Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia roślin 320-BS1-2ERS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 22
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Beeby A., Brennan A-M. 2004. First Ecology. Ecological principles and environmental issues. Oxford, University Press.

2. Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus. Poznań-Kraków.

3. Falińska K. 1990. Osobnik, populacja, fitocenoza. PWN, Warszawa.

4. Falińska K. 2004. Ekologia roślin. PWN, Warszawa.

5. Falińska K. 2002. Przewodnik do badań biologii populacji roślin. PWN, Warszawa.

6. Faliński J. B. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.

7. Faliński J. B. 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN, Warszawa.

8. Podbielkowski Z, Podbielkowska M. 1992. Przystosowania roślin do środowiska. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

9. Mackenzie A. i in. 2003. Krótkie wykłady - Ekologia. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student zna zasadnicze procesy kształtujące populacje roślin i zbiorowiska roślinne oraz podstawowe formy i metody ochrony zasobów fauny i roślinności (KA6_WG5).

2. Student potrafi zdefiniować pojęcia osobnika w sensie ekologicznym i genetycznym w populacjach roślin.

3. Wskazuje cechy historii życiowych roślin wpływające na procesy demograficzno-genetyczne w populacjach (KA6_WG5).

2. Student zna podstawowe metody stosowane w trenie podczas obserwacji i eksperymentów w populacjach roślin służące do określania parametrów struktury populacji i rozrodczości (KA6_WG7).

Sposoby weryfikacji:

- KA6_WG5, WG7 - egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru i pytania otwarte).

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczenie do egzaminu: pozytywna ocena zaliczenia zajęć terenowych. Egzamin pisemny z wykładu zaliczony na ocenę pozytywną.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Teoria i modele w ekologii roślin.

2. Zasady identyfikacji i klasyfikacji zbiorowisk roślinnych. Szata roślinna Polski.

3. Procesy demograficzne a dynamika populacji. Koncepcja osobnika i populacji.

4. Demograficzno-genetyczne aspekty ekologii populacji roślin.

5. Migracje roślin w przestrzeni.

6. Historie życiowe roślin. Adaptacje i modyfikacje roślin do różnych środowisk. Interakcje międzygatunkowe.

7. Ekologiczne i genetyczne podstawy ochrony przyrody.

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z pokazem, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 3023
Ada Wróblewska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)