Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Środki i strategie prowadzenia wojen w XIX-XXI w 350-MS2-2SSW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A. Antczak-Barzan, Z. Śliwa, R. Zaniewski, Wojna XXI wieku. Początki wojny „trzeciej fali”, Warszawa 2016.

M. van Creveld, Zmienne oblicze wojny, Warszawa 2008.

M. van Creveld, Era lotnictwa wojskowego, Warszawa 2013.

M. van Creveld, Żywiąc wojnę. Logistyka od Wallensteina do Pattona, Warszawa 2013.

M. van Creveld, Dowodzenie na wojnie, Warszawa 2014.

J. Gotowała Jerzy, Lotnictwo we współczesnych konfliktach zbrojnych 1945-2003, Warszawa 2004.

M. Huzarski, Sztuka wojenna XXI wieku. Wartość doświadczeń a realizm współczesności, Warszawa 2017.

Ł. Kamieński, Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków 2009.

S. Koziej, Teoria sztuki wojennej, Warszawa 2011.

K. Kubiak, Działania sił morskich po drugiej wojnie światowej. Studia przypadków, Warszawa 2007.

R. Latiff, Wojny przyszłości. W obliczu nowego, globalnego pola bitwy, Warszawa 2018.

J. Maroń, Wokół teorii rewolucji militarnej, Wrocław 2011.

H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004.

J. Piątek, Narzędzia wojny i ich współczesny rozwój (wybrane aspekty dla XX wieku), Toruń 2009.

J. Piątek, Wojna jako rzeczywistość. O prowadzeniu starych i nowych wojen, Toruń 2008.

J. Piątek, Wojny XX wieku (wybrane aspekty), Poznań 2008.

J. Piątek, Wojny państw w XX wieku. Wprowadzenie do bezpieczeństwa militarnego, Gorzów Wielkopolski 2010.

Ł. Przybyło, Doktryny wojenne. Historia i ocena, Warszawa 2018.

J. Reginia-Zacharski, Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy. Cele. Modele. Teorie, Łódź 2014.

R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 2010.

J. Solarz, Doktryny militarne XX wieku, Kraków 2009.

M. Wrzosek, Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne, Warszawa 2018.

K. Załęski, Siły zbrojne. Teoria i praktyka funkcjonowania, Warszawa 2018.

S. Zarychta, Broń jądrowa w kształtowaniu bezpieczeństwa, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna

KP7_WG2 – specyfikę stosunków międzynarodowych polegającą na ich interdyscyplinarnym charakterze;

KP7_WG4 – kluczowe uwarunkowania historyczne i społeczne stosunków międzynarodowych;

KP7_WK1 – dogłębnie uwarunkowania historyczne mechanizmów kulturowych, politycznych, ekonomicznych i prawnych wpływających na stosunki międzynarodowe;

KP7_WK2 – dogłębnie uwarunkowania historyczne fundamentalnych dylematów cywilizacyjnych wybranych obszarów świata;

KP7_WK3 – dogłębnie uwarunkowania historyczne konfliktów międzynarodowych w XIX-XXI wieku;

KP7_WK5 – rozszerzony zakres norm i przepisów prawa regulujących funkcjonowanie podmiotów działających w systemie międzynarodowym;

KP7_WK6 – dogłębnie historyczne uwarunkowania celów i środków prowadzenia polityki zagranicznej i regulowania stosunków międzynarodowych.

Umiejętności: student potrafi

KP7_UW1 – samodzielnie wyjaśniać i interpretować kontekst historyczny wydarzeń oraz procesów politycznych, społecznych i gospodarczych;

KP7_UW2 – krytycznie analizować różnorodne zjawiska na płaszczyźnie międzynarodowej, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować w oparciu o źródła pozyskane m.in. w oparciu o IT;

KP7_UW3 – wykorzystać wiedzę teoretyczną i wyselekcjonowane informacje szczegółowe do przedstawienia własnych opinii na temat kontekstu historycznego aktualnych problemów międzynarodowych;

KP7_UK2 – prowadzić debatę oraz skutecznie argumentować poprawnie posługując się terminologią związaną z kierunkiem studiów;

KP7_UO2 – organizować prace zespołu polegające na wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i integrowaniu informacji z różnych źródeł.

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

KP7_KK1 – krytycznego i otwartego stosunku do nowych idei i koncepcji w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi;

KP7_KK2 – zmiany własnych przekonań w świetle nowej wiedzy i argumentów;

KP7_KR1 – dostrzegania problemów i dylematów etycznych związanych z wykonywaniem wybranego zawodu;

KP7_KR2 – ponoszenia odpowiedzialności za własne słowa i działania oraz rzetelności i uczciwości w sytuacji sporu ideowego.

Weryfikacja efektów kształcenia: egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zakres tematów:

1.) Teoretyczne podstawy i zasady sztuki wojennej;

2.) Ogólna teoria walki zbrojnej. Siły i środki walki zbrojnej;

3.) Pojęcie strategii oraz doktryny strategicznej;

4.) Revolutions in Military Affairs (RMA) oraz ich cykliczność;

5.) Strategie i doktryny wojenne okresu zimnej wojny;

6.) Strategie i doktryny wojenne w dobie postzimnowojennej;

7.) Broń jądrowa i odstraszanie w „drugiej epoce nuklearnej”;

8-9.) Ewolucja pola walki wojsk lądowych (XX-XXI w.);

10-11.) Przemiany pola walki sił powietrznych (XX-XXI w.);

12-13.) Przemiany pola walki sił morskich (XX-XXI w.);

14.) Przestrzeń kosmiczna i środowisko cyfrowe jako nowe obszary rywalizacji militarnej;

15.) Prognozy rozwoju technologii i wojen przyszłości.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.