Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia XIX w. 350-HS1-2HDW
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Żywczyński: Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1990.

L. Bazylow: Historia powszechna 1789-1918, Warszawa 1995.

S. Kieniewicz: Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1983.

W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych: 1815-1945, Warszawa 2002.

J. Pajewski, Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1994.

A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.

J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

P. Gaxotte: Wielka rewolucja francuska, Warszawa 2002.

B. Jegorow: Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, Gdańsk 2002.

S. Kalembka: Wiosna Ludów w Europie, Warszawa 1991.

E. Tarle: Wojna krymska, t. I-II, Warszawa 1984.

D. Mauk: Cywilizacja amerykańska, Wrocław 1999.

H. Zins: Ekspansja i zmierzch Imperium Brytyjskiego, Lublin 2001.

J. Kieniewicz: Od ekspansji do dominacji – próba teorii kolonializmu, Warszawa 1986.

W. Olszewski: Polityka kolonialna Francji w Indochinach w latach 1858-1908, Warszawa 1988.

M. Czapliński: Niemiecka polityka kolonialna, Poznań 1992.

L. Jaśkiewicz: Absolutyzm rosyjski w dobie rewolucji 1905-1907. Reformy ustrojowe, Warszawa 1982.

E. Burdżałow: Rewolucja lutowa 1917 r. Powstanie w Piotrogrodzie, Warszawa 1973.

H. Wereszycki: Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1975.

J. Skowronek, M. Żmigrodzka, Powstanie listopadowe 1830-1831, Warszawa 1991.

S. Kalembka, Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862, Warszawa 1971.

I. Koberdowa, Polska Wiosna Ludów, Warszawa 1967.

M. Śliwa, Obcy czy swoi. Z dziejów poglądu na kwestię żydowską w Polsce w XIX i XX wieku, Kraków 1997.

S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1987.

K. Groniowski, Polska emigracja zarobkowa w Brazylii 1871-1914, Wrocław 1972.

Z. Łukawski, Ludność polska w Rosji 1863-1914, Wrocław 1978.

R. Mazurkiewicz, Polskie wychodźstwo i osadnictwo w Kanadzie, Warszawa 1993.

Mechanizmy polskich migracji zarobkowych, cz. 1, red. C. Bobińska, Warszawa 1976.

K. Murzynowska, Polskie wychodźstwo zarobkowe w Zagłębiu Ruhry w latach 1880-1914, Wrocław 1972.

S. Kalabiński, F. Tych, Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja? Lata 1905-1907 na ziemiach polskich, Warszawa 1976.

R. Bierzanek, Państwo polskie w politycznych koncepcjach mocarstw zachodnich 1917-1919, Warszawa 1964.

J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1978.

M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

KP6_WG2 Studiujący mają zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii ziemiach polskich pod zaborami

KP6_WK2 Studiujący wiedzą o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_UW3 Studiujący potrafią wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UK1 Studiujący potrafią przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UO1 Studiujący uczestniczą w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UU1 Studiujący samodzielnie zdobywają i utrwalają wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK3 Studiujący wykształcili umiejętność formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii XIX w., w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

KP6_KO2 Studiujący umieją docenić i szanują, jak też są gotowi promować dziewiętnastowieczne tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

KP6_KR2 Studiujący przygotowani są do samodzielnej pracy w dziedzinie swojego dziewiętnastowiecznego obszaru zainteresowań

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia konwersatoryjne kończą się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywność zajęciowa.

Studiujący zobowiązani są do przygotowania się na każde zajęcia w oparciu o rekomendowaną literaturę.

Ocena z aktywności zajęciowej (z uwzględnieniem prezentacji i referatów) stanowi 60% oceny końcowej, a 40% oceny końcowej zależna jest od stopnia uzyskanego na kolokwium.

Progi punktowe przy ocenie z kolokwium:

bardzo dobry 5,0 (co najmniej 91%)

dobry plus 4,5 (co najmniej 81%)

dobry 4,0 (co najmniej 71%)

dostateczny plus 3,5 (co najmniej 61%)

dostateczny 3,0 (co najmniej 51%)

Studiujący mają prawo do jednej nieobecności, niezależnie od powodu absencji, która nie wpływa na zaliczenie przedmiotu. Każda następna nieobecność musi być zaliczona podczas dyżuru.

Zakres tematów:

Tematy z historii powszechnej:

• Rewolucja francuska 1789-1794 i jej historyczne znaczenie

• Rosja w pierwszej połowie XIX wieku na tle europejskim

• Wiosna Ludów w Europie Zachodniej i Środkowej

• Rywalizacja mocarstw kolonialnych w Azji w pierwszych dekadach XIX w.

• Międzynarodowy konflikt dyplomatyczny i zbrojny lat 1853-1856

• Wewnętrzne i międzynarodowe uwarunkowania rozwoju Stanów Zjednoczonych AP w XIX w.

• Ekspansja kolonialna mocarstw europejskich w Azji i Afryce na przełomie XIX i XX w.

• Rozwój i ekspansja kultury europejskiej w XIX w.

• Rewolucja lat 1905-1907 w Rosji i jej następstwa ustrojowe, społeczne i gospodarcze

• Rewolucje 1917 r. w Rosji i proces dezintegracji terytorialno-polityczno-społecznej państwa

• Europejczycy i Amerykanie wobec procesu rozpadu Austro-Węgier u schyłku Wielkiej Wojny

Kolokwium z historii powszechnej XIX w.

Tematy z historii Polski:

• Próby odbudowy państwowości polskiej w dobie napoleońskiej (1795-1815)

• Powstanie listopadowe 1830-1831

• Wielka Emigracja polityczna Polaków po 1831

• Wiosna Ludów na ziemiach polskich

• Emancypacja i asymilacja Żydów na ziemiach polskich w XIX w.

• Powstanie styczniowe 1863-1864

• Wielka emigracja zarobkowa Polaków na przełomie XIX/XX w.

• Polska kultura pod zaborami i na emigracji 1795-1918

• Czwarte powstanie i pierwsza rewolucja na ziemiach polskich w latach 1905-1907

• Walka o odrodzenie państwowości polskiej w dobie pierwszej wojny światowej

Kolokwium z historii Polski XIX w.

Metody dydaktyczne:

Typowy dla konwersatorium tryb realizacji zajęć, który uwzględnia ćwiczenia grupowe, dyskusję, prezentacje, referaty, a także konsultacje indywidualne z prowadzącym.

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 102
każda środa, 11:30 - 13:00, sala 102
Jan Snopko, Adam Miodowski 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)