Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia 1918-1945 350-HS1-3HIS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Wybór tekstów źródłowych z historii Polski i powszechnej 1918-1945, pod red. H. Parafianowicz, Białystok 2004.

American Historical Sources to 1945, gathered and collected by Ł. Niewiński, Oświęcim 2016.

1-2.

P. Foro, Włochy faszystowskie, Kraków 2008.

J.A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1999.

G. Haag, Mussolini. Butny faszysta, Warszawa 2015.

3-4.

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001.

5-6.

A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988.

Z. Wójcik, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 2008.

7-10.

K. Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001, Warszawa 2004.

H. Parafianowicz, Polska w europejskiej polityce Stanów Zjednoczonych prezydenta Herberta C. Hoovera 1929-1933, Białystok 1991.

A. Mania, Department of State 1789-1939: pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA, Kraków 2013.

11-12.

R. Conquest, Stalin, Warszawa 1996.

Tenże, Wielki terror, Warszawa 1997.

E. Radziński, Stalin, Warszawa 1996.

L. Bazylow, P.P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, wyd. IV uzup., Wrocław-Warszawa-Kraków 2005.

P.P. Wieczorkiewicz, Łańcuch śmierci: czystka w Armii Czerwonej 1937-1939, Warszawa 2001.

J. Baberowski, Stalin. Terror absolutny, Warszawa 2014.

13-14.

K. Grunberg, Adolf Hitler, Warszawa 1994.

I. Kershaw, Hitler: 1889-1936: t. 1, hybris, Poznań 2002.

Tenże, Hitler: 1936-1945: t.2, cz. 1-2, nemesis, Poznań 2003.

J. Krasuski, Historia Niemiec, Warszawa 2005.

W. Benz, Historia Trzeciej Rzeszy, Warszawa 2006.

R. Grunberger, Historia społeczna III Rzeszy, t. I-II, Warszawa 1987.

J. Wieliczka-Szarek, III Rzesza. Narodziny i zmierzch szaleństwa, Kraków 2008.

15-16.

T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław 1998.

P. Skibiński, Państwo generała Franco. Ustrój Hiszpanii w latach 1936-1967, Kraków 2004.

P. Moa Rodriguez, Mity wojny domowej. Hiszpania 1936-1939, Warszawa 2007;

A. Beevor, Walka o Hiszpanię 1936-1939. Pierwsze starcie totalitaryzmów, wydanie I, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2009.

J. S. Ciechanowski, Podwójna gra: Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej 1936-1939, Warszawa 2014.

17-18.

M. Kamiński, M. Zacharias, Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej, Warszawa 1987.

J. Krasuski, Między wojnami. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, Warszawa 1985.

S. Sierpowski, Polityka zagraniczna Polski międzywojennej, Warszawa 1994.

19-20.

Cz. Grzelak, H. Stańczyk, Kampania polska 1939 roku, Warszawa 2006.

P.P. Wieczorkiewicz, Kampania 1939 roku, Warszawa 2001.

J. Bohler, Najazd 1939: Niemcy przeciw Polsce, Kraków 2011.

21-22.

R. Dziewoński, Dodek Dymsza, Łomianki 2010.

M. Hendrykowska, Smosarska, Poznań 2007.

R. Wolański, Eugeniusz Bodo, Poznań 2012.

23-24.

W. Anders, Klęska Hitlera w Rosji 1941-1945, Londyn 1997.

R. Cross, Operacja „Cytadela”, Warszawa 2001.

G. Popow, O Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945, Warszawa 2005.

S. Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, Wołowiec 2010.

C. Merridale, Wojna Iwana, Poznań 2007.

25-26.

A. Beevor, II wojna światowa, Kraków 2013.

E. Hammel, Iwo Jima, Warszawa 2009.

A. Schom, Wojna na Pacyfiku 1941-1943, Warszawa 2007.

T. Snyder, Skrwawione ziemie: Europa między Hitlerem a Stalinem, Warszawa 2011.

27-28.

S. Korboński, Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945, Warszawa 2008.

N. Davies, Powstanie 44, Kraków 2004.

P. Gursztyn, Rzeź Woli, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

1. wiedza:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG7, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_WK6

Posiada wiedzę ogólną z zakresu historii Polski 1918-1945.

Opanował fachową terminologię z zakresu nauk historycznych, jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych dotyczącą okresu lat 1918-1945.

Zna wybrane zagadnienia historii powszechnej 1918-1945 w ujęciu chronologicznym i tematycznym.

Wykazuje znajomość historii porównawczej Europy.

Posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł historycznych, oraz innych wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania danej epoki historycznej.

Zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji. Rozumie ich przydatność w badaniach historycznych. Zna i rozumie zasady ochrony prawa autorskiego.

2. umiejętności:

KP6_UW1, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK3, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1,

Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

Opanował i stosuje podstawowe umiejętności badawcze w zakresie nauk historycznych korzystając z zaleceń i wskazówek opiekuna naukowego.

Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie podstawowe terminy fachowe właściwe dla nauk historycznych i pokrewnych zarówno w pracy nad wybranymi tematami, jak i w popularyzacji nauk historycznych.

Rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne wytwory cywilizacji przydatne w pracy i warsztacie historyka. Streszcza, zapisuje i kataloguje uzyskane tą drogą informacje.

Prowadzi krytyczną analizę źródeł historycznych i interpretuje je stosując podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka.

Wyszukuje i systematyzuje informacje dotyczące nauk historycznych i pokrewnych, korzystając z bibliografii, pomocy archiwalnych, baz danych itp.

Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych autorów prac historycznych w zakresie znanej mu literatury fachowej.

Komunikuje się w języku ojczystym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych.

3. kompetencje społeczne

KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

Podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców.

Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

Weryfikacja – Test, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – test plus praca na zajęciach. Wykonanie zadań.

Zaliczenie nieobecności – konsultacje indywidualne.

8 nieobecności – niezaliczenie przedmiotu.

Zakres tematów:

1-2. Faszyzm we Włoszech.

3-4. Ustrój Drugiej Rzeczypospolitej.

5-6. Działalność polityczna i wojskowa Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1935.

7-8. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po I wojnie światowej.

9-10. Polityka wewnętrzna Stanów Zjednoczonych po I wojnie światowej.

11-12. Działalność polityczna i wojskowa Józefa Stalina w latach 1918-1945. Procesy polityczne i wojskowe w ZSRR w latach trzydziestych XX wieku.

13-14. Działalność polityczna i wojskowa Adolfa Hitlera 1918-1945. Polityka wewnętrzna III Rzeszy.

15-16. Hiszpania w latach 1918-1945.

17-18. Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Drugiej Rzeczpospolitej.

19-20. Wrzesień 1939-stracona szansa czy nieuchronna klęska?

21-22. Kino polskie w II RP (1918-1939).

23-24. Działania wojenne na froncie wschodnim w latach 1941-1945.

25-26. Działania wojenne na froncie zachodnim oraz na Pacyfiku.

27-28. Polskie Państwo Podziemne – Powstanie Warszawskie.

29-30. Sprawdzian wiadomości - Test

Metody dydaktyczne:

praca w grupie, prace indywidualne studentów, studium przypadku; [ewentualne] nauczanie na odległość,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Niewiński 23/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Niewiński 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)