Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki 320-BS1-1BIK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B., Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki. Wyd. III. PWN warszawa, 2019.

2. E. Pyza, G. Tylko, W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN i PZWL Warszawa, 2022.

Literatura uzupełniająca:

1. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia., PWN Warszawa, 2019.

2. T.A. Brown, Genomy., PWN Warszawa, 2019.

3. R. Southwood, Historia Życia, Świat Książki, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna wybrane teorie dotyczące powstania życia na Ziemi. KP6_WG3

2. Student potrafi wskazać podobieństwa i różnice podstawowych typów komórek i rozumie ich funkcjonalne konsekwencje. KP6_WG2

3. Student zna budowę podstawowych struktur komórkowych i rozumie ich rolę w funkcjonowaniu komórki (KA6_WG2, KA6_WG3).

Umiejętności:

4. Student potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą podstawowych szlaków metabolicznych w celu wykazania jedności i różnorodności organizmów żywych (KP6_UK1).

5. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową celu opisu

zjawisk biologicznych i prowadzenia dyskusji na różnych forach (KA6_UK1).

6. Student potrafi samodzielnie odnajdywać i weryfikować źródła wiedzy w celu ich wykorzystania do poszerzania swoich kwalifikacji (KA6_KK1).

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

KA6_WG2, KA6_WG3, KP6_UK1, KP6_KK1 - egzamin pisemny (test zamknięty jednokrotnego wyboru i pytania otwarte)

KP6_UK1, KP6_KK1 - konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu może przystąpić student, który otrzymał pozytywną ocenę zaliczenia laboratoriów i uczestniczył w wykładach.

Zaliczenie wykładu: pozytywna ocena z egzaminu pisemnego (test zamknięty jednokrotnego wyboru i pytania otwarte).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Pochodzenie komórek, hipotezy na temat powstawania życia na Ziemi i założenia komórkowej teorii budowy organizmów.

2. Metody stosowane w biologii komórki.

3. Komórka pro- i eukariotyczna, podobieństwa i różnice. Endosymbiotyczna teoria pochodzenia organelli komórkowych.

4. Organella komórkowe i cytoszkielet ich budowa, wzajemne oddziaływania i rola metaboliczna.

5. Cykl komórkowy i jego regulacja, starzenie się i śmierć komórek.

6. Powstawanie i odnowa tkanek i narządów (komórki macierzyste).

7. Transport przez błony, transport pęcherzykowy, komunikacja jądro – cytoplazma.

8. Przepływ energii przez komórkę, związki wysokoenergetyczne – rola chloroplastów i mitochondriów w ich powstawaniu.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem metod multimedialnych

Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 2003
Adam Tylicki 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)