Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia stosunków społ.-polit. na pograniczu polsko-białorusko-litewskim w XX-XXI wieku 350-MS1-2HSSP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

P. Wandycz, Odrodzenie narodowe i nacjonalizm (XIX-XX wiek), [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej (dalej: HEŚr.-W.), red. J. Kłoczowski, t. 2, Lublin 2000, M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992, E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991 (i wyd. następne), T. Snyder, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś (1569-1999), Sejny 2009, D. Beauvois, Rzeczpospolita polsko-litewska w XVIII wieku i pięć narodów na jej obszarach w wieku XIX, [w:] HEŚr.-W. , red. J. Kłoczowski, t. 1, Lublin 2000, P. Łossowski, Litwa, Warszawa 2001, E. Mironowicz, Białoruś, Warszawa 1999, P. Eberhardt, Polska ludność kresowa, Warszawa 1998, C. Żołędowski, Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie, Warszawa 2003, J. Sawicki, Michał Römer a problemy narodowościowe na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Toruń 1998, J. Tomaszewski, Ojczyzna nie tylko Polaków, Warszawa 1985, J. Tomaszewski, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985, B. Toporska, Polityka polska wobec Białorusinów, http://www.pogon.lt/czytelnia-dziel-juz-mackiewicza/893.html, W. Sikora, Paryska „Kultura”, http://www.rfi.fr/actupl/articles/090/article_1485.asp, R. Halbierski, Drogi do wolności. Antykomunizm emigracji powojennej, http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=printpage&pageid=198&scope=all, W. Śleszyński, Świat pogranicza, cz. 1: Białystok 2009, cz. 2: Białystok – Kraków 2010.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WK3,KP6_WK4, KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW5, KP6_UW8, KP6_UW9, KP6_UK2, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, Obecność na zajęciach dopuszczalna, jedna nieobecność. Praca pisemna na ocenę.

Zakres tematów:

Nacjonalizm jako nowe zjawisko społeczno-polityczne XIX i XX w.

Rzeczpospolita polsko-litewska i jej porozbiorowe losy do 1863 r.

Litewskie i białoruskie odrodzenie narodowe. Polska myśl polityczna przełomu XIX/XX w.

Elity byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec procesów narodowościowych na przełomie XIX/XX w. Powstawanie nowych organizmów państwowych pod koniec I wojny światowej na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Relacje między większością a mniejszościami narodowymi w Polsce, na Litwie i BSRR w okresie międzywojennym – Polacy na Litwie i w BSRR, Białorusini i Litwini w II RP.

Stosunki polsko-litewsko-białoruskie w latach 1939-1941.

Stosunki polsko-litewsko-białoruskie w latach 1941-1944

Sytuacja Polaków, Litwinów i Białorusinów w nowej rzeczywistości politycznej po 1945 r.

Przełom lat 80-tych i 90-tych XX w. w stosunkach polsko-litewsko-białoruskich.

Stosunki polsko-białoruskie po 1991 r.

Stosunki polsko-litewskie po 1991 r.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca z tekstem źródłowym, pokaz multimedialny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Konopacki 20/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Konopacki 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)