Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia 1918-1945 350-HS1-3HIS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001.

H. Batowski, Polska dyplomacja na obczyźnie, 1939-1941, Kraków 1991.

W. Benz, Historia Trzeciej Rzeszy, Warszawa 2006.

A. Beevor, II wojna światowa, Kraków 2013.

R. Conquest, Stalin, Warszawa 1996.

A. Czubiński, Europa dwudziestego wieku, Poznań 1998.

A. Czubiński, Druga wojna światowa, 1939-1945, Poznań 2000.

N. Davies, Powstanie 44, Kraków 2004.

A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988.

J.A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1999.

K. Grunberg, Adolf Hitler, Warszawa 1994.

J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski, 1919-1945. Od Wersalu do Jałty, Warszawa 1989.

M. Kamiński, M. Zacharias, Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej, Warszawa 1987.

H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996.

S. Korboński, Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945, Warszawa 2008.

J. Krasuski, Historia Niemiec, Warszawa 2005.

K. Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001, Warszawa 2004.

T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław 1998.

S. Sierpowski, Polityka zagraniczna Polski międzywojennej, Warszawa 1994.

M. Smoleń, Stracone dekady. Historia ZSRR, 1917-1991, Warszawa 1994.

T. Snyder, Skrwawione ziemie: Europa między Hitlerem a Stalinem, Warszawa 2011.

Lektura uzupełniająca:

S. Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, Wołowiec 2010.

W. Anders, Klęska Hitlera w Rosji 1941-1945, Londyn 1997.

A. Beevor, Walka o Hiszpanię 1936-1939. Pierwsze starcie totalitaryzmów, Kraków 2009.

J. Bohler, Najazd 1939: Niemcy przeciw Polsce, Kraków 2011.

A. Bullock, Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, Warszawa 1994, t. I-II.

N. Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda, Kraków 1997.

P. Dybicz, red., Zakłamana historia powstania, Warszawa 2014.

P. Foro, Włochy faszystowskie, Kraków 2008.

P. Gursztyn, Rzeź Woli, Warszawa 2014.

G. Haag, Mussolini. Butny faszysta, Warszawa 2015.

P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie, 1921-1939, Warszawa 1997.

H. Marczewska-Zagdańska, Czechosłowacja w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, 1933-1938, Warszawa 1996.

W. Materski, Na widecie. II Rzeczypospolita wobec Sowietów, 1918-1943, Warszawa 2005.

R. Miedwiediew, Ludzie Stalina, Warszawa 1989.

R. Miedwiediew, Pod osąd historii. Geneza i następstwa stalinizmu, Warszawa 1990, t. I-II.

P. Moa Rodriguez, Mity wojny domowej. Hiszpania 1936-1939, Warszawa 2007.

L. Mularska-Andziak, Franco, Londyn 1994.

H. Parafianowicz, Polska w europejskiej polityce Stanów Zjednoczonych prezydenta Herberta C. Hoovera 1929-1933, Białystok 1991.

H. Parafianowicz, Czechosłowacja w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, 1918-1933, Białystok 1996.

G. Popow, O Wojnie Ojczyźnianej, 1941-1945, Warszawa 2005.

A. Schom, Wojna na Pacyfiku 1941-1943, Warszawa 2007.

S. Sierpowski, Faszyzm we Włoszech, 1919-1926, Wrocław 1974.

S. Sierpowski, Liga Narodów w najlepszym czasie (1926-1929), Poznań 2018.

J. Smaga, Narodziny i upadek imperium ZSRR, 1917-1991, Kraków 1992.

P. Wandycz, Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Kraków 1995.

M. Wańkowicz, Monte Cassino, Warszawa 1984.

P.P. Wieczorkiewicz, Łańcuch śmierci: czystka w Armii Czerwonej 1937-1939, Warszawa 2001.

J. K. Zawodny, Powstanie warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

1. wiedza:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG7, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_WK6

Posiada wiedzę ogólną z zakresu historii Polski 1918-1945.

Opanował fachową terminologię z zakresu nauk historycznych, jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych dotyczącą okresu lat 1918-1945.

Zna wybrane zagadnienia historii powszechnej 1918-1945 w ujęciu chronologicznym i tematycznym.

Wykazuje znajomość historii porównawczej Europy.

Posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł historycznych, oraz innych wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania danej epoki historycznej.

Zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji. Rozumie ich przydatność w badaniach historycznych. Zna i rozumie zasady ochrony prawa autorskiego.

2. umiejętności:

KP6_UW1, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK3, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1,

Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

Opanował i stosuje podstawowe umiejętności badawcze w zakresie nauk historycznych korzystając z zaleceń i wskazówek opiekuna naukowego.

Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie podstawowe terminy fachowe właściwe dla nauk historycznych i pokrewnych zarówno w pracy nad wybranymi tematami, jak i w popularyzacji nauk historycznych.

Rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne wytwory cywilizacji przydatne w pracy i warsztacie historyka. Streszcza, zapisuje i kataloguje uzyskane tą drogą informacje.

Prowadzi krytyczną analizę źródeł historycznych i interpretuje je stosując podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka.

Wyszukuje i systematyzuje informacje dotyczące nauk historycznych i pokrewnych, korzystając z bibliografii, pomocy archiwalnych, baz danych itp.

Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych autorów prac historycznych w zakresie znanej mu literatury fachowej.

Komunikuje się w języku ojczystym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych.

3. kompetencje społeczne

KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

Podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców.

Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

Weryfikacja – Test, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (w zależności od sytuacji epidemicznej i obowiązujących przepisów) na bazie wykładów i wybranej lektury.

Zakres tematów:

Periodyzacja okresu i jego ogólna charakterystyka. Tendencje w najnowszej historiografii.

Niepodległość Polski w planach mocarstw zachodnich.

Konferencja paryska: przebieg obrad i postanowienia. Ład wersalsko-waszyngtoński w okresie międzywojennym.

Wielka Wojna i jej następstwa: historia i pamięć Europejczyków i Amerykanów.

Budowa państwa polskiego i jego kształt ustrojowy; walka o granice i stosunki z sąsiadami w latach dwudziestych.

Pomiędzy izolacjonizmem a zaangażowaniem: Europa Środkowo-Wschodnia w polityce Stanów Zjednoczonych w latach rządów republikańskich.

Fascynacja Ameryką i amerykanizacja Polski w okresie międzywojennym.

Narodziny faszyzmu: geneza ruchu i etapy budowy dyktatury Benito Mussoliniego.

Dojście Hitlera do władzy. Budowa dyktatury. Polityka wewnętrzna i zagraniczna III Rzeszy.

Kierunki polityki zagranicznej II RP. Rok „odwilży” w relacjach ze wschodnim sąsiadem. Polityka równowagi.

Wielki światowy kryzys gospodarczy. Nowy Ład Franklina Delano Roosevelta.

Rosja Radziecka i ZSRR w polityce USA: od nieuznawania do układu Roosevelt-Litwinow.

Europejski układ sił w połowie lat trzydziestych. Napięcia międzynarodowe. Appeasement i konferencja w Monachium. Geneza II wojny światowej.

Stany Zjednoczone wobec wojny w Europie, 1939-1941.

Atak III Rzeszy na ZSRR; „Wielka Wojna Ojczyźniana”.

Napięcia na Dalekim Wschodzie. Pearl Harbor i wejście USA do wojny. Wojna na Pacyfiku.

Sprawa polska w polityce aliantów w czasie II wojny światowej.

Kształtowanie się koalicji antyhitlerowskiej. Konferencje wielkiej trójki i plany powojennego ładu w świecie. Początki dyplomacji atomowej.

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny z wykorzystaniem materiałów medialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 121
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 121
Halina Parafianowicz 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)