Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie w języku Python

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-1PJP
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie w języku Python
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy programowania strukturalnego 420-IS1-1PPS

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Środowisko Python. Paradygmaty programowania (strukturalnego, obiektowego, funkcyjnego) w kontekście języka Python. Elementy programowania sieciowego. Projektowanie i implementacja programów z wykorzystaniem wybranych pakietów i modułów Python'a. Kurs zawiera elementy przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 1/ 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Podstawy programowania strukturalnego

Przedmioty wprowadzające: -

Wykład: 15h Laboratorium: 30h

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, wyjaśnienie, laboratorium, rozwijanie umiejętności, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 15h

- laboratorium 30h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 5h

- laboratorium 10h

Zapoznanie z literaturą: 5h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe, zadania projektowe realizowane w domu: 10h

Przygotowanie do kolokwium: 10h

Przygotowanie do zaliczenia: 10h

Udział w konsultacjach: 5h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50h, 2 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 50h, 2 ECTS

Literatura:

1. Python dla każdego : podstawy programowania, Michael Dawson, Helion, 2014

2. Python dla wszystkich. Odkrywanie danych w Python 3. Charles R. Severance Tłumaczenie: Andrzej Wójtowicz 2022 wyd.3 https://py4e.pl/translations/PL/py4e-pl-print-latest.pdf

3. Python data analytics: data analysis and science using Pandas, Matplotlib and the Python programming language, Fabio Nelli, Apress, 2015

4. A Beginners Guide to Python 3 Programming, John Hunt, Springer 2019

5. The Absolute Beginner's Guide to Python Programming A Step-by-Step Guide with Examples and Lab Exercises. Kevin Wilson Apress 2022

Literatura uzupełniająca:

1. Python : podstawy nauki o danych, Alberto Boschetti, Luca Massaron, Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2017

2. Uczymy programować się w Pythonie. Otwarty podręcznik programowania

Jerzy Wawro 2017 https://elearning.otwartaedukacja.pl/pluginfile.php/218/mod_resource/content/5/pyprog.pdf

Efekty uczenia się:

1. Zna kluczowe konstrukcje języka i wybrane pakiety języka Python. KA6_WG3

2. Zna główne paradygmaty programowania (imperatywny, proceduralny, funkcyjny i obiektowy) w języku Python. KA6_WG4

3. Zna wybrane algorytmy numeryczne KA6_WG6, K_WG7

4. Potrafi na poziomie średniozaawansowanym projektować i implementować programy w języku Python wykorzystując różne paradygmaty programowania. KA6_UW6, KA6_UW7, KA6_UW8, , KA6_UW15, KA6_UK3

5. Potrafi zaimplementować wybrane algorytmy numeryczne KA6_UW9, KA6_UW10

6. Umie posługiwać się terminologią informatyczną w języku angielskim KA6_UK1

7. Potrafi dostrzegać zalety i wady stosowania języka Python, w szczególności dla rozwiązań problemów rzeczywistych. KA6_UU1

8. Jest gotów do starannego określania priorytetów i kolejność swoich działań KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Polewko-Klim
Prowadzący grup: Aneta Polewko-Klim, Piotr Stomma, Łukasz Szeremeta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)