matka – substancja silnie uzależniająca” – o książce Miry Marcinów i nie tylko, „Fraza: poezja – proza – esej” 2021, nr 4, s. 306.

11. Fiedorczuk N., Jak pokochać centra handlowe, Warszawa 2016. P. Bratkowski, Nieznośny ciężar niebytu, „Newsweek” 2016, nr 46, s. 96-98.

12. Zbroja A., Mireczek: patoopowieść o moim ojcu, Warszawa 2021. D. Zmijewa, Życie w zbroi, „Fraza: poezja – proza – esej” 2021, nr 3, s. 279.

13. Słowik D., Samosiejki, Kraków 2021. I. Klimek, Wyobraźnia na czas kryzysu, „Znak” 2021, nr 11, s. 115.

14. Wicha M., Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Kraków 2017. J. Nowak, Rzeczy, których nie wyrzuciłem – recenzja, „Ruch Filozoficzny: poświęcony wszelkiego rodzaju informacjom o ruchu filozoficznym w kraju i zagranicą” 2018, t. 74, nr 2, s. 165-168.

15. Żurek P., Ślimoki, Warszawa 2022.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent:

- definiuje podstawowe pojęcia z zakresu historii i teorii literatury oraz historii, teorii języka i teorii kultury (potrafi zdefiniować pojęcia „postmodernizm”, „homotekst”, „mikrolog”, „nie-miejsce”, „literanet”, „hipertekst”, „trauma” itp.)

– FP1_W03 – H1A_W03

- ma wiedzę o procesie historycznoliterackim, zna głównych twórców, tematy oraz prądy literatury polskiej (w tym najnowszej) oraz wybrane zagadnienia literatury powszechnej (wymienia nazwiska najważniejszych twórców po roku 1989, wiąże ich nazwiska z określonymi stylistykami i nutami, dostrzega rolę z jednej strony Holocaustu i jego następstw, z drugiej – procesów globalizacji i nowych technologii w kształtowaniu życia literackiego po 1989 roku)

– FP1_W05 – H1A_W04

- opisuje budowę, sposób istnienia i funkcjonowania dzieła literackiego (zna tytuły i tematykę ważniejszych dzieł omawianych na zajęciach oraz ich najważniejsze cechy, wiąże pojęcia: Holokaust, hipertekst, liternet oraz problematykę wykluczenia i kwestie Genderowe z poszczególnymi tekstami, rozumie funkcje pewnych motywów i technik stosowanych przez danego autora/daną autorkę)

– FP1_W06 – H1A_W04

- zna zasady, metody, narzędzia interpretacji i analizy komunikatów językowych, tekstów artystycznych i naukowych oraz zjawisk kultury (wskazuje ważniejszych autorów i autorki studiów nt. miejsca i znaczenia nauki dla literatury XX i XXI wieku, rekonstruuje ich sposób myślenia i interpretacji poszczególnych tekstów)

– FP1_W09 – H1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł (poza klasycznymi zasobami bibliotecznymi korzysta z rozmaitych źródeł internetowych, zwłaszcza bibliotek cyfrowych i portali specjalistycznych)

– FP1_U03 – H1A_U01

- analizuje tekst artystyczny na płaszczyźnie historycznoliterackiej, stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej, językowej i kulturowej (wskazuje zjawiska, technologie i postaci kluczowe dla formowania się najnowszej literatury polskiej, charakteryzuje główne tematy i dzieła im poświęcone z perspektywy historii nauki, historii mentalności oraz psychoanalizy, określa rolę nowych mediów i nowych typów komunikowania się w kształtowaniu tekstów powstałych po 1989 roku)

– FP1_U02 – H1A_U02

- planuje i konstruuje dłuższe wypowiedzi sproblematyzowane interpretacyjnie (odnosi się, używając języka dyscypliny, do istniejących studiów, wskazuje ich mocne strony oraz słabości, dostrzega również luki badawcze i proponuje, jak je wypełnić)

– FP1_U04 – H1A_U03

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych (wiąże poszczególne terminy/pojęcia z danymi kierunkami i szkołami badawczymi, odróżnia cele i metody literaturoznawstwa od metod stosowanych w naukach społecznych i psychologii, wykorzystuje jednak również te ostatnie dla wzbogacenia własnej interpretacji danego utworu/zjawiska literackiego)

– FP1_U06 – H1A_U04

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków (potrafi scharakteryzować dany utwór i ustosunkować się krytycznie do istniejących opracować, wskazując własną perspektywę)

– FP1_U08 – H1A_U06, H1A_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (przyjmuje rolę adwokata i/lub krytyka poszczególnych tekstów/ koncepcji/autorów, udziela krytycznego feedbacku pozostałym słuchaczkom i słuchaczom)

– FP1_K02 – H1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą dopuszczenia do zaliczenia jest obecność studenta na zajęciach, jego aktywność w formie ustnej, a dodatkowo ocena z prezentacji przedstawionej podczas zajęć.

Można opuścić bez usprawiedliwienia 1 zajęcia (2-godzinne) w każdym semestrze. W przypadku większej liczby nieobecności student powinien udokumentować istotny powód nieobecności i zaliczyć materiał z danych zajęć na konsultacjach lub w inny sposób, uzgodniony z prowadzącym, potwierdzić znajomość problematyki zajęć i samodzielną pracę.

Zakres tematów:

1. Wstęp.

2. Marcisz M., Książka o przyjaźni, Warszawa 2021. Kurkiewicz J., Książka o przyjaźni – recenzja, „Książki” 2021, nr 6, s. 128-130.

3. Hund O., Psy ras drobnych, Kraków 2018. Hund O., Masz depresję? Zaznacz tak lub nie. Chory siada przed babą w kitlu i wypełnia test. Olga Hund o upupianiu w szpitalu psychiatrycznym, rozm. J. Bińczycki, „Gazeta Wyborcza” 2018, nr 45 [dodatek „Duży Format”, s. 16-17].

4. Świetlicki M., Jeden, Kraków 2013. E. Antoniak, Zapomniany depozyt. Inaczej o wierszu „Dla Jana Polkowskiego”, „Teksty Drugie” 2007, nr 3, s.185-191.

5. Szczerek Z., Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian, Kraków 2013.

6. Tokarczuk O., Bieguni [wydanie dowolne]. Nowacki D., Podróżowanie jest koniecznością: Olga Tokarczuk – powrót do formy, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 41, s. 20. Trygar B., Post-fenomenologiczna narracja w powieści Bieguni Olgi Tokarczuk, „Tematy i Konteksty” 2015, nr 5(10), s. 18-29.

7. Karpowicz I., Miłość, Kraków 2017. K. Szkaradnik, Z motyką na Miłość?, „Twórczość: miesięcznik literacko-krytyczny” 2018, R. 74, nr 4, s. 112-115. I. Karpowicz, Jak napisałem powieść o miłości pod tytułem „Miłość”, "Książki" 2017, nr 4, s. 38-42.

8. Szczygieł M., Nie ma, Warszawa 2018. Frukacz K., W uniwersum „nie ma”: transmedialne prawdy Mariusza Szczygła wobec przemian poetyki reportażu literackiego, „Postscriptum Polonistyczne: pismo krajowych i zagranicznych polonistów poświęcone zagadnieniom związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego” 2020, nr 1, s. 217-233.

9. Łazarewicz C., Żeby nie było śladów, Wołowiec 2016. T. Sobolewski, Nike za anatomię kłamstwa, „Gazeta Wyborcza” 2017, nr 229, s. 10. M. Urbanek, Ślady pozostały, „Odra” 2018, nr 1, s. 105-106.

10. Marcinów M., Bezmatek, Wołowiec 2020. M. Libich, O matce i córce, „Nowe Książki” 2020, nr 9, s. 13-14. A. Jakubowska-Ożóg, „Matka – substancja silnie uzależniająca” – o książce Miry Marcinów i nie tylko, „Fraza: poezja – proza – esej” 2021, nr 4, s. 306.

11. Fiedorczuk N., Jak pokochać centra handlowe, Warszawa 2016. P. Bratkowski, Nieznośny ciężar niebytu, „Newsweek” 2016, nr 46, s. 96-98.

12. Zbroja A., Mireczek: patoopowieść o moim ojcu, Warszawa 2021. D. Zmijewa, Życie w zbroi, „Fraza: poezja – proza – esej” 2021, nr 3, s. 279.

13. Słowik D., Samosiejki, Kraków 2021. I. Klimek, Wyobraźnia na czas kryzysu, „Znak” 2021, nr 11, s. 115.

14. Wicha M., Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Kraków 2017. J. Nowak, Rzeczy, których nie wyrzuciłem – recenzja, „Ruch Filozoficzny: poświęcony wszelkiego rodzaju informacjom o ruchu filozoficznym w kraju i zagranicą” 2018, t. 74, nr 2, s. 165-168.

15. Żurek P., Ślimoki, Warszawa 2022.

Metody dydaktyczne:

heureza, dyskusja, analiza tekstu indywidualna i w grupach, prace projektowe typu samodzielne prezentacje, referaty itd.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 47
Wiktor Gardocki 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)