Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia po 1945 r. 350-HS1-3HPO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podręczniki do wyboru

Historia powszechna:

A. Chwalba, Historia powszechna 1989-2011, Warszawa 2011.

E. Czapiewski, J. Tyszkiewicz, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2018.

A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2011.

J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012.

T. Judt, Powojnie: historia Europy od roku 1945, Poznań 2008.

Historia powszechna, T. 19: Od II wojny światowej do wojny o niepodległość Wietnamu, Warszawa 2008.

J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012.

W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2005.

Historia Polski:

A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2012.

J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską: historia polityczna 1944-1989, Warszawa 2018.

R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.

R. Michalak, A. Piasecki, Polska 1945-2015. Historia polityczna, Warszawa 2016.

A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, wyd. 5 rozsz., Warszawa 2007.

W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2020 (lub wersje wcześniejsze).

Efekty uczenia się:

absolwent zna i rozumie:

KP6_WG1

zna i rozumie wybrane zagadnienia historii powszechnej po 1945 r. w ujęciu chronologicznym i tematycznym

KP6_WG2

ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii Polski po 1945 r.

KP6_WG3

zna podstawowe nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie i doktryny polityczne drugiej połowy XX w. – początków XXI w.

KP6_WG4

wykazuje znajomość historii porównawczej po 1945 r.

KP6_WG5

dostrzega następstwo w czasie procesów i zjawisk w historii świata po 1945 r.

KP6_WG6

zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji w XX-XXI w.; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG7

rozumie podstawową terminologię fachową stosowaną w odniesieniu do historii po 1945 r.

KP6_WG9

zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historii najnowszej (np. historia polityczna, społeczna, gospodarcza, wojskowa i bezpieczeństwa /, kultury, rodziny), a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie

KP6_WG10

ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych w odniesieniu do historii po 1945 r.

KP6_WK2

wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_WK4

rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy historią ostatnich 70 lat a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi świata i Polski

KP6_WK5

rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne wpływające na bieg wydarzeń i procesów po 1945 r.

KP6_WK6

rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych wschodnich i zachodnich, sprzed i po 1989 r. dotyczących historii najnowszej

absolwent potrafi:

KP6_UW1

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę z zakresu historii po 1945 r. w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW2

potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu podstawowych problemów świata po 1945 r.

KP6_UW7

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń politycznych

KP6_UW8

potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury II połowy XX i początków XXI w. oraz określić ich walory

KP6_UU1

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę z historii po 1945 r. w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

absolwent jest gotów do:

KP6_KK3

formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii po 1945 r., w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

KP6_KK4

jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w okresie ostatnich 70 lat.

KP6_KR3

uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny, w kontakcie bezpośrednim lub z wykorzystaniem platformy Eduportal

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie (specyfika okresu, chronologia, terminologia itp.)

Bilans wojny, odbudowa ekonomiczna Zachodu.

Geneza władzy komunistów w Polsce.

Stabilizacja systemu komunistycznego w Polsce.

Stalinizm jako system polityczny.

Gospodarka socjalistyczna.

Relacje państwo-Kościół w Polsce do 1956 r.

Kultura, propaganda, wychowanie w czasach stalinizmu.

Dyktatury niekomunistyczne w powojennej Europie.

Chiny pod rządami Mao Zedonga.

Białostocczyzna po II wojnie światowej.

Mniejszości narodowe w PRL.

Przełom roku 1956 w Polsce.

Wydarzenia 1956 na Węgrzech.

Odsłony socjalizmu – NRD, Rumunia.

Odsłony socjalizmu – Jugosławia.

Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych lat 50.-60. XX w.

Rok 1968 w świecie zachodnim.

„Mała stabilizacja” - Polska pod rządami Władysława Gomułki

Polski Marzec’68.

Wydarzenia 1968 r. w Czechosłowacji.

Stosunki państwo-Kościół po1956.

Polska pod rządami Edwarda Gierka.

Opozycja lat 70.

Białostocczyzna po 1956 r.

Rewolucja „Solidarności”.

Zachód pod przywództwem Reagana i Thatcher.

Rozkład systemu komunistycznego /Polska lat 80., katastrofa w Czarnobylu. Sytuacja w zach. republikach ZSRR/.

Przełom ustrojowy, transformacja w Europie Środkowej.

Niedoszły koniec historii – świat na przełomie XX/XXI wieku

Metody dydaktyczne:

- wykład z elementami dyskusji, prezentacja multimedialna, analiza tekstów źródłowych, danych statystycznych, map

- możliwe nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy Eduportal

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Sadowska 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)