Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do muzealnictwa 350-HS1-3WDM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie w perspektywie nauk humanistycznych, Kraków 2013

K. Barańska, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Kraków 2004

Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym, red. D. Folga - Januszewska, E. Grygiel, t. 7, Muzeologia, 2013

Ekonomia muzeum, Muzeologia 2011

D. Folga - Januszewska, Muzealnictwo, muzeologia, muzeografia, Muzealnictwo, 47, 2006, s. 11 - 16

D. Folga - Januszewska, Muzea w Polsce 1989 - 2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwojów muzeów w Europie oraz rekomendacja dla muzeów polskich, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 zna i rozumie wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym

KP6_WG4 wykazuje znajomość historii porównawczej

KP6_WG6 zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG7 rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_WK7 ma podstawową wiedzę na temat zasad ochrony własności intelektualnej

KP6_WK8 orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną.

KP6_WK9 ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji oraz o zasadach i metodach pracy w wybranych sferach działalności kulturalnej lub/i edukacyjnej, lub/i administracyjnej, lub/i gospodarczej, lub/i politycznej, lub/i służb mundurowych

KP6_UW3 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW8 potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK1 potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UK5 potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

KP6_KK1 ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin, refarty studentów

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu

Wprowadzenie do muzeologii. Omówienie podstawowych pojęć. Główne funkcje muzeum

Muzealnictwo - rys historyczny

Powstanie i rozwój nowożytnych muzeów publicznych (XVIII i XIX w.)

Zmiany w muzealnictwie XX - XXI wiek. Rewolucja technologiczna w muzeum

Typologia muzeów (historyczne, artystyczne, etnograficzne, archeologiczne, przyrodnicze itp.)

Podstawowa dokumentacja muzealna

Egzamin

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, prezentacja, referaty studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.