Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania 450-ZN1-1PZA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

1.Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

1PZA_UW01 potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) oraz do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzanium.in. poprzez zastosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, statystycznych (KA6_UW2) - case study oraz opcjonalnie gra (jeśli student uczestniczy w grze)

1PZA_UW02 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KA6_UW3) – case study oraz opcjonalnie gra (jeśli student uczestniczy w grze)

1PZA_UW03 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania złożonych i nietypowych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania (KA6_UW4) - case study oraz opcjonalnie gra (jeśli student uczestniczy w grze), kolokwium lub opcjonalnie gra (jeśli student uczestniczy w grze)

1PZA_UW04 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu (KA6_UW5) - case study oraz opcjonalnie gra (jeśli student uczestniczy w grze)

1PZA_UK01 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzania i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów (KA6_UK1) - case study oraz opcjonalnie gra (jeśli student uczestniczy w grze)

1PZA_UK02 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych z użyciem specjalistycznej terminologii (KA6_UK2) – case study

1PZA_UO01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (KA6_U01) – case study oraz opcjonalnie gra (jeśli student uczestniczy w grze)

1PZA_UO02 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu (KA6_U02) – case study oraz opcjonalnie gra (jeśli student uczestniczy w grze)

1PZA_UU01 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KA6_UU1) – case study oraz opcjonalnie gra (jeśli student uczestniczy w grze), kolokwium

1PZA_KK01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (KA6_KK1) – kolokwium oraz opcjonalnie gra (jeśli student uczestniczy w grze)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie dwóch pozytywnych ocen (ocena I - praca na zajęciach , ocena II - kolokwium lub ocena z gry). Ocena końcowa to średnia arytmetyczna oceny I i oceny II. Dodatkowo, student ma możliwość zaliczenia ćwiczeń poprzez uzyskanie wysokiego wyniku w grze „Podstawy Zarządzania Magią” (zgodnie z zasadami gry). W takim wypadku, ocena z pracy na zajęciach nie jest wymagana, a ocenę końcową stanowi ocena z gry.

Ocena I ustalana jest na podstawie punktów uzyskanych przez studenta z case study rozwiązywanych na zajęciach.

Procentowy przedział punktów możliwych do zdobycia z pracy na zajęciach – ocena

51-60% - dst;

61-70% - dst+;

71-80%-db;

81-90%-db+;

91-100% -bdb

Ocena II zostaje ustalona na podstawie uzyskanych przez studenta punktów z kolokwium lub gry

Procentowy przedział punktów możliwych do zdobycia z kolokwium - ocena

51-60% - dst;

61-70% - dst+;

71-80%-db;

81-90%-db+;

91-100% -bdb

Ocena z gry zostaje wystawiona zgodnie z zasadami gry.

Dodatkowo, student ma możliwość podwyższenia oceny końcowej poprzez aktywność na zajęciach Jeśli średnia arytmetyczna jest oceną pośrednią, student, który był aktywny na zajęciach otrzymuje ocenę wyższą.

Prowadzący dopuszcza jedną nieusprawiedliwioną nieobecności podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach. Nieobecność na ponad 50% zajęć, kwalifikuje studenta do niezaliczenia ćwiczeń.

Zakres tematów:

Istota i zakres zarządzania

Role i umiejętności menedżera

Otoczenie organizacji

Planowanie i podejmowanie decyzji

Organizowanie

Motywowanie

Kontrolowanie

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w części wykładowej oraz zagadnieniami poleconymi do samodzielnego przygotowania połączona z rozwiązywaniem studiów przypadku w grupach.

Gra "Podstawy Zarządzania Magią"

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 316
Aleksandra Kopko 30/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:55, sala 316
Aleksandra Kopko 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)