Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-2CHOR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna I
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładów i konwersatoriów jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na

omówienie budowy związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych oraz

wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji. Celem laboratoriów jest zapoznanie studenta z podstawowymi technikami izolacji i

oczyszczania związków organicznych oraz oznaczania wybranych właściwości fizykochemicznych. Student podczas zajęć powinien

opanować umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej, nauczyć się planowania i obserwacji eksperymentów, wyciągania z

nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej, powinien zapoznać się z przepisami BHP, a w szczególności z zasadami

bezpiecznego posługiwania się chemikaliami oraz utylizacji odpadów chemicznych. Dodatkowo, zajęcia te powinny nauczyć

studenta planowania i organizowania własnego czasu pracy, samodzielnego rozwiązywania problemów, jak i pracy w grupie.

Pełny opis:

1. Budowa atomu węgla, typy hybrydyzacji w związkach organicznych, kierunkowość wiązań.

2. Rodzaje izomerii, izomeria optyczna, budowa przestrzenna związków organicznych, konfiguracja względna i absolutna, systemy D, L, i

R, S.

3. Węglowodory nasycone, konformacja, analiza konformacyjna etanu i n-butanu.

4. Struktura i nomenklatura alkanów.

5. Reakcje rodnikowe, halogenowanie i utlenianie alkanów.

6. Cykloalkany, konformacje cykloheksanu.

7. Węglowodory nienasycone, izomeria geometryczna, systemy cis, trans i Z, E.

8. Elektrofilowa addycja do alkenów, reguła Markownikowa. Karbokationy, ich trwałość, hiperkoniugacja.

9. Uwodornienie alkenów, rodnikowa i jonowa polimeryzacja, cykloaddycja.

10. Metateza alkenów, karbeny, katalizatory.

11. Węglowodory aromatyczne, budowa benzenu, niebenzenoidowe układy aromatyczne.

12. Podstawienie elektrofilowe, efekty kierujące podstawników,.

13. Alkohole, fenole, etery.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Mastalerz P. Podręcznik chemii organicznej, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław, 1998.

Mastalerz P. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1984.

McMurry J. Chemia organiczna, T. 1-5, PWN, Warszawa, 2005.

Morrison R.T., Boyd R.N. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2009.

Hallas G. Stereochemia związków organicznych, PWN, Łódź, 1971.

Literatura uzupełniająca:

March J. Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 1975.

Efekty uczenia się:

1. Posiada podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy prostych związków organicznych

(uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych, wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji

oraz umie wykorzystać tę wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych.

2. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych technik izolacji i oczyszczania związków organicznych, oznaczania wybranych

właściwości fizykochemicznych; opanował umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej; nauczył się planowania i obserwacji

eksperymentów, wyciągania z nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej.

3. Posiada wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego posługiwania się chemikaliami oraz selekcji i utylizacji

odpadów chemicznych i umiejętność stosowania tej wiedzy w pracy laboratoryjnej; potrafi pracować w grupie.

Posiada podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy prostych związków organicznych

(uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych, wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji

oraz umie wykorzystać tę wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych.

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

K_W02 i K_W04 - egzamin pisemny, ocena aktywności w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

• podające (wykład informacyjny, konsultacje objaśniające),

• problemowe (wykład konwersatoryjny),

• praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatorium).

Warunki zaliczenia: student jest dopuszczony do egzaminu po zaliczeniu konwersatorium i laboratorium.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione w przeciągu dwóch tygodni. Dopuszczalne są maksymalnie 3 nieobecności na wykładzie.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta:

• egzamin pisemny,

• sprawozdania i sprawdziany pisemne z ćwiczeń laboratoryjnych,

• sprawdziany pisemne z konwersatorium,

• systematyczna ocena pracy na konwersatorium i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Jastrzębska
Prowadzący grup: Dorota Czajkowska-Szczykowska, Izabella Jastrzębska, Adam Majewski, Marta Malinowska, Joanna Romanowska, Aneta Tomkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładów i konwersatoriów jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na

omówienie budowy związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych oraz

wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji. Celem laboratoriów jest zapoznanie studenta z podstawowymi technikami izolacji i

oczyszczania związków organicznych oraz oznaczania wybranych właściwości fizykochemicznych. Student podczas zajęć powinien

opanować umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej, nauczyć się planowania i obserwacji eksperymentów, wyciągania z

nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej, powinien zapoznać się z przepisami BHP, a w szczególności z zasadami

bezpiecznego posługiwania się chemikaliami oraz utylizacji odpadów chemicznych. Dodatkowo, zajęcia te powinny nauczyć

studenta planowania i organizowania własnego czasu pracy, samodzielnego rozwiązywania problemów, jak i pracy w grupie.

Pełny opis:

1. Budowa atomu węgla, typy hybrydyzacji w związkach organicznych, kierunkowość wiązań.

2. Rodzaje izomerii, izomeria optyczna, budowa przestrzenna związków organicznych, konfiguracja względna i absolutna, systemy D, L, i

R, S.

3. Węglowodory nasycone, konformacja, analiza konformacyjna etanu i n-butanu.

4. Struktura i nomenklatura alkanów.

5. Reakcje rodnikowe, halogenowanie i utlenianie alkanów.

6. Cykloalkany, konformacje cykloheksanu.

7. Węglowodory nienasycone, izomeria geometryczna, systemy cis, trans i Z, E.

8. Elektrofilowa addycja do alkenów, reguła Markownikowa. Karbokationy, ich trwałość, hiperkoniugacja.

9. Uwodornienie alkenów, rodnikowa i jonowa polimeryzacja, cykloaddycja.

10. Metateza alkenów, karbeny, katalizatory.

11. Węglowodory aromatyczne, budowa benzenu, niebenzenoidowe układy aromatyczne.

12. Podstawienie elektrofilowe, efekty kierujące podstawników,.

13. Alkohole, fenole, etery.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Mastalerz P. Podręcznik chemii organicznej, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław, 1998.

Mastalerz P. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1984.

McMurry J. Chemia organiczna, T. 1-5, PWN, Warszawa, 2005.

Morrison R.T., Boyd R.N. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2009.

Hallas G. Stereochemia związków organicznych, PWN, Łódź, 1971.

Literatura uzupełniająca:

March J. Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 1975.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Jastrzębska
Prowadzący grup: Aneta Baj, Izabella Jastrzębska, Joanna Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładów i konwersatoriów jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na

omówienie budowy związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych oraz

wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji. Celem laboratoriów jest zapoznanie studenta z podstawowymi technikami izolacji i

oczyszczania związków organicznych oraz oznaczania wybranych właściwości fizykochemicznych. Student podczas zajęć powinien

opanować umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej, nauczyć się planowania i obserwacji eksperymentów, wyciągania z

nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej, powinien zapoznać się z przepisami BHP, a w szczególności z zasadami

bezpiecznego posługiwania się chemikaliami oraz utylizacji odpadów chemicznych. Dodatkowo, zajęcia te powinny nauczyć

studenta planowania i organizowania własnego czasu pracy, samodzielnego rozwiązywania problemów, jak i pracy w grupie.

Pełny opis:

1. Budowa atomu węgla, typy hybrydyzacji w związkach organicznych, kierunkowość wiązań.

2. Rodzaje izomerii, izomeria optyczna, budowa przestrzenna związków organicznych, konfiguracja względna i absolutna, systemy D, L, i

R, S.

3. Węglowodory nasycone, konformacja, analiza konformacyjna etanu i n-butanu.

4. Struktura i nomenklatura alkanów.

5. Reakcje rodnikowe, halogenowanie i utlenianie alkanów.

6. Cykloalkany, konformacje cykloheksanu.

7. Węglowodory nienasycone, izomeria geometryczna, systemy cis, trans i Z, E.

8. Elektrofilowa addycja do alkenów, reguła Markownikowa. Karbokationy, ich trwałość, hiperkoniugacja.

9. Uwodornienie alkenów, rodnikowa i jonowa polimeryzacja, cykloaddycja.

10. Metateza alkenów, karbeny, katalizatory.

11. Węglowodory aromatyczne, budowa benzenu, niebenzenoidowe układy aromatyczne.

12. Podstawienie elektrofilowe, efekty kierujące podstawników,.

13. Alkohole, fenole, etery.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Mastalerz P. Podręcznik chemii organicznej, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław, 1998.

Mastalerz P. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1984.

McMurry J. Chemia organiczna, T. 1-5, PWN, Warszawa, 2005.

Morrison R.T., Boyd R.N. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2009.

Hallas G. Stereochemia związków organicznych, PWN, Łódź, 1971.

Literatura uzupełniająca:

March J. Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 1975.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)