Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne problemy młodzieży 380-RS1-3XJJB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Jarczyńska, J. (2022). Tożsamość młodzieży w świecie mediów cyfrowych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wawro, F. W (2007). Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych. Lublin: Wydawnictwo KUL..

Ziółkowska, B., Wycisk, J. (2021). Autodestruktywność dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Hołyst, B. (2022). Zapobieganie samobójstwom, tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Burnos, A., Katra, G., Pisula, E. (red.) (2021).Wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wąsowicz, G., Styśko - Kunkowska, M. (2015). Młodzież w Internecie. Zagrożenie uzależnieniem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wilczyńska, A. (2015). Młodzież na biegunach życia społecznego. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Mariański, J. (2021). Sens życia w świadomości młodzieży polskiej – analiza socjopedeagogiczna. Chowanna 1-25.

Literatura uzupełniająca:

Szlassa, S. , Matusz, K. (2021). O niektórych lękach dzieci i nastolatków. Gdynia: Grupa Centrum.

Gołota, M. (2022). Żyletkę zawsze noszę przy sobie. Poznań: Wyd. Filia.

Carr, A. (2004). Depresje i próby samobójcze wśród młodzieży, Gdańsk.

Gardian, R. (2010).Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Kraków.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2002). Psychologia rozwojowa człowieka, T.III, Warszawa.

Jablow, M. (2000). Na bakier z jedzeniem: anoreksja, bulimia, otyłość, Gdańsk.

Nowak, A., Wysocka, E. (2001). Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie: elementy patologii społecznych i kryminologii, Katowice.

Wysocka, E. (2009). Doświadczanie życia w młodości: problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Katowice.

Cierpiałowska, L. (red.) (2006).Oblicza współczesnych uzależnień. Poznań.

Dambach E.K (2003).Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej, Gdańsk.

Ginowicz, H. (2004). Hazardzista u psychoterapeuty – problem czy wyzwanie?, „Świat Problemów” 2004, 3.

Jarosz, M. (2004). Samobójstwa: ucieczka przegranych. Warszawa..

Kijaczko, S. (red.) (2003). Samobójstwo: specyfika problemu, horyzonty badawcze. Opole.

Efekty uczenia się:

1. Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej

źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (KA6_WG1).

2. Student zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów (KA6_WK2).

3. Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej (KA6_UW1).

4. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (KA6_KO4).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w sposób ciągły na podstawie punktacji cząstkowej zgromadzonej przez studenta w trakcie: 1) realizacji zadań poprzez pracę indywidualną i zespołową, 2) oceny z grupowego projektu/prezenracji oraz 3) obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Obecność studenta na ćwiczeniach obowiązkowa; zaliczenie ćwiczeń jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Dopuszczalna liczba nieobecności na ćwiczeniach: 1.

Sprawdzane jest: opanowanie przez studenta wymaganego zakresu wiedzy i nabycie określonych umiejętności wskazanych w efektach uczenia się.

Zakres tematów:

1. Młodzież, czyli kto? (4 godz)

2. Młodzież problemowa czy problemy współczesnej młodzieży? (2 godz)

3. Wybrane problemy współczesnej młodzieży (etiologia, charakterystyka, próby oddziaływań w zakresie ich niwelowania, zmniejszania, terapii) - zajęcia warsztatowe (9 godzin).

Metody dydaktyczne:

Metody asymilacji wiedzy (podające)

pogadanka

dyskusja

praca z tekstem

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowa)

metoda przypadków

metoda sytuacyjna

burza mózgów

gry dydaktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala A209 (cwi)
Anna Chańko-Kraszewska 15/ szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala A209 (cwi)
Anna Chańko-Kraszewska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)