Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka regionalna 400-US1-3POR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 99
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

K. Kokocińska, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010,

S. Pastuszka, Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Difin, Warszawa 2012,

M. Proniewski, Rozwój regionów peryferyjnych w Unii Europejskiej: wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012,

I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,

L. Kupiec (red.), Gospodarka przestrzenna. Ekonomika regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999,

L. Kupiec (red.), Gospodarka przestrzenna. Polityka regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000,

A. Stasiak (red.), Euroregiony Wschodniego Pogranicza – założenia i osiągnięcia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2002,

Zb. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,

A. Życki, Europejska polityka regionalna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2010,

J. Łuczyńska, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju regionalnego na Litwie, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015,

Lietuvos regioninės politikos Baltoji Knyga darniai ir tvariai plėtrai 2017–2030,

Lietuvos Respublikos Regioninės plėtros įstatymas,

Lietuvos Respublikos Administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas,

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas.

Efekty uczenia się:

KP6_UW2, KP6_UW4, KP6_KO1, KP6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie kolokwium w formie pisemnej- 70% oraz aktywności podczas ćwiczeń- 30% (studenci, którzy mają przyznaną indywidualną organizację studiów, punkty z aktywności podczas ćwiczeń mogą uzyskać poprzez wykonanie pisemnej pracy na zadany temat).

Do zaliczenia trzeba uzyskać przynajmniej 51%.

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit, powinny być zaliczone na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Region i problematyka zróżnicowań regionalnych.

2. Organy przedstawicielskie regionów w Europie.

3. Podstawy prawne i zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej.

4. Instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej.

5. Programowanie rozwoju regionalnego we Wspólnocie Europejskiej.

6. Programowanie rozwoju regionalnego w Polsce z wykorzystaniem standardów europejskich.

7. Finansowe aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

8. Polityka regionalna– wybrane kwestie krajowe.

Metody dydaktyczne:

Kolokwium, praca w grupach, aktywność na zajęciach, prezentacja na zadany temat, rozwiązywanie kazusów. Konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:30 - 15:00, sala 406
Stanislav Pilžys 10/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)