Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zagraniczna II i III RP 350-MS1-2PZPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

M. Kamiński, M. Zacharias, polityka zagraniczna Rzeczpospolitej polskiej 1918-1939, Warszawa 1998

A. Skzypek, Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989, Pułtusk-Warszawa 2010

R Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej, Warszawa 2012

R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej, red. S. Bieleń, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. R. Podgórzańska, Toruń 2009

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

- podstawowe terminy, przedmiot badań, metody badawcze wykorzystywane w dyscyplinach naukowych analizujących politykę zagraniczną

- podstawowe instytucje i organizacje będące uczestnikami relacji międzynarodowych oraz ich historię

- ma podstawową wiedzę na temat polskiej polityki zagranicznej oraz jej uwarunkowań

- ma podstawową wiedzę z zakresu historii współczesnej i współczesnych stosunków międzynarodowych

- źródła więzi o charakterze ekonomicznym, etnicznym, kulturowym i politycznym i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych

- podstawowe prądy filozoficzne, ideologie i doktryny polityczne rozważane w kontekście polityki zagranicznej

Student potrafi:

- dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne

- umieścić problemy międzynarodowe w kontekście historycznym

- wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

- doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych

- interpretować krajowe i międzynarodowe wydarzenia, odwołując się do wiedzy teoretycznej i uwarunkowań historycznych

- na podstawie wiedzy historycznej prognozować rozwój sytuacji międzynarodowej

- analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu historycznego

- na podstawie wiedzy historycznej ocenić konsekwencje aktualnych wydarzeń międzynarodowych

- samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

Student gotów jest do

- krytycznego formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej, uwzględniając także ich historyczny kontekst

- ma szacunek do wiedzy opartej na podstawach naukowych

- ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej i aktualizowania uzyskanej wiedzy

Student docenia rolę wiedzy uzyskanej w dziedzinie obszaru zainteresowań dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Zakres tematów:

1. Położenie geopolityczne Polski

2. Polityka zagraniczna Polski w okresie budowy niepodległości i kształtowania się granic po pierwszej wojnie światowej.

3. Organizacja dyplomacji. Polityka zagraniczna przed 1926 r.

4. Polityka zagraniczna w latach 1926-1935

5. Polityka zagraniczna Józefa Becka

6. Sprawa polska podczas drugiej wojny światowej

7. Polityka zagraniczna PRL

8-9 Polska polityka zagraniczna za czasów ministerium K. Skubiszewskiego

10. Droga do NATO i UE

11-12. Polityka zagraniczna Trzeciej Rzeczpospolitej na przełomie XX i XXI w.

13. Polityka zagraniczna w latach 2007-2015

14. Polityka zagraniczna po 2015

15. Polityka Polski wobec państw Azji, Afryki i Ameryki łacińskiej

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Buchowski 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)