Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna I 310-CS1-2CHOR1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Mastalerz P. Podręcznik chemii organicznej, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław, 1998.

Mastalerz P. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1984.

McMurry J. Chemia organiczna, T. 1-5, PWN, Warszawa, 2005.

Morrison R.T., Boyd R.N. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2009.

Hallas G. Stereochemia związków organicznych, PWN, Łódź, 1971.

Literatura uzupełniająca:

March J. Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 1975.

Efekty uczenia się:

1. Posiada podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy prostych związków organicznych

(uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych, wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji

oraz umie wykorzystać tę wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych.

2. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych technik izolacji i oczyszczania związków organicznych, oznaczania wybranych

właściwości fizykochemicznych; opanował umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej; nauczył się planowania i obserwacji

eksperymentów, wyciągania z nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej.

3. Posiada wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego posługiwania się chemikaliami oraz selekcji i utylizacji

odpadów chemicznych i umiejętność stosowania tej wiedzy w pracy laboratoryjnej; potrafi pracować w grupie.

Posiada podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy prostych związków organicznych

(uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych, wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji

oraz umie wykorzystać tę wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych.

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

K_W02 i K_W04 - egzamin pisemny, ocena aktywności w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: student jest dopuszczony do egzaminu po zaliczeniu konwersatorium i laboratorium.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta:

• egzamin pisemny,

Zakres tematów:

1. Budowa atomu węgla, typy hybrydyzacji w związkach organicznych, kierunkowość wiązań.

2. Rodzaje izomerii, izomeria optyczna, budowa przestrzenna związków organicznych, konfiguracja względna i absolutna, systemy D, L, i

R, S.

3. Węglowodory nasycone, konformacja, analiza konformacyjna etanu i n-butanu.

4. Struktura i nomenklatura alkanów.

5. Reakcje rodnikowe, halogenowanie i utlenianie alkanów.

6. Cykloalkany, konformacje cykloheksanu.

7. Węglowodory nienasycone, izomeria geometryczna, systemy cis, trans i Z, E.

8. Elektrofilowa addycja do alkenów, reguła Markownikowa. Karbokationy, ich trwałość, hiperkoniugacja.

9. Uwodornienie alkenów, rodnikowa i jonowa polimeryzacja, cykloaddycja.

10. Metateza alkenów, karbeny, katalizatory.

11. Węglowodory aromatyczne, budowa benzenu, niebenzenoidowe układy aromatyczne.

12. Podstawienie elektrofilowe, efekty kierujące podstawników,.

13. Alkohole, fenole, etery.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• podające (wykład informacyjny, konsultacje objaśniające),

• problemowe (wykład konwersatoryjny),

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 2001
Izabella Jastrzębska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)