Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie w języku Python 420-IS1-1PJP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Python dla każdego : podstawy programowania, Michael Dawson, Helion, 2014

2. Python dla wszystkich. Odkrywanie danych w Python 3. Charles R. Severance Tłumaczenie: Andrzej Wójtowicz 2022 wyd.3 https://py4e.pl/translations/PL/py4e-pl-print-latest.pdf

3. Python data analytics: data analysis and science using Pandas, Matplotlib and the Python programming language, Fabio Nelli, Apress, 2015

4. A Beginners Guide to Python 3 Programming, John Hunt, Springer 2019

5. The Absolute Beginner's Guide to Python Programming A Step-by-Step Guide with Examples and Lab Exercises. Kevin Wilson Apress 2022

Literatura uzupełniająca:

1. Python : podstawy nauki o danych, Alberto Boschetti, Luca Massaron, Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2017

2. Uczymy programować się w Pythonie. Otwarty podręcznik programowania

Jerzy Wawro 2017 https://elearning.otwartaedukacja.pl/pluginfile.php/218/mod_resource/content/5/pyprog.pdf

Efekty uczenia się:

1. Zna kluczowe konstrukcje języka i wybrane pakiety języka Python. test końcowy

2. Zna główne paradygmaty programowania (imperatywny, proceduralny, funkcyjny i obiektowy) w języku Python. - test końcowy

3. Potrafi dostrzegać zalety i wady stosowania języka Python, w szczególności dla rozwiązań problemów rzeczywistych - test końcowy

4. Umie posługiwać się terminologią informatyczną w języku angielskim - test końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu wymaga spełnienia następujących warunków:

a) uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium

b) uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z końcowego testu sumującego

Ocena z testu:

bardzo dobry 5 (co najmniej 91%)

dobry plus 4,5 (co najmniej 81%)

dobry 4 (co najmniej 71%)

dostateczny plus 3,5 (co najmniej 61%)

dostateczny 3 (co najmniej 51%)

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi: średnia ocen z testu i z zaliczenia laboratorium

Liczba nieusprawiedliwionych godzin kwalifikująca do niezaliczenia przedmiotu wynosi 6h.

Uwagi: ocena z przedmiotu może zostać podniesiona o o pół stopnia w przypadku dużej aktywności studenta na zajęciach i/lub wyróżniającej się pracy na zajęciach o charakterze praktycznym.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do języka Python: opis środowiska, przykłady zastosowań, paradygmaty programowania.

2. Proste i złożone typy danych, operacje na zmiennych.

3. Operatory i instrukcje sterujące. Funkcje, w tym funkcje wielu zmiennych, anonimowe, wyższego rzędu, zagnieżdżone. Dekorowanie funkcji. Dokumentacja kodu.

4. Operacje wejścia/wyjścia (pakiet Os). Obsługa błędów i wyjątków. Testy jednostkowe (pakiet Unittest).

5. Graficzny interfejs użytkownika (pakiet Tkinter). Wykresy (pakiet Matplotlib)

6. Programowanie obiektowe w Python. Mechanizmy programowania obiektowego (tj. dziedziczenie, hermetyzacja, polimorfizm). Zmienne prywatne. Metody statyczne, specjalne.

7. Przykłady wykorzystania wybranych modułów i pakietów (w tym do obliczeń numerycznych) tj. NumPy, SciPy, Pandas, BeautifulSoup (bs4), Image (pillow), Requests, Datatime, Timeit, Picle, SQLite i in.

8. Test

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala Aula
Aneta Polewko-Klim 98/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)