Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka dla biologów 320-BS1-1SBI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jadwiszczak P. Zrozumieć statystykę. Wyd. My Book, Szczecin, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa, 2003 (wydanie drugie i wydania późniejsze).

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student zna i rozumie fundamentalne prawa rachunku prawdopodobieństwa, statystyki i powiązanych z nimi działów matematyki, leżące u podstaw zjawisk i procesów biologicznych oraz środowiskowych: KP6_WG4

- Student zna i rozumie podstawowe narzędzia statystyczne (statystykę opisową, wnioskowanie statystyczne na drodze estymacji oraz weryfikacji hipotez stat.) i pokrewne (uwzględniające kombinatorykę i rachunek prawdopodobieństwa) niezbędne do opisu zjawisk i procesów przyrodniczych: KP6_WG11

Sposoby weryfikacji:

- KA6_WG8 - pisemny końcowy test zaliczeniowy obejmujący wiedzę przekazaną w czasie wykładów.

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) powyższa weryfikacja i ocena odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”) do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczenie do zaliczenia wykładu: zaliczenie laboratorium na ocenę pozytywną

Zaliczenie wykładu: pozytywna ocena z pisemnego testu zaliczeniowego obejmującego treści przekazane w ramach wykładu.

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) egzamin odbędzie się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”) do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zakres tematów:

1. Znaczenie metod statystycznych w biologii, biostatystyka.

2. Fundamenty statystyki I: funkcje, ciągi liczbowe, całki oznaczone, macierze, obiekty kombinatoryczne.

3. Fundamenty statystyki II: Rachunek prawdopodobieństwa.

4. Zmienne losowe i ich własności.

5. Statystyka opisowa.

6. Wnioskowanie statystyczne I: estymacja punktowa i przedziałowa.

7. Wnioskowanie statystyczne II: weryfikacja hipotez statystycznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje.

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) także w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Jadwiszczak 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)