Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej - przygotowanie WOPFU 380-SPD-1OFP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Cytowska B., Winczura B. (2006). Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. [wybrane fragmenty]

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (2005). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia. Warszawa: WSiP. [wybrane fragmenty]

3. Jarosz, E. Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: wyd. Akademickie "Żak". [wybrane fragmenty]

4. Marcinkowska, B. (2004). Diagnoza umiejętności funkcjonalnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W: J. Głodkowska, A. Giryński (red.). Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia. Teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej dorosłości. Warszawa: APS.

5. Schopler, E., Reichler, R.J., Bashford, A., Lansing, M.D., Marcus, L.M. (1995). Profil Psychoedukacyjny. Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Gdańsk: SPOA.

6. Tomczak, J., Zięntara, R. (2018). Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej. Kraków: Impuls

Literatura uzupełniająca

1. Brzeziński, J., Kowalik, S. (1998). Społeczne uwarunkowania diagnozy klinicznej (s. 187-364). W: H. Sęk (red.). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

2. Witkowski, T. (1988). Metody PAC i PAS w społecznej rewalidacji upośledzonych umysłowo. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego MEN.

3. Wołowicz A., Marcinkowska B. (2010). Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Efekty uczenia się:

C.6.W.3 Zna przydatność metod diagnostycznych w ocenie specyfiki zaburzeń w rozwoju.

C.6.W.4 Zna wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci i uczniów oraz czynników środowiskowych wpływających na to funkcjonowanie.

C.3.U..3 Potrafi poddać analizie zachowania, procesy i zjawiska dotyczące psychospołecznych potrzeb członków rodzin dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

C.3.U.5 Potrafi rozpoznać i zinterpretować potrzeby rodziny z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odniesieniu do konkretnych problemów rodziny.

C.3.U.6 Potrafi zaprojektować proces wspierania rodziny z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kompetencje społeczne

C.3.K.2 Jest gotów do przestrzegania zasad etyki w pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

C.3.K.3 Jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

• obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach – 2 godz., pozostałe nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację ćwiczeń),

• aktywność na zajęciach.

• wykonanie i omówienie zadania projektowego

Skala ocen:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest uzyskanie przez studenta 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia w trakcie realizacji przedmiotu.

Student podpisuje się w protokole potwierdzając znajomość uzyskanej oceny z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Sfery rozwoju i funkcjonowania ucznia jako przedmiot diagnoz.

2. Rola obserwacji i wywiadu (rozmowy) w diagnozie funkcjonalnej.

3. Opracowanie scenariusza rozmowy z rodzicami dziecka.

4. Wybrane metody oceny funkcjonowania ucznia.

5. Zasady opisu i interpretacji materiału diagnostycznego.

6. Konstruowanie zadań diagnostycznych.

7. Zasady konstruowania arkuszy obserwacji ucznia.

8. Analiza i interpretacja orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

9. Konceptualizacja indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia (WOPFU).

Metody dydaktyczne:

analiza przypadków, analiza dokumentów ucznia, dyskusja, burza mózgów, instruktaż, , metoda ćwiczeniowa, studiowanie literatury.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 15:45, sala A105
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 12:15, sala A207
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 12:30 - 16:15, sala C2.3
Dorota Wyrzykowska-Koda 27/ szczegóły
2 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 12:30 - 16:15, sala C2.3
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 15:45, sala C2.3
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:30 - 12:15, sala C2.3
Dorota Wyrzykowska-Koda 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.