Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia wczesnonowożytna (XVI-XVIII wiek) 350-HS1-2HWN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1 Markiewicz M., Historia Polski 1492 – 1795, Kraków 2004.

2. Gierowski J., Historia Polski 1492 – 1864, Warszawa 1972.

3. Wielka historia Polski, t. 4 –S. GRZYBOWSKI, Dzieje Polski i Litwy(1506-1648), Kraków 2000.

4. Wielka historia Polski, t. 5 –J.A.GIEROWSKI, Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648- 1763), Kraków 2001.

5. Augustyniak U., Historia Polski 1572 – 1795, Warszawa 2008.

6. Z. Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII wieku, Warszawa 1991.

7. Rostworowski E. Historia powszechna wiek XVIII,

Warszawa 2002.

8. K. Mikulski, J. Wijaczka, Historia powszechna XVI – XVIII, Warszawa 2011.

9.T. Cegielski , Ł. Kądziela, Rozbiory Polski, Warszawa 1990

10. Czapliński W., O Polsce siedemnastowiecznej, Warszawa 1966;

11 Chynczewska – Hennel T., Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII w., Warszawa 1985.

12 Rutkowski J., Historia gospodarcza Polski, t. 1 Czasy przedrozbiorowe, Poznań 1947.

13. Gierowski J.A., W cieniu Ligi Północnej, Wrocław 1972.

14. Bardach J, Leśnodorski B., Pietrzyk M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994.

15. Olszewski H ., Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii, Poznań 1966.

16. Tazbir J., Dzieje polskiej tolerancji, Warszawa 1973.

17. Wójcik Z., Wojny kozackie w dawnej Polsce, Kraków 1989.

18. Wyczański A., Polska w Europie XVI w., Warszawa 1973.

19. Zielińska Z., Walka familii o reformę Rzeczypospolitej, Warszawa 1983.

20 DROZDOWSKI M, MY O NAS I O INNYCH. SZLACHTA RZECZYPOSPOLITEJ WOBEC KOZACZYZNY ZAPOROSKIEJ W LATACH 1648-1659, BIAŁYSTOK 2015

21 ROYLE T. Wojna domowa. Wojny trzech królestw 1638-1660, Oświęcim 2018.

22 Ferling J. Cud nad Potomakiem. Amerykańskie zwycięstwo w wojnie o niepodległość, Oświęcim 2019.

23 Geoffrey P., Globalny kryzys. Wojna, zmiany klimatyczne i katastrofa w XVII wieku, Oświęcim 2019

24 Mahan A. T., Wpływ potęgi morskiej na historię 1660-1783, Oświęcim 2020

25. B. Suchodolski, Rozwój nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa PWN, 1967

26. B. Suchodolski, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa PWN, 1968

27. P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, Warszawa, PIW 1974

28. P. Hazard, Myśl europejska w XVIII wieku od Monteskiusza do Lessinga,

Warszawa PIW, 1972.

A. Sikora, Spotkania z filozofią/Od Heraklita do Husserla – wiele wydań

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się (w zakresie wiedzy studenta):

KP6_WG1: zna i rozumie wybrane zagadnienia historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej w w ujęciu chronologicznym i tematycznym

KP6_WG6: zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych z zakresu historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej.

KP6_WK2: wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia nt. historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_WK5: rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne z zakresu historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej.

Efekty uczenia się (w zakresie umiejętności studenta):

KP6_UW1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny nt. historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej, przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW5: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej.

KP6_UK5: potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na tematy z zakresu historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej.

KP6_UK6: potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki z zakresu historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej.

Efekty uczenia się (w zakresie kompetencji studenta):

KP6_KK1: ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy w odniesieniu do historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej, jak też własnych umiejętności warsztatowych, a przy tym rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KO2: docenia i szanuje, jak też jest gotów promować nowożytne tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Europy, Polski i swojego regionu.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie obowiązkowa; materiał przerabiany na zajęciach na których student był nieobecny podlega dodatkowemu sprawdzeniu w trakcie egzaminu.

Zaliczenie wykładu - egzamin w formie ustnej

Zakres tematów:

Wprowadzenie do historii nowożytnej. Najważniejsze problemy epoki

Kultura i obyczaje: renesans, barok (sarmatyzm), oświecenie.

Problemy wyznaniowe XVI- XVII ( reformacja, kontrreformacja, unia brzeska, pietyzm).

Wielkie odkrycia geograficzne i ich skutki.

Od wojen włoskich do wojny 30letniej - Habsburgowie a Francja - dążenia do uzyskania hegemonii w Europie

Ustrój i myśl polityczna Rzeczypospolitej XVI –XVIII w.

Społeczeństwo I Rzeczypospolitej- cechy charakterystyczne.

Wokół głównych problemów politycznych Rzeczypospolitej XVI –XVIII w

Gospodarka w nowożytnej Europie

Koncepcje państwa w dobie wczesnonowożytnej (Machiavelii, Bodin, Hobbes i inni)

Monarchie absolutne

Rewolucja angielska w XVII wieku-droga ku monarchii parlamentarnej

Rewolucja amerykańska-droga ku państwu republikańskiemu.

Problem Ukrainy w XVI – XVIII w.

Dyplomacja I Rzeczypospolitej

Rewolucja naukowa w Europie XVII-wiecznej

Oświecenie w Europie

Czasy Stanisławowskie

Przeobrażenia stosunków międzynarodowych w Europie w XVIII wieku

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja, dyskusja, praca indywidualna, referat,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Liedke, Krystyna Szelągowska, Mariusz Drozdowski 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)