Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki separacyjne i łączone w analizie chemicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1PDWII-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki separacyjne i łączone w analizie chemicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.specjalizacyjne
I rok II stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami separacyjnymi oraz z technikami łączonymi stosowanymi w analizie chemicznej. Studenci zdobywają rozszerzoną wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod rozdzielania analitów z różnego rodzaju próbek, technik łączących on-line etap rozdzielania z etapem oznaczania analitów oraz identyfikacji metodą spektrometrii mas. Zapoznają się z zastosowaniem technik łączonych w badaniu specjacji metali w układach biologicznych i środowiskowych.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot specjalizacyjny; dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze; dyscyplina: nauki chemiczne;

Rok studiów/semestr: I rok/II stopień/II semestr; liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godzin, laboratorium -15 godzin; metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna (wykład), eksperyment chemiczny (laboratorium); 2 ECTS;

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz., w tym udział w wykładach: 15 godz., udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 16,3 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 3,8 godz.;

Wskaźniki ilościowe: całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 godz., w tym wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz.; o charakterze praktycznym: 35,0 godz.

Literatura:

1. Spektrometria mas - podstawy i zastosowania - Witold Danikiewicz, PWN, wyd. 2021

2. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych - Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 r.

3. Nowoczesne techniki analityczne – Maciej Jarosz (ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006 r.

4. Specjacja chemiczna- problemy i możliwości – Danuta Barałkiewicz Ewa Bulska, (ed.), Wydawnictwo Malamut, 2009

5. Techniki łączone w środowiskowej analizie specjacyjnej – Brice Bouyssiere, Ryszard Łobiński, Joanna Szpunar, (rozdział 8) http://www.pg.gda.pl/chem/CEEAM/Dokumenty/CEEAM_ksiazka_polska/Rozdzialy/rozdzial_008.pdf

6. Połączenie HPLC z NMR i MS jako technika pozwalająca na określenie struktury chemicznej nieznanych substancji chemicznych, obecnych w próbkach środowiskowych – Karsten Levsen, Alfred Preiss, Manfred Spraul (rozdział 9) http://www.chem.pg.gda.pl/CEEAM/Dokumenty/CEEAM_ksiazka_polska/Rozdzialy/rozdzial_009.pdf

Efekty uczenia się:

W wyniku realizacji zajęć uzyskane zostaną następujące efekty uczenia się: KP7_WG1, KP7_WG5, KP7_UW4, KP7_UW6, KP7_KK1. Sposób weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia: sprawdzian wiedzy po wykonaniu ćwiczenia, ocena postępów podczas zajęć, ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład – zaliczenie pisemne; laboratorium - zaliczenie na ocenę.

Kryteria oceniania zgodne z zasadami zapisanymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Leśniewska
Prowadzący grup: Marta Hryniewicka, Dariusz Kiejza, Barbara Leśniewska, Julita Malejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Hryniewicka, Barbara Leśniewska
Prowadzący grup: Marta Hryniewicka, Justyna Kapelewska, Barbara Leśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Hryniewicka, Barbara Leśniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)