Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki separacyjne i łączone w analizie chemicznej 310-CS2-1PDWII-14
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. "Spektrometria mas-podstawy i zastosowania" Witold Danikiewicz, PWN, wyd. 2021

2. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych - Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 r.

3. Nowoczesne techniki analityczne – Maciej Jarosz (ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006 r.

4. Specjacja chemiczna- problemy i możliwości – Danuta Barałkiewicz Ewa Bulska, (ed.), Wydawnictwo Malamut, 2009

5. Techniki łączone w środowiskowej analizie specjacyjnej – Brice Bouyssiere, Ryszard Łobiński, Joanna Szpunar, (rozdział 8) http://www.pg.gda.pl/chem/CEEAM/Dokumenty/CEEAM_ksiazka_polska/Rozdzialy/rozdzial_008.pdf

6. Połączenie HPLC z NMR i MS jako technika pozwalająca na określenie struktury chemicznej nieznanych substancji chemicznych, obecnych w próbkach środowiskowych – Karsten Levsen, Alfred Preiss, Manfred Spraul (rozdział 9) http://www.chem.pg.gda.pl/CEEAM/Dokumenty/CEEAM_ksiazka_polska/Rozdzialy/rozdzial_009.pdf

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 - zna i rozumie zagadnienia w zakresie rozszerzonym z chemii oraz pogłębia wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji.

KP7_WG5 - zna nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych.

KP7_UW4 potrafi stosować zdobytą wiedzę chemiczną do analizy problemów z chemii i dziedzin pokrewnych takich jak biologia, ochrona środowiska, farmacja, medycyna

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Kryteria oceniania zgodne z zasadami zapisanymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Mikroekstrakcja dyspersyjna ciecz-ciecz (DLLME) i jej modyfikacje, rodzaje ekstrahentów i dyspergatorów, zastosowanie związków powierzchniowo czynnych w DLLME, czynniki wspomagające proces ekstrakcji, możliwości i ograniczenia tej techniki, współczynnik wzbogacenia analitów; mikroekstrakcja poprzez emulgację wspomagana ultradźwiękami USAEME, czynniki wpływające na wydajność ekstrakcji;

2. Spektrometria mas:

- podstawowe pojęcia (m.in. budowa spektrometru mas, widmo masowe, zdolność rozdzielcza spektrometru mas),

- techniki jonizacji i źródła jonów (jonizacja elektronowa (EI), chemiczna (CI), elektrosprej (ESI), jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI), fotojonizacja pod ciśnieniem atmosferycznym (APPI), metody desorpcyjne np. desorpcja laserowa z udziałem matrycy (MALDI), desorpcyjny elektrosprej (DESI)),

- analizatory masy (kwadrupolowy, czasu przelotu, pułapka jonowa, Orbitrap, analizatory tandemowe i hybrydowe), technika tandemowa;

- tryby pracy spektrometru mas (np. Scan, MRM), istotne parametry spektrometru mas w trybie pracy MRM

- techniki sprzężone w spektrometrii mas (LC-MS, GC-MS): pomiary widm masowych i podstawy ich interpretacji, identyfikacja związków w spektrometrii mas, analiza ilościowa, typowe zanieczyszczenia w spektrometrii mas, zastosowanie w analizach chemicznych, np. biochemii

- wielowymiarowe techniki chromatograficzne (LCxLC-MS, GCxGC-MS)

3. Techniki łączone – definicja, wymagania i kryteria wyboru, techniki łączone i hybrydowe, zastosowanie, znaczenie.

-techniki łączone oparte na rozdzielaniu chromatograficznym: połączenia HPLC-ICP-MS, HPLC-AAS, HPLC-ICP-OES, EC-ICP-MS – sposoby łączenia w układy on-line, problemy i sposoby ich rozwiązywania, dobór warunków pracy, zalety i wady, zastosowanie w badaniu specjacji metali w układach biologicznych,

- połączenia technik rozdzielania z technikami identyfikacji: HPLC/CE-ESI-MS, HPLC/CE-APCI-MS, TLC-MALDI (off-line),

- techniki łączone z rozdzielaniem metodą chromatografii gazowej- GC-ICP-OES, GC-MIP-AED, GC-ICP-MS: kolumny, łączniki, detektory, zalety i wady, przykłady zastosowań,

- techniki łączone z wykorzystaniem elektroforezy – CE-ICP-MS, CE-MS – rodzaje CE, łączniki, zastosowanie

- techniki oparte o wykorzystanie spektroskopii w podczerwieni: GC-IR, GC-IR-MS, HPLC (SFC)-IR - sposoby łączenia, zalety i wady, zastosowanie,

- techniki oparte o wykorzystanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) – LC-NMR – sposoby łączenia, metodyka pomiarów, zalety i wady, zastosowanie

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 2003
Barbara Leśniewska, Marta Hryniewicka 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0