Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza ekonomiczna 450-ZN1-2AEK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 27
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze wydania.

2. Jerzemowska M. [red.], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2018, 2013.

3.Grześ A., Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, pod red. U.Gołaszewskiej-Kaczan, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022, ss. 45-57.

4. Skowronek-Mielczarek, Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2008.

5. Bednarski L., Borowiecki R., Kurtys E., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

6. Cornwall, Jeffrey R.; Entrepreneurial financial management : an applied approach, Routledge, Taylor & Francis Group; London, New York , 2016

7. Ustawa o rachunkowości - obowiązujący akt prawny

Literatura uzupełniająca:

1. Grzenkiewicz N., Kowalczyk J., Kusak A. Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

2. Waśniewski T., Skoczylas W, Teoria i praktyka analizy finansowej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

2AEK_W01 Student zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych, wykorzystane w analizie ekonomicznej, oraz rozumie zależności zachodzące pomiędzy kategoriami pozwalającymi na przeprowadzenie oceny sprawności i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym oceny kondycji finansowej), a także podejmowanych decyzji (KA6_WK6)

Sposób weryfikacji:

UMIEJĘTNOŚCI

2AEK_U01 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i decyzji gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy (KA6_UW1).

2AEK_U02 Student potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów, zjawisk i decyzji gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu (KA6_UW2).

2AEK_U03 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu (KA6_UW5).

2AEK_U04 Student potrafi pracować w grupie rozwiązując zadania z zakresu oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa, przyjmując w niej różne role (KA6_UO1).

2AEK_U05 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa (KA6_UU1)

Sposoby weryfikacji :

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach (2 nieobecności dopuszczalne) oraz zaangażowanie studenta w pracę w grupach zadaniowych.

Nieobecności przekraczające 50% liczby godzin nie kwalifikują studenta do ubiegania się o podejście do zaliczenia przedmiotu.

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

Na ocenę z ćwiczeń składają się następujące formy:

60% - kolokwium

30% - ćwiczenia praktyczne wykonane indywidualnie i w grupach roboczych, dotyczące poszczególnych zagadnień tematycznych, przekazane do oceny lub zaprezentowane w trakcie ćwiczeń.

10% aktywność na ćwiczeniach

Gdy student posiada zgodę na IOS i nie uczestniczy w zajęciach, zaliczenie odbywa się na podstawie kolokwium.

Skala ocen z zaliczenia przedmiotu/ćwiczeń odpowiada skali określonej w par. 23 Regulaminu studiów UwB.

Minimalny wymagany próg do zaliczenia przedmiotu/ćwiczeń wynosi 51% maksymalnej liczby punktów.

Zakres tematów:

1. Analiza ekonomiczna - istota i rodzaje oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Praktyczne zastosowanie metod wykorzystywanych w analizie ekonomicznej.

2. Analiza i ocena sytuacji majątkowej, kapitałowej i kapitałowo-majątkowej z uwzględnieniem analizy wstępnej i wskaźnikowej danych zawartych w bilansie i informacji dodatkowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel - interpretacja uzyskanych wyników. Ocena gospodarowania kapitałem obrotowym netto.

3. Istota, zakres, analiza i ocena przychodów, kosztów i wyniku finansowego prowadzonej działalności.

4. Istota i zakres rachunku przepływów pieniężnych. Analiza i ocena przepływów pieniężnych.

5. Analiza wskaźnikowa kondycji firmy w obszarach płynności, rentowności zadłużenia, sprawności działania. Efekt dźwigni finansowej.

6. Analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi i zapasami. Analiza i ocena zatrudnienia, wydajności i produktywności pracy i kosztów pracy.

7. Analiza progu rentowności. Rachunki decyzyjne typu make or buy?

Metody dydaktyczne:

dyskusja grupowa nad zagadnieniami poruszanymi w treści przedmiotu, poleconymi do samodzielnego przygotowania,

- rozwiązywanie zadań dotyczących oceny poszczególnych obszarów kondycji finansowej przedsiębiorstwa w grupach roboczych w grupach lub indywidualnie,

- prace grupowe lub indywidualne - prezentacja wyników prac na forum grupy/ przesłanie do oceny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 317
Anna Grześ, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 22/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 317
Anna Grześ, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)