Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do muzealnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3WDM
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do muzealnictwa
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu

Wprowadzenie do muzeologii. Omówienie podstawowych pojęć. Główne funkcje muzeum

Muzealnictwo - rys historyczny

Powstanie i rozwój nowożytnych muzeów publicznych (XVIII i XIX w.)

Zmiany w muzealnictwie XX - XXI wiek. Rewolucja technologiczna w muzeum

Typologia muzeów (historyczne, artystyczne, etnograficzne, archeologiczne, przyrodnicze itp.)

Podstawowa dokumentacja muzealna

Egzamin

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie czym jest współczesne muzeum oraz w jaki sposób funkcjonuje. Zapoznanie się studentów z historią instytucji muzealnych (protomuzelanych) od starożytności do czasów współczesnych. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności właściwego stosowania podstawowych terminów i pojęć używanych w muzeologii i muzealnictwie. Zajęcia są wprowadzeniem do głównych zagadnień budujących wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek muzeum oraz stanowią wprowadzenie do zasad organizacji muzeum. Studenci powinni nabyć umiejętności sporządzania podstawowej dokumentacji muzealnej oraz znać akty prawne regulujące funkcjonowanie instytucji muzealnej. Celem zajęć jest także nabycie umiejętności stosowania specjalistycznych terminów oraz formułowania opisu zjawisk, które są charakterystyczne dla form organizacyjnych muzeów. Student powinien także nabyć umiejętności wyrażania opinii na temat wystaw i innych działań podejmowanych przez muzeum.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia (muzeum, muzealnictwo, muzeologia), 2. Historia rozwoju instytucji muzealnych, 3. Definiowanie muzeum (kontekst historyczny i obecnie), 4. obszary działalności instytucji muzealnych, 5. Muzea i prawo (dawniej i dziś), 6. Muzea i polityka (XIX wiek i obecnie), 7. etyka w instytucjach muzealnych, 8. Kolekcjonerstwo (dawniej i dziś), 9. Prawo własności w muzeum (restytucja, rewindykacja, deakcesja), 10. Zarządzanie zbiorami muzealnymi, 11. Ochrona i konserwacja oraz dygitalizacja i cyfryzacja, 12. Prezentacja zasobów muzealnych - ekspozycja muzealna, 13. Edukacja w muzeum - w jaki sposób konstruować programy muzealne, 14. Promocja działań muzealnych (muzea i turyzm, marketing w muzeach), 15. Architektura muzeów (wybrane przykłady), 16. Globalizacja i muzea (muzea wirtualne i inne programy)

Wykład - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 50 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w wykładzie: 7,5x2 godz.= 14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 10 godz.

- przygotowanie przez studenta sprawozdania z wybranych lektur: 3 godz.

- zaliczenie lektur: 1 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 14+4+8+10+3+10+1=53 godz. (50:25=2)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie w perspektywie nauk humanistycznych, Kraków 2013

K. Barańska, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Kraków 2004

Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym, red. D. Folga - Januszewska, E. Grygiel, t. 7, Muzeologia, 2013

Ekonomia muzeum, Muzeologia 2011

D. Folga - Januszewska, Muzealnictwo, muzeologia, muzeografia, Muzealnictwo, 47, 2006, s. 11 - 16

D. Folga - Januszewska, Muzea w Polsce 1989 - 2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwojów muzeów w Europie oraz rekomendacja dla muzeów polskich, Warszawa 2009

D. Folga - Januszewska, 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Olszanica 2011

W. Gluziński, U podstaw muzeologii, Warszawa 1980

M. Krzemińska, Muzeum sztuki w kulturze polskiej, Warszawa 1987

M. Freda, Zarządzanie zbiorami i muzeum. Podręcznik, Kraków 2012

K. Pomian, Zbieracze i osobliwości, Warszawa 2012

L. Turos, Muzeum swoista instytucja edukacyjna. Wybrane problemy w ujęciu historycznym i współczesnym, Warszawa 1999

I. Wojnar, Muzeum czyli trwanie obecności, Warszawa 1991

U. Wróblewska, K. Radłowska, Edukacja muzealna. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Białystok 2013

Z. Żygulski, Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 zna i rozumie wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym

KP6_WG4 wykazuje znajomość historii porównawczej

KP6_WG6 zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG7 rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_WK7 ma podstawową wiedzę na temat zasad ochrony własności intelektualnej

KP6_WK8 orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną.

KP6_WK9 ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji oraz o zasadach i metodach pracy w wybranych sferach działalności kulturalnej lub/i edukacyjnej, lub/i administracyjnej, lub/i gospodarczej, lub/i politycznej, lub/i służb mundurowych

KP6_UW3 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW8 potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK1 potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UK5 potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

KP6_KK1 ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Brzozowski
Prowadzący grup: Jacek Brzozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie czym jest współczesne muzeum oraz w jaki sposób funkcjonuje. Zapoznanie się studentów z historią instytucji muzealnych (protomuzelanych) od starożytności do czasów współczesnych. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności właściwego stosowania podstawowych terminów i pojęć używanych w muzeologii i muzealnictwie. Zajęcia są wprowadzeniem do głównych zagadnień budujących wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek muzeum oraz stanowią wprowadzenie do zasad organizacji muzeum. Studenci powinni nabyć umiejętności sporządzania podstawowej dokumentacji muzealnej oraz znać akty prawne regulujące funkcjonowanie instytucji muzealnej. Celem zajęć jest także nabycie umiejętności stosowania specjalistycznych terminów oraz formułowania opisu zjawisk, które są charakterystyczne dla form organizacyjnych muzeów. Student powinien także nabyć umiejętności wyrażania opinii na temat wystaw i innych działań podejmowanych przez muzeum.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia (muzeum, muzealnictwo, muzeologia), 2. Historia rozwoju instytucji muzealnych, 3. Definiowanie muzeum (kontekst historyczny i obecnie), 4. obszary działalności instytucji muzealnych, 5. Muzea i prawo (dawniej i dziś), 6. Muzea i polityka (XIX wiek i obecnie), 7. etyka w instytucjach muzealnych, 8. Kolekcjonerstwo (dawniej i dziś), 9. Prawo własności w muzeum (restytucja, rewindykacja, deakcesja), 10. Zarządzanie zbiorami muzealnymi, 11. Ochrona i konserwacja oraz dygitalizacja i cyfryzacja, 12. Prezentacja zasobów muzealnych - ekspozycja muzealna, 13. Edukacja w muzeum - w jaki sposób konstruować programy muzealne, 14. Promocja działań muzealnych (muzea i turyzm, marketing w muzeach), 15. Architektura muzeów (wybrane przykłady), 16. Globalizacja i muzea (muzea wirtualne i inne programy)

Literatura:

K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie w perspektywie nauk humanistycznych, Kraków 2013

K. Barańska, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Kraków 2004

Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym, red. D. Folga - Januszewska, E. Grygiel, t. 7, Muzeologia, 2013

Ekonomia muzeum, Muzeologia 2011

D. Folga - Januszewska, Muzealnictwo, muzeologia, muzeografia, Muzealnictwo, 47, 2006, s. 11 - 16

D. Folga - Januszewska, Muzea w Polsce 1989 - 2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwojów muzeów w Europie oraz rekomendacja dla muzeów polskich, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Karczewski
Prowadzący grup: Maciej Karczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie czym jest współczesne muzeum oraz w jaki sposób funkcjonuje. Zapoznanie się studentów z historią instytucji muzealnych (protomuzelanych) od starożytności do czasów współczesnych. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności właściwego stosowania podstawowych terminów i pojęć używanych w muzeologii i muzealnictwie. Zajęcia są wprowadzeniem do głównych zagadnień budujących wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek muzeum oraz stanowią wprowadzenie do zasad organizacji muzeum. Studenci powinni nabyć umiejętności sporządzania podstawowej dokumentacji muzealnej oraz znać akty prawne regulujące funkcjonowanie instytucji muzealnej. Celem zajęć jest także nabycie umiejętności stosowania specjalistycznych terminów oraz formułowania opisu zjawisk, które są charakterystyczne dla form organizacyjnych muzeów. Student powinien także nabyć umiejętności wyrażania opinii na temat wystaw i innych działań podejmowanych przez muzeum.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia (muzeum, muzealnictwo, muzeologia), 2. Historia rozwoju instytucji muzealnych, 3. Definiowanie muzeum (kontekst historyczny i obecnie), 4. obszary działalności instytucji muzealnych, 5. Muzea i prawo (dawniej i dziś), 6. Muzea i polityka (XIX wiek i obecnie), 7. etyka w instytucjach muzealnych, 8. Kolekcjonerstwo (dawniej i dziś), 9. Prawo własności w muzeum (restytucja, rewindykacja, deakcesja), 10. Zarządzanie zbiorami muzealnymi, 11. Ochrona i konserwacja oraz dygitalizacja i cyfryzacja, 12. Prezentacja zasobów muzealnych - ekspozycja muzealna, 13. Edukacja w muzeum - w jaki sposób konstruować programy muzealne, 14. Promocja działań muzealnych (muzea i turyzm, marketing w muzeach), 15. Architektura muzeów (wybrane przykłady), 16. Globalizacja i muzea (muzea wirtualne i inne programy)

Literatura:

K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie w perspektywie nauk humanistycznych, Kraków 2013

K. Barańska, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Kraków 2004

Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym, red. D. Folga - Januszewska, E. Grygiel, t. 7, Muzeologia, 2013

Ekonomia muzeum, Muzeologia 2011

D. Folga - Januszewska, Muzealnictwo, muzeologia, muzeografia, Muzealnictwo, 47, 2006, s. 11 - 16

D. Folga - Januszewska, Muzea w Polsce 1989 - 2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwojów muzeów w Europie oraz rekomendacja dla muzeów polskich, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie czym jest współczesne muzeum oraz w jaki sposób funkcjonuje. Zapoznanie się studentów z historią instytucji muzealnych (protomuzelanych) od starożytności do czasów współczesnych. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności właściwego stosowania podstawowych terminów i pojęć używanych w muzeologii i muzealnictwie. Zajęcia są wprowadzeniem do głównych zagadnień budujących wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek muzeum oraz stanowią wprowadzenie do zasad organizacji muzeum. Studenci powinni nabyć umiejętności sporządzania podstawowej dokumentacji muzealnej oraz znać akty prawne regulujące funkcjonowanie instytucji muzealnej. Celem zajęć jest także nabycie umiejętności stosowania specjalistycznych terminów oraz formułowania opisu zjawisk, które są charakterystyczne dla form organizacyjnych muzeów. Student powinien także nabyć umiejętności wyrażania opinii na temat wystaw i innych działań podejmowanych przez muzeum.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia (muzeum, muzealnictwo, muzeologia), 2. Historia rozwoju instytucji muzealnych, 3. Definiowanie muzeum (kontekst historyczny i obecnie), 4. obszary działalności instytucji muzealnych, 5. Muzea i prawo (dawniej i dziś), 6. Muzea i polityka (XIX wiek i obecnie), 7. etyka w instytucjach muzealnych, 8. Kolekcjonerstwo (dawniej i dziś), 9. Prawo własności w muzeum (restytucja, rewindykacja, deakcesja), 10. Zarządzanie zbiorami muzealnymi, 11. Ochrona i konserwacja oraz dygitalizacja i cyfryzacja, 12. Prezentacja zasobów muzealnych - ekspozycja muzealna, 13. Edukacja w muzeum - w jaki sposób konstruować programy muzealne, 14. Promocja działań muzealnych (muzea i turyzm, marketing w muzeach), 15. Architektura muzeów (wybrane przykłady), 16. Globalizacja i muzea (muzea wirtualne i inne programy)

Literatura:

K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie w perspektywie nauk humanistycznych, Kraków 2013

K. Barańska, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Kraków 2004

Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym, red. D. Folga - Januszewska, E. Grygiel, t. 7, Muzeologia, 2013

Ekonomia muzeum, Muzeologia 2011

D. Folga - Januszewska, Muzealnictwo, muzeologia, muzeografia, Muzealnictwo, 47, 2006, s. 11 - 16

D. Folga - Januszewska, Muzea w Polsce 1989 - 2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwojów muzeów w Europie oraz rekomendacja dla muzeów polskich, Warszawa 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)